juni 2012 archive

Andrea Tafi Classic schot in de roos !

Ik bracht zondag een bezoekje aan de Graanmarkt. Ik zag alleen maar blije gezichten, de mensen straalden, de zon was van de partij. Ook de horeca was tevreden want de terrassen zaten overvol. Het stadscentrum was omgetoverd tot een stukje Italië.

Ik kan de vzw Flanders Cycling Events alleen maar proficiat wensen voor deze puike organisatie.

Dit soort evenementen waaraan  onze stad ook haar steun verleend kan ik alleen maar toejuichen. Mensen hebben nood aan een bruisende stad waar plaats is voor sociale contacten, plaats om te feesten.

Wij als sp.a staan pal achter deze evenementen die onze stad alleen maar aangenamer maken en de horeca tevreden stellen. Alleen zo kunnen we vermijden dat onze Wortelstad een saaie slaapstad wordt.

Foto vlnr: Steven Groeninck, Katie Coppens, Joachim De Maeseneer, Erwin Schoup

SOCIALE HUISVESTING

In Ninove zijn er twee sociale huisvestingsmaatschappijen actief:

 • SHM Denderstreek te 9300      Aalst, Heilig Hartlaan 44
 • Ninove-Welzijn te 9400      Ninove, Acaciastraat  1

 

In Vlaanderen

 • is er ongeveer 6 procent sociale huisvesting
 • inkomensgewijs komen meer dan 15 procent van de mensen in aanmerking voor een sociale woning
 • de Vlaamse overheid wenst 64 000 extra sociale woningen te realiseren tegen 2020
 • er zijn echter 75 000 extra sociale woningen nodig tegen 2017 om aan de vraag te voldoen

 

In Ninove waren er per 1.01.2008 volgende sociale huisvestingen:

 • Sociale koopwoningen : 42
 • Sociale kavels : 0
 • Sociale huurwoningen : 754
 • Sociale huurwoningen via Sociaal Verhuurkantoor : 21
 • Aandeel sociale huur : 5,09 %
 • Aandeel sociale koop/kavels : 0,28 %

Ninove zit dus onder het gemiddelde percentage van 6%.

 

Volgens het grond- en pandendecreet (van 27.03.2009) dient: 

 •  minstens een kwart van de gezamenlijke oppervlakte van de bebouwbare onbebouwde bouwgronden in handen van Vlaamse besturen te worden aangesneden ter realisatie van een sociaal woonaanbod
 • in elke verkaveling of elk woningbouwproject van een zekere omvang moet een bepaald percentage aan sociale woningen gerealiseerd worden. Deze percentages zijn consequent hoger voor de publieke dan voor de private sector

 

Voor Ninove legt dit decreet een sociaal objectief (doelstelling tegen 2020) op nl.:

 • Sociale koopwoningen : 122
 • Sociale kavels:  9
 • Sociale huurwoningen: 9% of 253 bijkomende sociale woongelegenheden tegen 2020 zodat totaal wordt 754 + 253

Zijn intussen recent gerealiseerd : Oude Postplein, Denderhoutembaan, Nederwijk, Preulegem.

Verder zijn er ook nog projecten voor Preulegem, 2de fase Polderkwartier (A. De Riemaekerstraat) ( voor SHM Denderstreek), Denderhoutembaan (voor Ninove-Welzijn) en  Nederhasselt .

Concreet:

