Categorie archief: Geen categorie

dec 04 2017

Extra camera’s in de binnenstad en dorpen tegen vandalisme en snelheid

Stad Ninove investeerde in 2015 in camera’s aan de stedelijke scholen om inbraak en vandalisme tegen te gaan.

In 2017 werd om 500.000 euro in camera’s geïnvesteerd in de binnenstad en de invalswegen , met inbegrip van camera’s met nummerplaatherkenning die ingezet worden om diefstallen en andere criminaliteit op te lossen.

In 2018 worden de camera’s uitgebreid voor een bedrag van 380.000 euro in de binnenstad en dorpen ter bescherming van braak en vandalisme ten aanzien van stadsgebouwen en de begraafplaatsen.

 

Schepen van onderwijs en begraafplaatsen Katie Coppens

dec 04 2017

Voorrangsreglement voor mensen met een beperking m.b.t. de wachtlijsten van sociale woningen wordt ingevoerd in Ninove (goedgekeurd op gemeenteraad van 23-11-2017)

Komen in aanmerking : verstandelijke, motorische, visuele en auditieve beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel , al dan niet in combinatie met psychische problematiek of gedrags- en emotionele stoornissen.

Shm Ninove Welzijn zal maximaal twee toewijzigen doen per jaar en shm Denderstreek zal maximaal één toewijzing doen per jaar van een sociale woning aan een alleenstaande, koppel of gezin waarvan iemand deel uitmaakt van de doelgroep.

In Ninove zijn 751 woningen van Ninove Welzijn en 183 woningen van Denderstreek voorhanden en 46 woningen van de sociaal verhuurkantoor, in totaal 980 sociale woningen.

Er worden ook steeds woningen bijgebouwd en gerenoveerd om de wachtlijsten weg te werken.

Er staan een 1000 tal wachten op de wachtlijsten van Ninove Welzijn en Denderstreek .

Gelet op de grote wachtlijsten en het feit dat mensen met een beperking gemakkelijk geweigerd worden op de privé-markt zal dit voorrangsreglement soelaas brengen voor mensen met een beperking.

In 2017 werd reeds een voorrangsreglement voor 65 plussers goedgekeurd waardoor jaarlijks ook enkele sociale woningen bij voorrang aan een 65 plusser wordt toegewezen gelet op hun terugval op een pensioenen soms hoge medische kosten.

 

Schepen van sociaal wonen en huisvesting Ninove Katie Coppens

okt 17 2017

17 oktober Dag van de Armoede

dag van de armoede

De armoede is opnieuw gestegen naar gemiddeld 10% in Vlaamse gemeenten, 25% in Wallonië en 50% in Brussel.

Laaggeschoold zijn brengt armoede mee. Tweeoudergezinnen waarin beiden laaggeschoold zijn kampen het meest met werkloosheid, minder goed betaalde flexi-jobs, interimwerk en deeltijds werk.

Een laaggeschoold éénoudergezin die de kosten van huur en electriciteit en verwarming niet kan delen heeft het nog harder te verduren zeker bij werkloosheid maar ook bij voltijdse tewerkstelling en dit is een schrijnende vaststelling.

Meer en meer verdringen de hooggeschoolden (unief en hogeschool) en de gemiddelde geschoolden (secundair diploma) de laaggeschoolden (zonder secundair diploma) van de arbeidsmarkt.

Enkel de gezinnen waarin minstens één partner gemiddeld of hooggeschoold is kunnen het meestal nog beredderen en hebben het minst kans om in armoede verzeild te geraken.

Onderwijs is een grote sleutel om armoede aan te pakken.

 

De stad Ninove heeft de afgelopen vijf jaar vele projecten opgestart om de mensen in armoede te ondersteunen:

– occassionele kinderopvang (sollicitaties, Nederlandse les, crisissituaties);

– de spelotheek (uitleendienst speelgoed – zeer lage prijzen);

– de katrol (gezinsondersteuning);

– onthaalmedewerker en toeleider nieuwkomers (begeleiding

bij (interim)werk/ inschrijving hobby’s,…)

– schoolopbouwwerker en toeleider op school (onbetaalde facturen, pesten, inschrijving leerlingen in hobbyclub,…)

-voorrangsreglement voor senioren + 65 en mensen met beperking op sociale woningen

-time-out project (tegen schooluitval; hulp aan leerlingen die schoolmoe zijn)

 

In Ninove willen we dat iedereen erbij hoort !

Een warme oproep om mensen in armoede een warm hart toe te dragen.

 

Katie Coppens schepen van Armoedebestrijding Ninove

 

okt 04 2017

NINOVE ♥ DIEREN

Choco

 

 

Ninove heeft een hart voor dieren.
En dat merk je aan de maatregelen en voorzieningen die er zijn!

