november 2014 archive

SPEECH ARMOEDE 17.10.2014

17-10_AfficheGeachte Dames en Heren,

Geachte Collega’s,

*Vandaag 17 oktober is het werelddag van verzet tegen armoede.

Een moment om een stil te staan bij de realiteit in België , Vlaanderen en in Ninove.

Eén op tien mensen in Vlaanderen leeft onder de armoedegrens.

Voor heel België, zijn het anderhalf miljoen mensen, op een totaal van 11 miljoen inwoners, die amper de eindjes aan elkaar kunnen knopen.

Men kan de noodzakelijke uitgaven aan huur, water, elektriciteit , verwarming , voeding en medische hulp niet meer betalen.

10% van de Belgische kinderen, dit betekent tienduizenden kinderen in België, groeien op in een arm gezin.

België beloofde samen met alle andere Europese Unie landen om de armoede tegen 2020 te halveren.

De eerste levensjaren, van nul tot drie jaar, zijn cruciaal, voor de emotionele, intellectuele en sociale ontwikkeling van kinderen.

Kinderen die op die jonge leeftijd al kansen ontberen, starten met een belangrijke achterstand.

Kinderarmoede benadeelt de emancipatie van die kinderen maar ook hun verbondenheid binnen de samenleving.

Armoede is niet enkel gebrek aan geld maar ook maatschappelijke uitsluiting.

Armoede ontneemt kansen op verdere scholing , een goede job, een sociaal netwerk, een goede gezondheid.

We moeten stilstaan bij het vaststaand feit dat de groeiende welvaart in onze maatschappij niet betekent meer welvaart voor iedereen.

De uitspraken van sommigen dat rijken dit enkel dankzij hun eigen inzet zouden hebben bereikt en dat armen zelf verantwoordelijk zouden zijn voor hun arm zijn, zijn ondoordacht en een schande voor onze mensheid.

Wetenschappelijke studies bewijzen dat armoede slechts voor een klein deel aan de persoon zelf zou kunnen te wijten zijn ; een mens kan altijd een verkeerde keuze maken, daardoor zijn we ook mensen met menselijke fouten maar anderzijds is ten genoege bewezen dat armoede voor minstens 75% het gevolg is van omgevingsfactoren.

Dit verklaart ook de generatiearmoede. Vele families zijn generaties lang arm en geraken niet uit deze spiraal van armoede net omdat het niet te wijten is aan zichzelf doch aan de omgevingsfactoren waarop zijzelf geen vat hebben.

* In Vlaanderen hebben we 62.000 werklozen waarvan de helft laaggeschoolde mensen zijn maar de helft ook met een opleiding of diploma op zak. Dat is 17 procent meer dan in 2012 en het aantal werklozen blijft stijgen.

Eén op vier werklozen in Vlaanderen zit al twee jaar of langer zonder job.

Dit is een gevolg van de crisis 2008-2009.

Duizend werklozen zijn al meer dan 20 jaar werkloos.

* De kinderarmoede in Ninove is van 2009 tot nu gestegen van 5% naar 10%, een verdubbeling op slechts een 5-tal jaren.

Elk jaar worden er 300 à 400 kinderen geboren in Ninove.

Daarvan worden jaarlijks 10 procent of een 40-tal kinderen in een arm gezin geboren in Ninove.

* Ninove scoort 6 op 7 op de kinderarmoedebarometer.

Er is een Vlaamse kinderarmoedebarometer bestaande uit 7 indicatoren; deze indiactoren zijn onder meer

-eenoudergezinnen met kinderen van 0 tot 3 jaar

-gezinnen die van het leefloon moeten leven

-huishoudens met kinderen van 0 tot 2 jaar waarvan de ouder of beide partners werkloos zijn

– huishoudens met kinderen van 0 tot 3 jaar waarbij één of beide ouders niet de Europese unie nationaliteit bezitten

– enzovoort.

Ninove scoort voor 6 van de 7 indicatoren zeer hoog . Gemeenten die vanaf 4 op 7 scoren komen in aanmerking voor subsidie voor lokale kinderarmoedestrijding.

Zodoende heeft het stadsbestuur Ninove in samenwerking met het OCMW en Teledienst reeds ingeschreven op verschillende subsidieoproepen en hebben we ook reeds een subsidie van 55.000 euro binnengehaald en hopen we er nog meer te kunnen bekomen.

Op 1 augustus 2014 heeft de Stad Ninove een schoolopbouwwerker aangeworven tevens via subsidies en is ook de nieuwe integratieambtenaar gestart op het stadhuis.

