Category: Advocaten praktijk

Wist je dat? Voorlopig bewind

Een meerderjarige die tijdelijk of definitief wegens zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn goederen te beheren, kan een voorlopig bewindvoerder toegewezen krijgen door de Vrederechter. Dit kan gevraagd worden in een verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Vredegerecht door elke belanghebbende (familie, kennis, buur, openbaar ministerie). Bij het verzoekschrift dient een omstandig doktersattest bijgevoegd worden van ten hoogste 15 dagen oud. Het verzoekschrift vermeldt : 1°dag, maand, jaar 2° naam, beroep, woonplaats verzoeker, graad van verwantschap 3° dat gevraagd wordt een voorlopig bewindvoerder aan te stellen en motivering waarom dit gevraagd wordt 4° naam, woonplaats van de te beschermen persoon en diens echtgenoot(e) 5° de bevoegde Vrederechter (dit is de Vrederechter van de woonplaats van de te beschermen persoon – dit is dus de persoon voor wie de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder gevraagd wordt. De Vrederechter zal een familielid of een kennis / vertrouwenspersoon of een advocaat aanstellen als voorlopig bewindvoerder die het beheer van de goederen doet (inkomsten ontvangt en uitgaven doet) en hiervan jaarlijks verslag uitbrengt aan de Vrederechter die controle hierop heeft. Er zijn ook regels voor het nemen van een hypotheek, vervreemden van onroerende goederen, enzovoort waarvoor de voorlopig bewindvoerder niet op eigen houtje mag handelen doch een voorafgaande machtiging bij de Vrederechter moet bekomen. Aan een voorlopige bewindvoering kan ook een einde gesteld worden door de Vrederechter via een verzoekschrift dat toelicht waarom de voorlopige bewindvoering overbodig zou geworden zijn. De vrederechter zal oordelen of dit verzoek tot beëindiging van het voorlopig bewind al dan niet (on)terecht is.

Het voorlopig bewind is te onderscheiden van de verlengde minderjarigheid die van toepassing is op een minderjarige die wegens een ernstige geestelijke achterstand definitief niet in staat is zichzelf te leiden en zijn goederen te beheren. Deze minderjarigen kunnen verlengd minderjarig worden verklaard.

Dit is ook te onderscheiden van de bijstand van een gerechtelijk raadsman die kan aangesteld worden voor de bijstand van “verkwisters”. Voor deze  juridische constructies zijn er andere rechtsregels van toepassing.

Wist u dat ? … de woonst van een zelfstandige kan worden beschermd tegen beslag

Sinds april 2007 kunnen zelfstandigen hun woning niet-vatbaar voor beslag laten verklaren.

Deze beschermingsmaatregel geldt uitsluitend voor zelfstandigen, zowel handelaars, ambachtslui als vrije beroepers, die in België een beroepsbezigheid in hoofdberoep uitoefenen.

De beschermingsmaatregel betreft uitsluitend de hoofdverblijfplaats van de zelfstandige, die hij in eigendom heeft of waarop hij een vruchtgebruik of erfrecht of  opstelrecht heeft.

Gemengd gebruikte woningen, namelijk die tegelijk voor beroepsdoeleinden en als privéwoning worden gebruikt worden voor de gehele woning beschermd tegen beslag indien minder dan 30% aangewend wordt voor beroepsgebruik. Bij een hoger percentage dienen vooreerst statuten van mede-eigendom opgesteld te  worden.

De verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag wordt op straffe van nietigheid voor de notaris verleden met instemming van de echtgenoot van de zelfstandige. Dit wordt vermeld op het hypotheekkantoor.

De bescherming geldt enkel voor beroepsschulden van nà de verklaring. Zij geldt niet voor schulden, volgend uit een misdrijf of uit een zware fout die het faillissement tot het gevolg heeft.

De verkregen prijs van de verkochte beschermde woning blijft beschermd voor zover die binnen het jaar wederbelegd wordt in een ander onroerend goed, dat op haar beurt niet beslagbaar wordt mits opname van een verklaring van wederbelegging en vermelding ervan in het hypotheekkantoor.

De verklaring van niet-vatbaarheid van beslag heeft verdere uitwerking na ontbinding van de huwgemeenschap wanneer het goed wordt toebedeeld aan degene die de verklaring heeft gedaan (behalve ten aanzien van de schulden die kunnen worden ingevorderd op de gewezen echtgenoot).

Van de verklaring van niet-vatbaarheid voor beslag kan op ieder ogenblik worden afgezien.

Juridische weetjes: Eenvoudige echtscheiding sedert 1.09.2007

Wist je dat?
Er kan uit de echt gescheiden worden op grond van echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) via de notaris op voorwaarde dat omtrent alles een akkoord bestaat tussen de echtgenoten.

Tot 2007 kon de echtscheiding ook worden uitgesproken via de Rechtbank op grond van zwaarwichtige feiten (overspel, beledigingen, geweld, enz.) van de ene echtgenoot tegen de andere.