 • Het stadsbestuur dient het tekort aan sociale woningen aan te pakken. Dit dient één van de prioriteiten te zijn de komende jaren. Er zijn ellenlange wachtlijsten van ongeveer drie jaar of langer. De huurprijs op de privé-markt is de laatste jaren enorm gestegen en voor velen gepaard gaande met de stijgende      energieprijzen onbetaalbaar geworden. De Vlaamse Regering eist dat de stad hiertoe grote inspanningen doet de komende jaren en geeft hiervoor      subsidies. Het stadsbestuur had hiervoor gelden kunnen vrijmaken en bestemmen wat zij de laatste decennia steeds heeft nagelaten aangezien sociale      huisvesting en betaalbaar wonen geen prioriteit was, in tegendeel onbelangrijk werd gevonden.
 • Er dienen dringend nieuwe sociale woningen bijgebouwd te worden.
 • We moeten meer inzetten op het sociaal verhuurkantoor waarbij eigenaars voor lange perioden verhuren aan het sociaal verhuurkantoor tegen een niet al te hoge prijs. Het sociaal verhuurkantoor verhuurd deze huizen/appartementen dan onder aan sociaal zwakkere huurders.
 • De leegstaande sociale woningen dienen op korte termijn gerenoveerd te worden om steeds zo vlug mogelijk opnieuw in gebruik te kunnen worden genomen. De renovatie van bestaande sociale woningen wordt de laatste tien jaar op de lange baan geschoven.
 • De huidige sociale woningen vertonen een laag comfort bij gebrek aan onderhoud. Er dienen dringend herstellingen uitgevoerd te worden en de woningen dienen beter geïsoleerd te worden. Er zijn sedert jaren wantoestanden bij Ninove-Welzijn waar geen herstellingen of isolatie wordt doorgevoerd. Deze wantoestanden worden niet aangepakt door het Stadsbestuur die de sociale woningen onbelangrijk vindt.
 • Er dient een veel grotere verscheidenheid te komen in de sociale woningen: sociale woningen voor gezinnen, voor alleenstaande jongeren / ouderen, voor koppels zonder kinderen en sociale kavels waarop kan gebouwd worden.

 

Voorbeelden

 • Door subsidies van minister Freya Van Den Bossche (Sp.a) worden de sociale woningen die meer dan 10 jaar leegstaan in een verkrotte toestand (sociale woningen in de Ooststraat – Weststraat –Dwarsstraat te Ninove ) eindelijk gerenoveerd. Het huidige stadsbestuur wenste hiervoor geen gelden vrij te maken. Dit tot groot ongenoegen van de overige bewoners die verplicht tussen en naast de verkrotte leegstaande sociale woningen dienden te wonen met overlast van ongedierte, onkruid en vocht .
 • Op de site van het oud rustoord in de Burchtstraat wordt door Sp.a Groen geijverd om een gezonde  mix van sociale woningen, sociale voorzieningen (ouderenzorg) , parkgebied en ontmoetingsruimte te voorzien in de plaats van de centraal gelegen zone te verpatsen aan privé-projectontwikkelaars om het nog maar eens vol te bouwen met grote luxe-appartementen
 • In de Fernand Tavernestraat is reeds jaren de aanbouw van 40 sociale woningen voorzien door Ninove –Welzijn doch dit wordt maar niet gerealiseerd. De gemeenteraad gaf op 27.10.2005 reeds haar goedkeuring tot het bouwen van 30 sociale huurappartementen op de site na sloping van het oude gebouw De Wolf gelegen tussen de Fernand Tavernestraat en het Sint-Alloisiuscollege. Deze site is bestemd voor zone sociale woningbouw nl. 30 huurappartementen zoals voorzien in het nieuwbouwproject “Doornwijk”. Dit gebouw is eigendom van Ninove – Welzijn. De subsidies om deze sociale woningen te bouwen werden reeds ontvangen. Er is geen enkele geldige reden om deze sociale woningbouw niet te laten doorgaan.
 • We willen verder onderzoeken of er verplichtingen kunnen opgelegd worden om bij de bouw van een appartementsblok 1 sociaal appartement te voorzien
 • De voormalige eigendom “Zusters Hulp in Nood” aan de Burchtdam 46 te Ninove is voorzien voor sociale woningbouw; dit werd ingediend door de SHM Denderstreek reeds voor 2000. Er is voorzien dat het hoofdgebouw verbouwd wordt en dat de tuin ingeplant wordt met aangepaste sociale woningen; in totaal voor 16 appartementen en 7 woningen voor minder-validen. Dit dossier kent een lange lijdensweg; het werd opgestart jaren geleden en wordt maar niet afgerond.
 • De leegstaande bibliotheek in de Dreefstraat zou geschikt zijn om betaalbare sociale woningen en studio’s te voorzien en mag zeker niet afgebroken worden

 

Katie Coppens, 0479 449724, katiecoppens@telenet.be

 

Seniorenbeleid in Ninove

Door de toenemende vergrijzing en de grote instroom aan ouderen in Ninove (grote luxe-appartementen in Ninove-centrum) is er in Ninove een sterk toegenomen nood aan zorg voor senioren.

