sp.a Programma

Lees www.uwninove.be 

De verkiez­ingscam­pagne trekt zich sti­laan op gang: lijst en pro­gramma zijn al een tijdje klaar, de affiches zijn in druk, de eerste huis­be­zoeken wer­den afgelegd, de bor­den wor­den geplaatst,… Een drukke, maar prachtige peri­ode komt eraan! Met sp.a-groen willen we op een vernieuwende manier aan poli­tiek doen en dat gaan we ook proberen te tonen in de campagne.

Vaak wordt gezegd dat ide­olo­gie er bij lokale poli­tiek niet toe doet. Gemeen­telijke poli­tiek zou gaan over pin­ten trak­teren op café (voor de verkiezin­gen) en trot­toirs her­aan­leggen (na de verkiezingen). Nochtans is linkse poli­tiek op lokaal niveau wél anders.

Je kan zeggen dat Ninove een slaap­stad in de schaduw van Brus­sel is gewor­den, en dan zijn er drie reac­ties mogelijk. Je kan kla­gen en mensen bang maken over de ver­frans­ing en vervreemd­ing, zon­der een real­is­tisch alter­natief voor te stellen. Je kan je bij die vast­stelling neer­leggen, en dan maar zor­gen dat Ninove echt een rustig slaap­stadje is, waar men elkaar niet teveel lastig valt en het voorts makke­lijk winke­len is. Of je kan alles inzetten om van Ninove een stad te maken die ook leeft, en meer: samen-leeft. Het is de keuze tussen een extreem­rechts, een cen­trum­rechts (zoals de huidige meerder­heid) en een links beleid.

Ons links project voor Ninove valt samen te vat­ten met de twee kern­waar­den van onze par­ti­jen: soci­aal en groen. Met soci­aal bedoe­len we drie zaken: dat het niet kan dat indi­vidu­ele belan­gen ten koste gaan van de maatschap­pij; dat het beste in de mens naar bovenkomt in groep en niet bij het indi­vidueel nas­treven van eigen­be­lang; en dat een ‘rijk’ leven investeren in de maatschap­pij vergt en niet louter in het indi­vidu. Groen wil zeggen dat een mens niet alleen in een aan­ge­name sociale maar ook ecol­o­gis­che omgev­ing moet kun­nen leven. En dat we niet enkel aan de belan­gen van de huidige maatschap­pij moeten denken, maar ook aan die van de vol­gende generaties.

Ons pro­gramma kan reke­nen op een ploeg die je dan weer met drie ter­men kan ken­merken: ambitieus, stri­jd­vaardig en opti­mistisch. Zoals je de komende weken zal kun­nen merken, hebben wij grootse plan­nen voor (en mét!) Ninove. We zijn stri­jd­vaardig en opti­mistisch dat we hierin kun­nen sla­gen. We tra­chten, via ons pro­gramma en op straat, elke Ninovi­eter te over­tu­igen van onze visie. Eén voor één, net als het veran­deren van Ninove stap voor stap zal gebeuren.

Zo willen we elke Ninovi­eter betrekken bij het beter maken van onze stad. Dat is miss­chien wel ons belan­grijk­ste pro­gramma­punt: een Ninove op mensen­maat zal bestu­urd wor­den door de Ninovi­eters, samen met een stads­bestuur dat ten dien­ste staat van zijn mensen, wijken en organisaties.

Ons project is er één van lange adem. En het werk zal nooit af zijn. De stad kan altijd wor­den ver­be­terd, en omdat de tijd nooit stil­staat zullen er ook nieuwe uitdagin­gen opduiken. Ook ons pro­gramma is daarom per defin­i­tie onaf. We nodi­gen jul­lie dan ook uit om ons nieuwe en betere ideeën aan te reiken.

Op www.uwninove.be vind je alle programmateksten, onze 33 speerpunten en ook de teksten voor elke Ninoofse deelgemeente.

1 reactie

  1. Ah, OK .. Hier staat al meer in wat ik lezen wilde. Vergeet mijn eerdere opmerking dus maar.
    Cheers,
    André

Geef een reactie

Your email address will not be published.