januari 2012 archive

Juridische weetjes: Eerstelijnsbijstand en tweedelijnsbijstand

Eerstelijnsbijstand (gratis juridisch advies) en tweedelijnsbijstand (geheel of gedeeltelijke gratis bijstand van een advocaat in een procedure)
1e lijnsbijstand: dit is gratis mondeling juridisch advies door een advocaat. Dit gaat door in het OCMW te Ninove, Burchtstraat 50 op dinsdagnamiddag van 14-16 uur. Er dient vooraf een afspraak via het OCMW vastgelegd te worden. (tel.: 054.51.53.50)
2e lijnsbijstand: Personen met beperkte financiële middelen kunnen (geheel of gedeeltelijk) gratis bijstand van een advocaat bekomen in het kader van een procedure. Elke advocaat kan pro deo optreden. Indien de aangesproken advocaat dit niet wenst, kan men zich tot het pro deo bureau richten dat gevestigd is te Aalst, Graanmarkt 1, elke werkdag van 11u30 tot 12u30 (tel.: 053.82.07.97).
De maximale inkomsten van een alleenstaande of een gezin (gezinsinkomsten betekent dat alle inkomsten van alle personen die onder één dak wonen dienen te worden opgeteld) om gerechtigd te zijn op 2e lijnsbijstand zijn als volgt:
Alleenstaande: volledig gratis (max. € 907,00 netto/maand); gedeeltelijk gratis (tussen € 907,00 en € 1.165,00 netto/maand)
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste: volledig gratis (max. € 1.165,00 netto/maand (=gezinsinkomen)); gedeeltelijk gratis (tussen € 1.165,00 en € 1.423,00 netto/maand (=gezinsinkomen)).
Alle bedragen worden verhoogd met € 154,04 per persoon ten laste.
Bij gedeeltelijk gratis 2e lijnsbijstand beslist het pro deo bureau hoeveel de persoon zelf aan de advocaat moet betalen. Dit schommelt meestal tussen € 25 à € 125.
Documenten: Voor een aanvraag 2e lijnsbijstand dient men volgende stukken af te geven: 1/ een uittreksel uit het bevolkingsregister (gratis af te halen op het stadhuis) en de inkomstenbewijzen van de laatste twee maanden (rekeninguittreksel of loonfiches).”

Moet er nog Zout zijn?

Vorig jaar heb ik kunnen vaststellen dat het strooien van zout niet afdoende georganiseerd wordt om de schade in landbouwbedrijven te voorkomen. of een goede bereikbaarheid te garanderen bij mensen die soms wat verder af wonen.

Sommige landbouwbedrijven bv. een bedrijf gelegen aan het einde van de Gentsestraat in Outer moest alle melk weggieten wegens de onbereikbaarheid van het bedrijf. Nochtans zijn deze gelegen aan de openbare weg doch de melkwagen van het melkbedrijf die de melk kwam ophalen kon de weg niet oprijden.

Ik neem aan dat dit geen alleenstaand geval is zodat het past de landbouwbedrijven én andere ernstige situaties te inventariseren en minstens dit landbouwbedrijf als prioritaire strooiplaats op te nemen.

Het stadsbestuur heeft bevestigd dat er aan een inventaris gewerkt wordt met prioritaire strooiplaatsen. Ik ben benieuw wat een eventuele serieuze winterprik komende maanden zal geven.

Meer dierenwelzijn te Ninove

Politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken is de enige zone in Vlaanderen met een volwaardige dierenpolitie en dit sedert 2007. Een jaar later nam de Waalse politiezone te Hoei een gelijkaardig initiatief.
Reeds 42 gemeenten in Vlaanderen hebben al een Schepen voor dierenwelzijn. In Nederland hebben erg veel politiezones iemand in dienst die weet om te gaan met dieren.
De Stad Ninove heeft reeds een inspanning gedaan voor sterilisatie van zwerfkatten.
In andere steden werd door het stadsbestuur campagne gevoerd tegen de steeds toenemende dierendumping, rond hondenpoep en rond het effect van vuurwerk op paarden, honden en andere gezelschapsdieren.
In Sint – Truiden is de ervaring van de politie dat er veel meer meldingen zijn sedert dat een aparte man zich met dierenwelzijn bezig houdt. In 85 gevallen werd een PV opgemaakt waarvan 53 gevallen expliciete inbreuken betroffen op de wet op de dierenbescherming.
Vele burgers hechten belang aan dierenwelzijn.
Ik stel dan ook voor om binnen het Ninoofse politiekorps iemand verantwoordelijk te maken voor dierenwelzijn en naar analogie ook een Schepen bevoegd maken voor dierenwelzijn in onze Stad Ninove

U kan de actie voor meer dierenwelzijn steunen door een profielbadge op je facebook toe te voegen via deze link.

Groeten

Katie

Camerabewaking door vaste en mobiele camera’s

In verschillende steden (Damme, Knokke, Aalst, Leuven,…) werden reeds dossiers opgestart voor camerabewaking in de stad voor preventieve en repressieve aanpak van overlast en criminaliteit. Dit ter bescherming van de burgers en de openbare gebouwen tegen vandalisme. Deze camera’s worden geplaatst aan parkings langs autosnelwegen, straten, pleinen (markt) en parken. De privacy van de burgers mag vanzelfsprekend niet geschonden worden. De camera’s mogen niet gericht worden op woningen.

Een dergelijk systeem kan een krachtig hulpmiddel zijn voor onze politie diensten. Patrouilles kunnen beter gestuurd worden en misdaadopheldering is meer dan bij gebaat.

Er werd een commissie opgericht van gemeenteraadsleden die de camerabewaking zal voorbereiden waarna een voorstel wordt gedaan aan de gemeenteraad die zal stemmen omtrent dit initiatief.
Dit is een goed initiatief voor de veiligheid, al wil ik wel waarschuwen enorme bedragen te spenderen aan dit dossier. In Aalst voorziet men een investering van ongeveer 1 miljoen EUR. Ninove is heeft 45.000 inwoners minder dus lijkt het me logisch dat onze stad het met een kleiner bedrag kan doen.

Vele veilige groeten!

Katie