 

Dierenpolitie
Sinds januari 2014 heeft de stad een dierenpolitie.
Een aantal politie-inspecteurs zet zich, bovenop hun overige taken, in voor het dierenwelzijn in onze stad. Zij geven richtlijnen aan de eigenaars van dieren wanneer vastgesteld wordt dat de dieren niet optimaal worden verzorgd, proberen dierenleed te voorkomen of treden op bij dierenmishandeling.
Eveneens werden regels voor dieren (onder meer m.b.t. katten, honden, paarden in het bijzonder en alle dieren in het algemeen) m.b.t. voeding, verzorging en huisvesting opgenomen in het gasreglement van de stad Ninove waarover de gasambtenaar waakt. Inbreuken op het reglement zal een verwittiging of verzoek tot aanpassing binnen een bepaalde termijn volgen, bij gebreke waarvan naast een pv van politie een gasboete kan volgen.
Weet jij dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt?
Meld dit aan het Meldpunt
Dierenwelzijn via politie Ninove,
Onderwijslaan 75, 9400
Ninove, 054 31 32 32,
pz.ninove.dieren@police.belgium.eu
Kattensterilisatie
De stad investeert ook zo’n 40.000 euro per jaar aan sterilisatie van wilde katten (het vangen, steriliseren, castreren en terugplaatsen).
Om een gezonde en beperkte kattenpopulatie in de stad te krijgen, vangt Dierenasiel Ninove vzw zwerfkatten. Ze worden door een dierenarts onvruchtbaar gemaakt en opnieuw vrijgelaten op de vangplaats.
Zieke dieren worden verzorgd en indien echt nodig pijnloos uit hun lijden verlost.
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand (behalve in januari en november) plaatst Dierenasiel Ninove vzw vangkooien op de probleemlocaties. De kooien
blijven ’s nachts staan en elke ochtend worden de gevangen katten overgebracht naar de veearts voor behandeling. Na de behandeling worden de katten terug uitgezet op de plaats waar ze werden gevangen. Heb je een huiskat, voorzie ze dan van een halsbandje of hou ze binnen op elke maandag, dinsdag en woensdag van de tweede volledige week van de maand.
Zwerfkattenlocaties kan je melden aan de technische dienst (054 31 77 10) of via www.ninove.be (meldingen en klachten).
Hondenweides
Op de hondenweide in het stadspark (kant sporthal) kunnen honden vrij rondlopen. Deze bestaat sedert 2015. Er wordt een tweede hondenweide aan de Abdijstraat in Ninove. Aangelegd tegen de lente / zomer 2018.
Subsidies
De stad verhoogde de subsidie voor het dierenasiel voor honden en katten in Denderwindeke van 0,25 euro naar 0,30 euro in
2016 en naar 0,50 euro per inwoner in 2017.
De Ark van Pollare, het asiel voor weidedieren in Pollare, krijgt sinds 2 jaar een nominatieve subsidie van 1.000 euro per jaar. In 2018 wordt deze subsidie verhoogd naar 5.000 euro per jaar (onder voorbehoud van goedkeuring budget 2018 door de gemeenteraad).
Dierenbegraafplaats
De stad plant een dierenbegraafplaats achter het kerkhof aan de Groeneweg in Ninove. Het dossier liep echter vertraging op door de één jaar geleden ingevoerde verplichte archeologienota. Er werden in de sleuven geen archeologische vondsten gevonden. De vergunning is aangevraagd en in eindfase. Na goedkeuring wordt de aanlegprocedure opgestart zodat dit vermoedelijk tegen de zomer/herfst  2018 kan gerealiseerd /geopend worden.
Katie Coppens, schepen van dierenwelzijn

 