Ouderenzorg gaat ruimer dan rusthuizen, maar betreft:

 • thuiszorg
 • maaltijden aan huis en poetshulp
 • woonzorgcentra
 • serviceflats en assistentiewoningen (de nieuwe term voor serviceflats)
 • kortverblijf voor ouderen die tijdelijk opvang nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld bij familie inwonen die even met vakantie gaan, of om te kunnen revalideren
 • dagopvang voor ouderen die ’s avonds bijvoorbeeld door familie worden opgevangen

Het Ninoofs OCMW voorziet momenteel volgende diensten inzake ouderenzorg:

 • Een beperkte tussenkomst in de kosten voor thuiszorg
 • Maaltijden aan huis en poetshulp
 • 37 serviceflats (17 in Ninove, 20 in Denderwindeke)
 • 161 rusthuisbedden
 • 4 kortverblijfbedden
 • 5 plaatsen in dagopvang

Omdat het rusthuis bijna enkel zwaardere profielen opneemt (B en C-scores) komen anderen nauwelijks in aanmerking. Er is momenteel een wachtlijst van om en bij de 300 mensen.  Het rusthuis kan ongeveer een 50-tal nieuwe bewoners per jaar opnemen:  jarenlang wachten dus.

Door grote vraag, die nog zal toenemen (vergrijzing):

Extra plaatsen nodig!

OCMW zette al enkele stappen: plannen voor extra serviceflats in Ninove en Denderwindeke en misschien 2 extra rusthuisplaatsen. Hard blijven op verder werken!

 

Seniorenbeleid is meer dan zorg

Lokaal dienstencentrum: ouderen bijeen brengen, stimuleren contacten, activiteiten organiseren, nood aan een echt seniorenbeleidsplan

Concreet stellen we voor:

Het gratis internet en gratis gebruik van computers in de bibliotheek promoten.

Er dient:

 • werkt gemaakt te worden van de aanleg van volkstuinen waarin de senioren groenten en bloemen kunnen kweken en tuinieren.
 • een zaal ter beschikking gesteld te worden waar senioren wekelijks kunnen samenkomen om te kaarten, schaken, koffie te drinken en dit om isolatie te vermijden.
 • maandelijkse samenkomsten georganiseerd te worden voor dementerende personen en hun familie.
 • betaalbare cultuurwaardebon / vrijetijdsbon uitgereikt te worden om de drempel voor culturele – en vrijetijdsactiviteiten in het Ninoofse te verlagen.
 • cultuur- en vrijetijdsprogramma in de Plomblom in de namiddag voorzien (en niet enkel ’s avonds om 20 uur) en specifiek gericht op senioren.
 • een vrijetijdsprogramma voorzien in de sporthal gericht op senioren.
 • een vrijetijdsprogramma voorzien in het zwembad gericht op senioren.
 • meer rusthuizen /rusthuisbedden waarbij de kosten geplafonneerd worden tot het vermogen van de senioren en hogere kosten niet meer verhaald worden op diens kinderen
 • bij voorkeur één aanspreekpunt voorzien bijvoorbeeld binnen het OCMW voor senioren

 

Katie Coppens, 0479 449724, katiecoppens@telenet.be

Wist u dat ? … de woonst van een zelfstandige kan worden beschermd tegen beslag

Sinds april 2007 kunnen zelfstandigen hun woning niet-vatbaar voor beslag laten verklaren.

Deze beschermingsmaatregel geldt uitsluitend voor zelfstandigen, zowel handelaars, ambachtslui als vrije beroepers, die in België een beroepsbezigheid in hoofdberoep uitoefenen.

De beschermingsmaatregel betreft uitsluitend de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige, die hij in eigendom heeft of waarop hij een vruchtgebruik of erfrecht of  opstelrecht heeft.

Gemengd gebruikte woningen, namelijk die tegelijk voor beroepsdoeleinden en als privéwoning worden gebruikt worden voor de gehele woning beschermd tegen beslag indien minder dan 30% aangewend wordt voor beroepsgebruik. Bij een hoger percentage dienen vooreerst statuten van mede-eigendom opgesteld te  worden.

De verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag wordt op straffe van nietigheid voor de notaris verleden met instemming van de echtgenoot van de zelfstandige. Dit wordt vermeld op het hypotheekkantoor.

De bescherming geldt enkel voor beroepsschulden van nà de verklaring. Zij geldt niet voor schulden, volgend uit een misdrijf of uit een zware fout die het faillissement tot het gevolg heeft.

