augustus 2012 archive

Waar het voor ons over gaat op 14 oktober

De verkiez­ingscam­pagne trekt zich sti­laan op gang: lijst en pro­gramma zijn al een tijdje klaar, de affiches zijn in druk, de eerste huis­be­zoeken wer­den afgelegd, de bor­den wor­den geplaatst,… Een drukke, maar prachtige peri­ode komt eraan! Met sp.a-groen willen we op een vernieuwende manier aan poli­tiek doen en dat gaan we ook proberen te tonen in de campagne.

Vaak wordt gezegd dat ide­olo­gie er bij lokale poli­tiek niet toe doet. Gemeen­telijke poli­tiek zou gaan over pin­ten trak­teren op café (voor de verkiezin­gen) en trot­toirs her­aan­leggen (na de verkiezingen). Nochtans is linkse poli­tiek op lokaal niveau wél anders.

Je kan zeggen dat Ninove een slaap­stad in de schaduw van Brus­sel is gewor­den, en dan zijn er drie reac­ties mogelijk. Je kan kla­gen en mensen bang maken over de ver­frans­ing en vervreemd­ing, zon­der een real­is­tisch alter­natief voor te stellen. Je kan je bij die vast­stelling neer­leggen, en dan maar zor­gen dat Ninove echt een rustig slaap­stadje is, waar men elkaar niet teveel lastig valt en het voorts makke­lijk winke­len is. Of je kan alles inzetten om van Ninove een stad te maken die ook leeft, en meer: samen-leeft. Het is de keuze tussen een extreem­rechts, een cen­trum­rechts (zoals de huidige meerder­heid) en een links beleid.

Ons links project voor Ninove valt samen te vat­ten met de twee kern­waar­den van onze par­ti­jen: soci­aal en groen. Met soci­aal bedoe­len we drie zaken: dat het niet kan dat indi­vidu­ele belan­gen ten koste gaan van de maatschap­pij; dat het beste in de mens naar bovenkomt in groep en niet bij het indi­vidueel nas­treven van eigen­be­lang; en dat een ‘rijk’ leven investeren in de maatschap­pij vergt en niet louter in het indi­vidu. Groen wil zeggen dat een mens niet alleen in een aan­ge­name sociale maar ook ecol­o­gis­che omgev­ing moet kun­nen leven. En dat we niet enkel aan de belan­gen van de huidige maatschap­pij moeten denken, maar ook aan die van de vol­gende generaties.

Ons pro­gramma kan reke­nen op een ploeg die je dan weer met drie ter­men kan ken­merken: ambitieus, stri­jd­vaardig en opti­mistisch. Zoals je de komende weken zal kun­nen merken, hebben wij grootse plan­nen voor (en mét!) Ninove. We zijn stri­jd­vaardig en opti­mistisch dat we hierin kun­nen sla­gen. We tra­chten, via ons pro­gramma en op straat, elke Ninovi­eter te over­tu­igen van onze visie. Eén voor één, net als het veran­deren van Ninove stap voor stap zal gebeuren.

Zo willen we elke Ninovi­eter betrekken bij het beter maken van onze stad. Dat is miss­chien wel ons belan­grijk­ste pro­gramma­punt: een Ninove op mensen­maat zal bestu­urd wor­den door de Ninovi­eters, samen met een stads­bestuur dat ten dien­ste staat van haar mensen, wijken en organisaties.

Ons project is er één van lange adem. En het werk zal nooit af zijn. De stad kan altijd wor­den ver­be­terd, en omdat de tijd nooit stil­staat zullen er ook nieuwe uitdagin­gen opduiken. Ook ons pro­gramma is daarom per defin­i­tie onaf. We nodi­gen jul­lie dan ook uit om ons nieuwe en betere ideeën aan te reiken.

Het sp.a-groen team

13 vragen… 13 antwoorden

Animo Ninove (jongeren sp.a ) in het park

Vorig weekend konden we gezellig samen iets drinken in het park van Ninove georganiseerd door ANIMO Ninove,

de jongerenafdeling van SP.A Ninove , die voor de gelegenheid een hele dag voetbaltornooien in het park organiseerde en een luchtkasteel plaatste.

Foto: Steven Groeninck en Katie Coppens met Tina

Foto: Steven Groeninck en Wim Wachtelaer