okt 04 2017

Onderwijs: infrastructuur én beleid

Stad Ninove investeert voor 8,5 miljoen euro in de infrastructuur van het stedelijk basisonderwijs enerzijds en anderzijds wordt ingezet op aanpak van diverse problemen
Stad Ninove investeert 8,5 miljoen euro in vier nieuwe scholen. De stedelijke basisscholen breiden uit of worden vervangen door een nieuwbouw. De Oogappel te Appelterre nam in februari 2017 de nieuwbouw in gebruik. Het schooltje Ikke in de Parklaan werd uitgebreid met twee klaslokalen en een sanitair blok en zal gebruiksklaar zijn na het herfstverlof van 2017. De werken voor een nieuwbouw voor de kleuterschool Windekind aan de Edingsesteenweg te Denderwindeke is gestart en zal gebruiksklaar zijn begin 2019. Voor Appelterre en Denderwindeke betreft het een gloednieuw gebouw met telkens vier klassen, een refter en een sportzaal en administratieve lokalen en EHBO lokaal. Een vierde nieuwbouw zal gerealiseerd worden binnen de vier jaar ter vervanging van de huidige lokalen en de containers in de stedelijke basisschool de Lettertuin in de Groeneweg . Dit zal het grootste project worden. Ook worden op de verschillende stedelijke vestigingen de overkappingen en de speelplaats vernieuwd en uitgebreid . Het volgende project waarin de stad zal investeren is een nieuwbouw voor de stedelijke basisschool De Hazelaar te Nederhasselt doch hiervoor zijn nog geen concrete plannen. Het stedelijk onderwijs heeft een grote stijging van het leerlingenaantal gekend de laatste jaren zodat uitbreiding noodzakelijk is. De schepen van onderwijs Katie Coppens is tevreden met deze forse investeringen.
Tevens wordt een pilootproject opgestart in De Lettertuin in de Groeneweg. Een onthaalmedewerker zal ter ondersteuning van de directie en de leerkrachten diverse problematieken helpen opvangen. Deze ambtenaar zal intakegesprekken houden zowel met ouders als met leerlingen. Dit kan gaan over onbetaalde schoolfacturen, pestgedrag tussen kinderen, problemen tussen ouders aan de schoolpoort, wanneer de communicatie tussen school en ouder moeilijk verloopt wegens anderstaligheid van de ouders of om andere redenen. Vervolgens zal de onthaalmedewerker samen met de ouders naar oplossingen zoeken. Dit kan bestaan in het opstellen van een afbetalingsplan, het aanvragen van een kansenpas, begeleiding voor de inschrijving van het kind in een sportclub enz. De onthaalouder zal tevens pogen de noden (werk, welzijn,…) van ouders en of leerlingen pogen te achterhalen en doorverwijzen zonodig. Ook kunnen oudergroepen ontstaan bijvoorbeeld kunnen sollicitatietrainingen georganiseerd worden of kan een huiswerkklas opgericht worden waar ouders samen met kinderen helpen met het huiswerk of een cursus voorlezen van ouders aan hun kinderen. Elke samenkomst van een oudergroep kan tevens een oefenkans Nederlands betekenen.
Dit project zal geëvalueerd worden na enkele maanden en kan dan uitgebreid worden naar de andere scholen van alle netten op het territorium te Ninove.
In alle scholen worden via Pisad besprekingen gehouden op de scholen omtrent de gevaren van roken, alcohol, drugs, sociale media, sexting. Ook werd door de stad Ninove een meldpunt radicalisering voorzien. Meldingen kunnen anoniem ingediend worden via een meldingsfiche te vinden op de site www.ninove.be. De onthaalmedewerker is ook alert voor erkenning van radicalisering van ouders of leerlingen.

okt 04 2017

De Speelotheek Speelodroom

Spelodroom

De speelotheek is geopend op 20.09, een uitleendienst van speelgoed voor jong en oud.
De speelotheek is tot stand gekomen door een samenwerking van drie partners Teledienst vzw, ocmw en de stad.
De stad en ocmw stellen hun infrastructuur gratis ter beschikking alsook de bekostiging van een coordinator Lien ; Teledienst vzw zorgt voor de opleiding van de vrijwilligers en het speelgoed.
Er is speelgoed van nul jaar tot onbeperkte leeftijd aangezien ook veel gezelschapsspelen en puzzels ter beschikking zijn waar geen leeftijd op staat.
Er werd speelgoed verzameld door Teledienst via een oproep maar ook nieuw speelgoed werd aangekocht zodat kwalitatief en leerrijk speelgoed aanwezig is.
Intussen kreeg de speelotheek ook een herkenbaar logo met veel kleur en een leuke naam speel-o-droom . De scholen konden via een wedstrijd namen indienen waaruit een naam werd gekozen door de drie partners.
De naam werd ingediend door Lieve Foutré , kleuterleidster in de stedelijke basisschool De Oogappel in Appelterre en zij motiveerde deze keuze als een droom die voor veel mensen zal uitkomen, kinderen , hun ouders, leerkrachten, studentleerkrachten, orthopedagogen, iedereen die met kinderen te  maken heeft …daarom Speelodroom. Bedankt Lieve Foutré voor deze inzending.
De speelotheek zal geopend zijn elke woensdag van 11 tot 17 uur.
Voor de afhaling van speelgoed zullen de kinderen dienen vergezeld te zijn door een ouder of grootouder.
Het speelgoed dient binnen een bepaalde termijn teruggebracht te worden en kan uitgeleend worden aan zeer democratische prijzen van €  2 per kwartaal en aan een lager tarief voor families met een kansenpas.
De speelotheek zal ter beschikking zijn voor particulieren maar ook voor scholen en kinderopvanginitiatieven.
Dit is een lovenswaardig project voor kinderen om speelgoed toegankelijk te maken voor iedereen en  ook voor de vrijwilligers van Teledienst die enorm enthousiast zijn hier te werken.