Op 1 september 2014 is er een ambtenaar gelijke kansen en armoedebestrijding gestart die halftijds voor de stad ninove en halftijds voor het ocmw ninove werkt.

In oktober 2014 is er daarenboven een coördinator kinderarmoede aangesteld in het ocmw die samen met de sociale dienst van de stad Ninove, met de schoolopbouwwerker, de integratieambtenaar , de ambtenaar gelijke kansen / armoedebestrijding, Teledienst (onze plaatselijke vzw die zich inzet voor mensen in armoede), met de scholen, kind en gezin, het centrum van algemeen welzijn ( CAW) , het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) zal samenwerken om de kinderarmoede aan te pakken.

Dit betekent signalen van armoede in gezinnen tijdig herkennen want armoede is nu eenmaal verdoken in onze samenleving, deze gezinnen gezinsondersteuning geven, hen toeleiden naar de juiste instanties die hen kunnen bijstaan met hulp.

Zowel het OCMW als het stadsbestuur Ninove hebben hun personeel om in te zetten op armoede in 2014 uitgebreid om de armoede in onze stad de komende jaren maximaal aan te pakken.

Bovendien hebben OCMW en de stad toenadering gezocht naar elkaar en naar alle sociale partners in onze stad om samen te werken en samen de strijd tegen armoede en kinderarmoede aan te gaan.

Samen kunnen we meer bereiken. We hebben ondervonden dat vele verschillende instanties in Ninove zich inzetten tegen armoede maar vanaf nu willen we meer samenwerken zodat we niet naast elkaar werken waardoor er overlappend werk gebeurt.

We willen dat ocmw , stadsbestuur Ninove, teledienst, kind en gezin en alle andere sociale partners reeds vernoemd ter beschikking stellen wat ze kunnen ter beschikking stellen nl. éénieder bekijkt wie of wat zij kunnen inzetten voor de strijd tegen armoede nl. personeel, gebouwen, know – how , psychologische of morele ondersteuning enz.

Concreet betekent dit:

– dat we samen verder de huiswerkbegeleiding zullen uitbouwen

-de kleuterparticipatie pogen te verhogen , aangezien kleuters in Belgie geen schoolplicht hebben. Dit is belangrijk om sociale en intellectuele vaardigheden aan te leren en ook voor kleuters uit anderstalige gezinnen om de Nederlandse taal machtig te worden waardoor betere resultaten op school mogen verwacht worden en later de kansen op een goede job verhogen

-het oprichten van een spelotheek.

Dit is zoals een bibliotheek doch waar in plaats van boeken, speelgoed zal uitgeleend worden aan zeer democratische prijzen .

Dit is een samenwerking van het stadsbestuur, ocmw en Teledienst waarmee wij hopen van start te kunnen gaan in de loop van 2015. Dit zal toegankelijk zijn voor mensen die leven op de armoedegrens maar evenzeer voor niet-armen en ook kinderopvanginitiatieven zullen kunnen speelgoed uitlenen.

Er zal ook een coördinator zijn die een aanspreekpunt zal zijn voor éénder welke situatie die een ouder graag zou willen bespreken doch waar ook informatie zal gegeven worden rond straffen en belonen, inentingen, eerste schooldag, aan kinderen zal voorgelezen worden , een poppentheater enzovoort . Ook zal er de mogelijkheid zijn om ouders te laten samen zitten en te laten praten zodat ze hun levenservaringen kunnen delen en van elkaar kunnen leren of met hun kinderen samen bijvoorbeeld te knutselen. Ouders kunnen veel van elkaar leren naar opvoeding toe en dat heeft niets te maken met arm of niet-arm zijn.

Vele mensen in armoede leven in angst of schaamte of is het een grote drempel om ergens te komen of aan iets deel te nemen. Met de spelotheek hopen we arm en niet-arm te kunnen laten samenkomen waar ze zelf kunnen ondervinden dat we allemaal niet zo verschillend zijn van elkaar.

Het zal dus meer zijn dan enkel een uitleenspelotheek doch ook voor wie wil een ontmoetingsplaats voor ouders of waar ouders met hun kinderen leuk kunnen vertoeven.

– het bouwen van een huis van het kind. Dit pogen we tegen 2018 in gebruik te kunnen nemen. Dit zal aangebouwd worden aan het huidige ocmw in de burchtstraat, aan het gebouw de cooman , op de huidige parking. Het gelijkvloers en eerste verdiep zal het huis van het kind gevestigd worden en de twee bovenste verdiepingen zullen sociale huurappartementen /serviceflats worden.