De verkregen prijs van de verkochte beschermde woning blijft beschermd voor zover die binnen het jaar wederbelegd wordt in een ander onroerend goed, dat op haar beurt niet beslagbaar wordt mits opname van een verklaring van wederbelegging en vermelding ervan in het hypotheekkantoor.

De verklaring van niet-vatbaarheid van beslag heeft verdere uitwerking na ontbinding van de huwgemeenschap wanneer het goed wordt toebedeeld aan degene die de verklaring heeft gedaan (behalve ten aanzien van de schulden die kunnen worden ingevorderd op de gewezen echtgenoot).

Van de verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag kan op ieder ogenblik worden afgezien.

De hoofdkrachtlijnen van het sp.a programma in een notendop:

1.    Sp.a wil samen met groen zoveel mogelijk mensen samenbrengen. Het sociaal contact tussen buren, wijken, enz. zoveel mogelijk laten toenemen.

 • We willen dit doen door als stad net iets meer te organiseren (vb Walking Dender, koopavonden, concertjes in de deelgemeenten in de zomer, …)
 • We willen dit doen door als stad zeer laagdrempelig te zijn tov iedereen die iets wenst te organiseren, gratis of erg goedkoop gebruik materiaal  uitleendienst ook al maak je geen deel uit van cultuurraad, jeugd- of sportraad. Meteen alles in orde brengen met 1 bezoek of 1 aanmelding.
 • We willen dit doen door in alle wijken of deelgemeenten plaatsen te voorzien waar ge kunt samenkomen, bv openbare BBQ’s hier en daar op mooie plekken, een paar banken,  …
 • Door bij openbare werken rekening te houden met de Horeca en terrasgelegenheid te voorzien.
 • Door te zorgen voor bloeiende verenigingen en hen te steunen in alle zaken die ze wensen te ondernemen.
 • Door een boeiend cultureel programma in de Plomblom maar ook door cultuur naar de deelgemeenten en wijken te brengen.

 

2.       Sp.a is daarnaast grote voorstander van een beleid gebaseerd op participatie en inspraak.

 • Er mag geen straat, geen steen herlegd worden, zonder in dialoog met de bewoners te gaan
 • De bewoners zijn immers de grootste specialisten van hun eigen deel openbaar domein
 • Dus niet langer plannen opmaken en goedkeuren en pas op het laatste moment als noodzakelijk kwaad eens een hoorzitting organiseren. Wel van in het begin de bevolking raadplegen

 

3.       Sp.a wil inhoudelijk meer investeringen in woonbeleid en ouderenbeleid

 • We willen dat het voor jonge mensen die net afstuderen mogelijk is om ook zonder steun van hun ouders een studio of klein appartement te huren, zonder de helft van hun loon meteen kwijt te zijn.
 • We willen dat er wordt geïnvesteerd in sociale woningen en appartementen zodat Ninove de Vlaamse norm binnen afzienbare tijd eindelijk haalt. Daarnaast is er werk aan de manier van werken bij Ninove Welzijn.
 • We willen dat er rusthuisbedden bijkomen. Het vroegere rusthuis in Denderwindeke bv. kan mits een kleine renovatie zo weer gebruikt worden. We denken ook aan dagopvang, extra serviceflats en proefprojecten rond ouderenzorg.

 

4.       Sp.a wil werk maken van de grote betonnen verkeersassen in onze stad. De betonbanen zoals aardeweg/eichemstraat/Kraningen of  Nederhasselstraat/Lebekestraat/Groenstraat of Okegembaan/Hazeleerstraat/… zijn stuk voor stuk 30 à 50 jaar oude banen met rioleringen die niet voorzien zijn op de toegenomen aantal woningen, er wordt veelal te snel gereden en die banen zorgen voor veel lawaai en trillingen bij zwaar vervoer.

 • Sp.a wil niet in een coalitie stappen zonder dat er een investeringsplan wordt uitgewerkt dat al deze assen binnen x aantal jaar aanpakt.
 • We beseffen dat dit werken zijn van miljoenen euro’s en dat dit niet op zes jaar tijd kan worden afgewerkt.
 • Er is dringend een inhaalbeweging nodig.
 • We pleiten om deze assen niet stukje bij beetje aan te pakken maar meteen een volledige as. Beste voorbeeld is de doorgang van Aardeweg over Appelterre tot aan Zandbergen. Als je aan die as begint, doe dat dan meteen over de volledige lengte. Dan zijn de mensen langs die baan meteen goed voor dertig jaar.