Sedert 1.09.2007 kan uit de echt gescheiden worden louter op grond van de “onherstelbare duurzame ontwrichting” waarbij:

  • ofwel na vaststelling door de Rechtbank van zes maanden aparte domiciliëring met akkoord van beide echtgenoten zonder vechtscheiding de echtscheiding automatisch wordt uitgesproken
  • ofwel na vaststelling door de Rechtbank van één jaar aparte domiciliëring zonder vechtscheiding op verzoek van slechts één der echtgenoten volstaat om de echtscheiding uit te spreken.

De echtscheiding kan in beide gevallen via een gewoon verzoekschrift (zonder kostelijke dagvaarding via gerechtsdeurwaarder) aangevraagd worden. Indien er nog voorlopige maatregelen dienen te worden uitgesproken m.b.t. de kinderen, afbetaling hypotheek, verdeling roerende goederen enz. tijdens echtscheiding zal de echtscheiding veelal nog met dagvaarding moeten worden ingeleid.

 

Juridische weetjes: Eerstelijnsbijstand en tweedelijnsbijstand

Eerstelijnsbijstand (gratis juridisch advies) en tweedelijnsbijstand (geheel of gedeeltelijke gratis bijstand van een advocaat in een procedure)
1e lijnsbijstand: dit is gratis mondeling juridisch advies door een advocaat. Dit gaat door in het OCMW te Ninove, Burchtstraat 50 op dinsdagnamiddag van 14-16 uur. Er dient vooraf een afspraak via het OCMW vastgelegd te worden. (tel.: 054.51.53.50)
2e lijnsbijstand: Personen met beperkte financiële middelen kunnen (geheel of gedeeltelijk) gratis bijstand van een advocaat bekomen in het kader van een procedure. Elke advocaat kan pro deo optreden. Indien de aangesproken advocaat dit niet wenst, kan men zich tot het pro deo bureau richten dat gevestigd is te Aalst, Graanmarkt 1, elke werkdag van 11u30 tot 12u30 (tel.: 053.82.07.97).
De maximale inkomsten van een alleenstaande of een gezin (gezinsinkomsten betekent dat alle inkomsten van alle personen die onder één dak wonen dienen te worden opgeteld) om gerechtigd te zijn op 2e lijnsbijstand zijn als volgt:
Alleenstaande: volledig gratis (max. € 907,00 netto/maand); gedeeltelijk gratis (tussen € 907,00 en € 1.165,00 netto/maand)
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste: volledig gratis (max. € 1.165,00 netto/maand (=gezinsinkomen)); gedeeltelijk gratis (tussen € 1.165,00 en € 1.423,00 netto/maand (=gezinsinkomen)).
Alle bedragen worden verhoogd met € 154,04 per persoon ten laste.
Bij gedeeltelijk gratis 2e lijnsbijstand beslist het pro deo bureau hoeveel de persoon zelf aan de advocaat moet betalen. Dit schommelt meestal tussen € 25 à € 125.
Documenten: Voor een aanvraag 2e lijnsbijstand dient men volgende stukken af te geven: 1/ een uittreksel uit het bevolkingsregister (gratis af te halen op het stadhuis) en de inkomstenbewijzen van de laatste twee maanden (rekeninguittreksel of loonfiches).”

Juridische weetjes: budgetbeheer via ocmw versus collectieve schuldenregeling

Wist U dit?

Hoge schuldenlast: budgetbeheer via ocmw versus collectieve schuldenregeling via de Arbeidsrechtbank en de gevolgen voor beslag op loon, meubels, woning enz.
Bij budgetbeheer beheert het ocmw de financiën van een persoon / gezin met een hoge schuldenlast. Het ocmw ontvangt de inkomsten en doet de betaling van de vaste uitgaven en betaalt aan de betrokkene maandelijks een leefgeld voor voeding en kledij en medische uitgaven. De schuldeisers en gerechtsdeurwaarders kunnen in dit systeem nog altijd beslag leggen op loon, meubels, woning enz. van deze persoon /gezin.

Bij aanvraag van een collectieve schuldenregeling via een advocaat stelt de Arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar aan. Vanaf dan kan geen beslag meer via gerechtsdeurwaarder op loon, woning, meubels, auto noch uithuiszetting ingevolge achterstallige huishuur. De schuldbemiddelaar geeft maandelijks of wekelijks een leefgeld aan de schuldenaar en stelt een afbetalingsplan op voor de schuldeisers waarbij de schuld in hoofdsom wordt terugbetaald aan de schuldeisers met kwijtschelding aan de schuldenaar van intresten en gerechtskosten (en soms ook kwijtschelding van een deel van de hoofdsom) en dit gespreid over een aantal jaren waarna de schuldbemiddeling wordt stopgezet en de betrokkene schuldenvrij een nieuwe start kan nemen.