maart 2012 archive

sp.a schaft terrastaks af, maar tegen tariefverhoging speelpleinwerking.

Het tarief van de speelpleinwerking wordt verhoogd van € 3 naar € 4 per kind voor een volledige dag en van € 1,5 naar € 2 voor een halve dag  per kind. Dit is niet in het belang van de kinderen.

Gezinnen die verschillende kinderen hebben of die het financieel niet breed hebben wordt de speelpleinwerking moeilijk betaalbaar.

Anderzijds heeft het stadsbestuur de retributie op terrassen afgeschaft om het omzetverlies van de handelaren ingevolge het rookverbod te compenseren. Deze afschaffing  is een goed initiatief dat mee goedgekeurd werd door sp.a .

Evenwel is het contradictorisch dat enerzijds deze retributie wordt afgeschaft en anderzijds het tarief voor de speelpleinwerking wordt verhoogd terwijl in heel het land besparingen zich opdringen en het voor vele gezinnen financieel moeilijke tijden zijn.

Voorstel tot invoeren energiepremie – goedkope FRE leningen

Sp.a heeft voorgesteld om een energiepremie in te voeren voor hoogrendementsglas en dakisolatie verleend door de Stad Ninove gelet dat de Federale overheid tal subsidies heeft afgeschaft in het kader van de besparingen. Er dient ook meer geïnvesteerd te worden door de Stad om de openbare stadsgebouwen en de sociale woningen beter te isoleren zodat de energiefacturen dalen.

Het stadsbestuur dient bovendien in het infoblad Ninove de goedkope FRGE leningen te promoten bij de Ninovieters. Dit zijn goedkope leningen tot maximaal € 10.000 aan maximaal 2% voor energiebesparende maatregelen.

Geen gunsten ten voordele van privé-projectontwikkelaars maar wel rekening houden met Ninoofse bevolking

Het huidig stadsbestuur Open VLD en CD&V steunt grote privéprojecten van privé ontwikkelaars die enkel woekerwinsten beogen en kent de meest onlogische vergunningen toe en dit zonder rekening te houden met de nadelige gevolgen voor onze Ninovieters.

De nadelen zijn groot en zowel op vlak van woonbeleid, mobiliteit, werkgelegenheid, overstromingsproblematiek, ruimtelijke ordening.

Het stadsbestuur keurt lukraak aan privé ontwikkelaars aanvragen goed voor inplantingen van verkavelingen, dure appartementen, grote winkelketens, kinderopvangverblijven en dit op vrije landbouwgronden en groenpercelen  en terreinen met sociale, culturele en recreatieve bestemming, terwijl er voldoende bestaande terreinen en gebouwen in onze Stad leegstaan en opgekalefaterd dienen te worden.

Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de weerslag ervan op vlot en veilig verkeer, aangenaam  en betaalbaar wonen, waterproblematiek wat hierna blijkt.

De oude bibliotheek in de Dreefstraat staat leef en zou ideaal zijn voor een kinderopvangverblijf te huisvesten of in te richten tot betaalbare flats  en studio’s voor koppels en alleenstaanden. Dure onbetaalbare appartementen zijn er reeds meer dan voldoende in onze stad. De stad wenst ten gunste van een privé-investeerder een vergunning voor een kinderopvangverblijf toe te staan op het vrij perceel groen in de Abdijstraat , één van de weinige groene plaatsen die over zijn in onze stad en dat thans ingericht is als speelterrein. In deze straat zou hierdoor de verkeersdrukte onaangenaam en vervelend toenemen.

Er valt te vrezen dat het stadsbestuur opnieuw dure appartementenblokken wenst neer te zetten op de oude leegstaande OCMW – site in de Burchtstraat en dit opnieuw ten voordele van één privé projectontwikkelaar. Sp.a ijvert voor diversiteit in het wonen. Hier dient een groenpark te komen en betaalbare flats en studio’s voor oud en jong, samenwonenden en alleenstaanden. Dure appartementen zijn er in overschot zoals de nieuwe appartementenblok dat nog bijgebouwd wordt rechtover het stadhuis op de Centrumlaan.

Het stadsbestuur wenst een dure megarotonde te maken aan Den Dollar terwijl ze toegeeft dat dit de verkeersfiles niet zal oplossen, duur en ten laste van de Ninoofse belastingbetaler met veel ongemakken. Daarenboven wenst het stadsbestuur rechtover Aveve op de Brakelsesteenweg aan één privé-projectontwikkelaar een vergunning toestaan voor 8 winkelketens wat de handel uit de stad wegtrekt en voor de mobiliteit ter plaatse een hartinfarct zal veroorzaken. Er zijn alternatieven zoals de leegstaande Fabelta-site.

Het stadsbestuur poogt aan één privé-projectontwikkelaar een vergunning af te leveren voor een verkaveling van meer dan 20 woningen in een recent overstromingsgebied in de Halfstraat te Aspelare. Door meer betonnering zou de overstromingsproblematiek nog meer overlast bezorgen zowel aan de nieuwkomers als voor de reed bestaande woningen; de verkeersdrukte die zou ontstaan in dit kleine kalme straatje is bovendien onaanvaardbaar.

Besluit:

Privé-ontwikkelaars van verkavelingen, appartementenblokken die woekerwinsten willen maken hebben voorrang op het belang van onze Ninoofse burgers voor het huidige bestuur van Open Vld-Cd&V. Hieraan wil Sp.a een einde stellen. Vergunningen dienen afgeleverd te worden in het belang van onze Ninoofse bevolking waarbij goed afgetoetst wordt waar een winkelketen, verkaveling, kinderdagverblijf, studio’s en appartementen het best worden ingeplant in onze stad rekeninghoudend met de gevolgen voor mobiliteit, verkeersdrukte, de werkgelegenheid, het aangenaam wonen, de ruimtelijke ordening enz. Bij voorkeur dienen bestaande leegstaande terreinen en gebouwen hergebruikt en herbestemd te worden en de weinige open ruimten behouden te blijven.

Projecten dienen toegestaan te worden op plaatsen waardoor deze voor onze Ninovieters voordelen  meebrengen en zo weinig mogelijk nadelen en niet uitsluitend voordelen voor de projectontwikkelaar die enkel winst voor zichzelf beoogt.