 
Stijn vermassen (voorzitter sp.a) en Katie Coppens (fractieleider en lijsttrekker)

 

Inrichting van een KMO zone op het terrein van de Paraphane (gelegen te Désiré de Bodtkaai – Fabriekstraat) op korte termijn

Er is een groot gebrek aan plaats voor KMO bedrijven en het terrein van de Paraphane leent zich ideaal hiertoe. Dit is belangrijk werkgelegenheid bij te creëren.

Deze site staat reeds meer dan drie jaar leeg; de eigenaar wil het terrein laten opsplitsen en verkopen aan KMO bedrijven; er is een lange wachtlijst van KMO’s die een vestigingsplaats zoeken.

Deze site is opgenomen in het komende jaar op te maken MASTERPLAN WONEN (voor het gebied OCMW-site Burchtstraat – Kaaischool – Paul De Montplein, Desiré De Bodtkaai tot Fabriekstraat).

Voor sp.a lijkt het nogal evident dat het terrein van Paraphane uit het Masterplan gehaald wordt, gesplitst wordt en verkocht wordt aan KMO’s en niet herbestemd wordt voor wonen.

Het Masterplan zal nog vele jaren duren voor het gerealiseerd wordt en er is nood aan KMO zone.

Dit gebied dat thans industriegebied is, kan zonder herbestemming en binnen korte tijd verkocht worden aan KMO’s om er zich te vestigen.

Indien dit terrein dient herbestemd te worden van industriegebied naar woongebied dient dit wettelijk voorafgegaan te worden door tal van studies, bij gebeurlijke vervuiling mogelijks verregaande bodemsanering (meer dan voor KMO- of industriegebied) en zal er wettelijk elders in Ninove een plaats moeten gezocht worden om het verlies aan  industriegebied / KMO zone te compenseren tot ergernis van de plaatselijke omwonenden.

Er zijn dus enkel maar voordelen aan het inrichten van dit gebied voor KMO bedrijven op korte termijn. De huidige meerderheid stelt dat zij met de eigenaar van deze site zullen samenwerken om dit binnen de kortst mogelijke termijn te realiseren.

Waterwoningen (=drijvende woningen) en paalwoningen

Er is vraag van Waterwegen en Zeekanalen om een studie te doen naar de haalbaarheid om waterwoningen en paalwoningen te realiseren langs de Dender. Dit lijkt sp.a voorbarig gelet dat hierdoor het groen langs de Dender verdwijnt en er nog steeds de heersende overstromingsproblematiek is aan de Dender waarvoor tot op heden nog bijna geen maatregelen zijn genomen en waarvoor eerst gelden dienen vrijgemaakt te worden.

MASTERPLAN WONEN voor het gebied van de ocmw-site Burchtstraat – Kaaischool – Paul De Montplein, Desiré De Bodtkaai tot Fabriekstraat

Voor dit gebied wordt een MASTERPLAN WONEN opgemaakt dat moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad van april 2013.

Het oude OCMW gebouw zal gesloopt worden. In afwachting van de uitvoering van het Masterplan zal het thans bestaande verharde deel van de OCMW site gebruikt worden als parking.

Dit Masterplan zal een voorstel inhouden tot het inplanten van een mix van privé-woningen, sociale woningen, seniorenwoningen, strijkwinkel, Kind & Gezin, kringloopwinkel, ziekenfonds, vrije tijd zoals bvb. cinema, groene zones (park, tuinen) enz.

Er zijn vier grote actoren bij betrokken: de Stad, het OCMW, Waterwegen en Zeekanalen (voor de Dender en de oevers) en het gemeenschapsonderwijs (eigenaar van de Kaaischool).

Er zijn twee stuurgroepen: stuurgroep OCMW en stuurgroep De Bodtkaai.

Er zullen diverse hoorzittingen voor de omwonenden georganiseerd worden (de eerste reeds in juni 2012)  en gesprekken met de grond – en gebouweigenaren om het plan af te toetsen.

Dit Masterplan kan vervolgens gerealiseerd worden in een samenwerking van Stad, OCMW, aannemers, sociale huisvestingsmaatschappijen enz.

Dit wordt alvast één van de grootste te realiseren projecten in onze stad de komende jaren. Zal de Kaaischool behouden blijven? Welke gebouwen/groen komen in de plaats van het oude ziekenhuis? Wordt vervolgd.