 

aug 29 2017

Veilig terug naar school!

 

Affiche_2_JPGVoor een veilig schoolbegin zorgen we SAMEN . Om het schooljaar veilig te laten beginnen roept SAMEN op om iedereen attent te maken op hun weggedrag en een veilige schoolomgeving . Doe mee aan de actie en hang de affiche voor het raam.

 

 

 

 

 

Affiche_1_JPG

Affiche_2_Achterzijde_JPG

 

 

 

 

 

 

jun 17 2017

UITBREIDING STADSSCHOOLTJE IKKE PARKLAAN : einde bouwwerken voorzien voor herfstverlof 2017

Uitbreiding school Ikke_5

Vorige vrijdag is gestart met ‘de eerste steenlegging’ officieel de verbouwingswerken aan de school ‘Ikke’ langs de Parklaan. Schepen Coppens bij haar gelegenheidsspeech: ‘Het schooltje barst momenteel uit zijn voegen en heeft nood aan uitbreiding. De container die dienst doet als refter wordt vervangen door een nieuwbouw. Aan het bestaande gebouw worden twee klaslokalen en extra sanitair gebouwd. Ook de buitengang naar de klassen wordt overkapt. Een klaslokaal in het bestaande gebouw zal omgebouwd worden tot refter.’

 

De werken zijn begroot op 468.000 euro en worden volledig gefinancierd door de stad. Het einde van de werken is voorzien tegen eind oktober 2017.

Uitbreiding school Ikke_1

Uitbreiding school Ikke_4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding school Ikke_2

 

 

 

 

 

 

 

Uitbreiding school Ikke_3

 

 

jun 17 2017

Uitbreiding van het subsidiereglement kinderopvang

Op voorstel van Katie Coppens, schepen van kinderopvang en kindbeleid, werden in  2014 twee subsidies ingevoerd namelijk een locatiepremie (per kinderopvanglocatie) en een anciënniteitspremie (op basis van het aantal jaren dat de kinderopvang bestaat); deze premies worden toegekend ter ondersteuning van de bestaande kinderopvanginitiatieven zowel als om de opstart van een nieuwe kinderopvang te stimuleren.
Hierdoor krijgen alle onthaalmoeders en kinderopvanginitiatieven te Ninove een subsidie van de stad omdat velen onder hen geen subsidies ontvangen van de hogere overheid.
Velen ontvangen tussen de 300 à 700 euro per jaar van de stad die zij kunnen gebruiken volgens eigen wensen.
Deze subsidies worden uitgebreid voor kinderopvanginitiatieven die grote investeringen doen en die zich inschrijven voor de uitbreidingsrondes van kind en gezin om alzo subsidies van de hogere overheid te ontvangen. Doordat de vraag veel hoger is dan de middelen die door de vlaamse regering ter beschikking gesteld worden, vallen veel kinderopvanginitiatieven uit de boot m.b.t. de subsidies van de Vlaamse regering ondanks dat zij aan alle voorwaarden voldoen om van deze subsidies te genieten.
Vandaar dat de stad Ninove deze kinderopvanginitiatieven die zware investeringen doen door bijvoorbeeld grotere groepen van kinderen op te vangen en hiervoor bijvoorbeeld een pand dienen aan te kopen uitsluitend om hun kinderopvang in uit te oefenen, extra subsidies toe te kennen.
Er is nood aan kinderopvang. Dit gaat gepaard met grote investeringen van gebouwen, speelgoed, materiaal, vormingen.
Een kinderopvang moet rendabel blijven. Zij moeten dan ook ondersteund worden omdat er gebrek aan kinderopvang is.
Als de regering hen onvoldoende ondersteunt dient de stad deze rol op zich te nemen.
Voor 2014 betaalde de stad nul euro subsidies. Sedert 2014 wordt er jaarlijks +/- 13.000 euro subsidies verdeeld onder de kinderopvangen en vanaf 2017 zal er ongeveer 25.000 euro per jaar verdeeld worden onder de kinderopvanginitiatieven en onthaalmoeders.

 

 

jun 17 2017

Spelotheek

Op 17 september 2017 zal de spelotheek geopend worden door de schepen van kindbeleid Katie Coppens samen met de ocmw voorzitter Lieven Meert.

Dit is een uitleendienst van speelgoed die openstaat voor iedereen. Dit zal georganiseerd worden in het gebouw op de hoek van de Onderwijslaan en de Bevrijdingslaan iedere woensdag van 11 uur tot 17 uur.

Kinderen dienen bij het uitlenen vergezeld te worden van een volwassene, ouder / grootouder.

 

Oudere berichten «