In het huis van het kind wil het stadsbestuur haar dienst sociale zaken in onderbrengen die nu reeds coördineert mbt kinderopvang bijvoorbeeld zodat er een loket kinderopvang zal voorzien worden, een loket sociaal wonen en andere sociale partners zich zullen vestigen. Dit project dient nog verder besproken te worden met de sociale partners . Bij voorkeur zullen kind en gezin , de landelijke kinderopvang en reddie teddy de twee overkoepelende kinderopvangorganisaties waar de meeste onthaalouders bij aangesloten zijn , teledienst, de spelotheek , maar mogelijks ook leerpunt of andere organisaties zoals CAW, vdab, pwa zijn sociale partners die er zouden kunnen vestigen.

Door zoveel mogelijk deze diensten bij elkaar te brengen zal het in de toekomst gemakkelijker zijn voor de burgers om doorverwezen te worden in hetzelfde gebouw naar de dienst die hen het meest kan helpen bij hun vragen.

– het oprichten van een taalotheek. Dit zal gevestigd worden in de bibliotheek ook in de loop van 2015. Dit wordt gericht om volwassenen en kinderen om via spelletjes en boeken de Nederlandse taal gemakkelijker aan te leren.

– in 2015 willen we tevens de occassionele kinderopvang uitwerken waarbij plaatsen in de kinderopvangvoorzieningen opengehouden worden voor ouders die bijvoorbeeld werkloos zijn en plots een sollicitatie moeten doen of een opleiding moeten volgen en op korte termijn een kinderopvang moeten kunnen vinden.

– verder hebben we de kansenpas uitgebreid. De werkgroep kansenpas spoort alle verenigingen in Ninove zoals sportverenigingen, de ijspiste, speelpleinwerking, muziekacademie, enzovoort aan om de kansenpas te aanvaarden. Dit is om kansarme mensen tegen een verlaagd tarief te kunnen lid worden en deelnemen aan dit sociale leven.

– verder zal er ingezet worden om kansarmen effectief toe te leiden naar de academie van muziek, woord en dans, naar sport, naar de bibliotheek , naar jeugdbewegingen enzovoort.

– Mensen in armoede hebben dikwijls niet de financiële middelen om aan het sociale leven deel te nemen zodat zij vaak thuis vertoeven en een gezelschapsdier houden. Dit kost geld . In samenwerking met vzw Tabiti heeft het stadsbestuur een project gestart in mei 2014 om gratis dierenvoeding en medische dierenhulp te verschaffen voor mensen die hun lage inkomsten voorleggen.

– Voorts organiseert het stadsbestuur ook jaarlijks een Sinterklaasfeest in de Kuip en een paaseierenraap in de stedelijke kinderopvang Kadeeken voor alle kinderen in onze stad en van onze scholen.

*Via al deze acties wensen wij in Ninove een sterk netwerk uit te bouwen om de strijd tegen de armoede aan te gaan.

*Ik wil de aanwezige gastsprekers voor het debat van deze avond voor hun aanwezigheid maar ook teledienst en de andere sociale partners enorm bedanken voor hun inzet tegen armoede.

De gastsprekers zullen het hebben over kinderarmoede en meer bepaald over:

– de impact van armoede op het leven van kinderen

-de gevolgen ervan in de volwassenheid

– en het beleid dat moet gevoerd worden om kinderarmoede aan te pakken

Het belooft een interessant debat te worden ingevolge waarvan we

kunnen reflecteren hoe we samen de strijd tegen armoede en in het bijzonder tegen kinderarmoede kunnen aangaan.

 

“Uit het debat onthoud ik dat enkel door structurele hervormingen op Vlaams en Federaal niveau we het percentage van mensen die in armoede leven kunnen doen dalen door herverdeling van de inkomens, lastenverlagingen van bedrijven gekoppeld aan voorwaarden zoals hoger percentage aanwervingen enzovoort,…

Alle begeleidingen van mensen in armoede zijn zalvingen om hun leed te verlichten en hen bij te staan om hun leven in armoede door te spartelen doch hen uit de armoede helpen kunnen we niet tenzij mits werkelijke structurele hervormingen op Vlaams en Federaal niveau . We weten intussen dat dergelijke structurele hervormingen de komende jaren niet gepland werden door de respectievelijke regeringen zodat het percentage van mensen in armoede niet zal dalen en vermoedelijk nog zal stijgen de komende jaren. “