oktober 2017 archive

17 oktober Dag van de Armoede

dag van de armoede

De armoede is opnieuw gestegen naar gemiddeld 10% in Vlaamse gemeenten, 25% in Wallonië en 50% in Brussel.

Laaggeschoold zijn brengt armoede mee. Tweeoudergezinnen waarin beiden laaggeschoold zijn kampen het meest met werkloosheid, minder goed betaalde flexi-jobs, interimwerk en deeltijds werk.

Een laaggeschoold éénoudergezin die de kosten van huur en electriciteit en verwarming niet kan delen heeft het nog harder te verduren zeker bij werkloosheid maar ook bij voltijdse tewerkstelling en dit is een schrijnende vaststelling.

Meer en meer verdringen de hooggeschoolden (unief en hogeschool) en de gemiddelde geschoolden (secundair diploma) de laaggeschoolden (zonder secundair diploma) van de arbeidsmarkt.

Enkel de gezinnen waarin minstens één partner gemiddeld of hooggeschoold is kunnen het meestal nog beredderen en hebben het minst kans om in armoede verzeild te geraken.

Onderwijs is een grote sleutel om armoede aan te pakken.

 

De stad Ninove heeft de afgelopen vijf jaar vele projecten opgestart om de mensen in armoede te ondersteunen:

– occassionele kinderopvang (sollicitaties, Nederlandse les, crisissituaties);

– de spelotheek (uitleendienst speelgoed – zeer lage prijzen);

– de katrol (gezinsondersteuning);

– onthaalmedewerker en toeleider nieuwkomers (begeleiding

bij (interim)werk/ inschrijving hobby’s,…)

– schoolopbouwwerker en toeleider op school (onbetaalde facturen, pesten, inschrijving leerlingen in hobbyclub,…)

-voorrangsreglement voor senioren + 65 en mensen met beperking op sociale woningen

-time-out project (tegen schooluitval; hulp aan leerlingen die schoolmoe zijn)

 

In Ninove willen we dat iedereen erbij hoort !

Een warme oproep om mensen in armoede een warm hart toe te dragen.

 

Katie Coppens schepen van Armoedebestrijding Ninove

 

NINOVE ♥ DIEREN

Choco

 

 

Ninove heeft een hart voor dieren.
En dat merk je aan de maatregelen en voorzieningen die er zijn!

 

Dierenpolitie
Sinds januari 2014 heeft de stad een dierenpolitie.
Een aantal politie-inspecteurs zet zich, bovenop hun overige taken, in voor het dierenwelzijn in onze stad. Zij geven richtlijnen aan de eigenaars van dieren wanneer vastgesteld wordt dat de dieren niet optimaal worden verzorgd, proberen dierenleed te voorkomen of treden op bij dierenmishandeling.
Eveneens werden regels voor dieren (onder meer m.b.t. katten, honden, paarden in het bijzonder en alle dieren in het algemeen) m.b.t. voeding, verzorging en huisvesting opgenomen in het gasreglement van de stad Ninove waarover de gasambtenaar waakt. Inbreuken op het reglement zal een verwittiging of verzoek tot aanpassing binnen een bepaalde termijn volgen, bij gebreke waarvan naast een pv van politie een gasboete kan volgen.
Weet jij dat een dier verwaarloosd of mishandeld wordt?
Meld dit aan het Meldpunt
Dierenwelzijn via politie Ninove,
Onderwijslaan 75, 9400
Ninove, 054 31 32 32,
pz.ninove.dieren@police.belgium.eu
Kattensterilisatie
De stad investeert ook zo’n 40.000 euro per jaar aan sterilisatie van wilde katten (het vangen, steriliseren, castreren en terugplaatsen).
Om een gezonde en beperkte kattenpopulatie in de stad te krijgen, vangt Dierenasiel Ninove vzw zwerfkatten. Ze worden door een dierenarts onvruchtbaar gemaakt en opnieuw vrijgelaten op de vangplaats.
Zieke dieren worden verzorgd en indien echt nodig pijnloos uit hun lijden verlost.
Elke 1e en 3e dinsdag van de maand (behalve in januari en november) plaatst Dierenasiel Ninove vzw vangkooien op de probleemlocaties. De kooien
blijven ’s nachts staan en elke ochtend worden de gevangen katten overgebracht naar de veearts voor behandeling. Na de behandeling worden de katten terug uitgezet op de plaats waar ze werden gevangen. Heb je een huiskat, voorzie ze dan van een halsbandje of hou ze binnen op elke maandag, dinsdag en woensdag van de tweede volledige week van de maand.
Zwerfkattenlocaties kan je melden aan de technische dienst (054 31 77 10) of via www.ninove.be (meldingen en klachten).
Hondenweides
Op de hondenweide in het stadspark (kant sporthal) kunnen honden vrij rondlopen. Deze bestaat sedert 2015. Er wordt een tweede hondenweide aan de Abdijstraat in Ninove. Aangelegd tegen de lente / zomer 2018.
Subsidies
De stad verhoogde de subsidie voor het dierenasiel voor honden en katten in Denderwindeke van 0,25 euro naar 0,30 euro in
2016 en naar 0,50 euro per inwoner in 2017.
De Ark van Pollare, het asiel voor weidedieren in Pollare, krijgt sinds 2 jaar een nominatieve subsidie van 1.000 euro per jaar. In 2018 wordt deze subsidie verhoogd naar 5.000 euro per jaar (onder voorbehoud van goedkeuring budget 2018 door de gemeenteraad).
Dierenbegraafplaats
De stad plant een dierenbegraafplaats achter het kerkhof aan de Groeneweg in Ninove. Het dossier liep echter vertraging op door de één jaar geleden ingevoerde verplichte archeologienota. Er werden in de sleuven geen archeologische vondsten gevonden. De vergunning is aangevraagd en in eindfase. Na goedkeuring wordt de aanlegprocedure opgestart zodat dit vermoedelijk tegen de zomer/herfst  2018 kan gerealiseerd /geopend worden.
Katie Coppens, schepen van dierenwelzijn

 

Onderwijs: infrastructuur én beleid

Stad Ninove investeert voor 8,5 miljoen euro in de infrastructuur van het stedelijk basisonderwijs enerzijds en anderzijds wordt ingezet op aanpak van diverse problemen
Stad Ninove investeert 8,5 miljoen euro in vier nieuwe scholen. De stedelijke basisscholen breiden uit of worden vervangen door een nieuwbouw. De Oogappel te Appelterre nam in februari 2017 de nieuwbouw in gebruik. Het schooltje Ikke in de Parklaan werd uitgebreid met twee klaslokalen en een sanitair blok en zal gebruiksklaar zijn na het herfstverlof van 2017. De werken voor een nieuwbouw voor de kleuterschool Windekind aan de Edingsesteenweg te Denderwindeke is gestart en zal gebruiksklaar zijn begin 2019. Voor Appelterre en Denderwindeke betreft het een gloednieuw gebouw met telkens vier klassen, een refter en een sportzaal en administratieve lokalen en EHBO lokaal. Een vierde nieuwbouw zal gerealiseerd worden binnen de vier jaar ter vervanging van de huidige lokalen en de containers in de stedelijke basisschool de Lettertuin in de Groeneweg . Dit zal het grootste project worden. Ook worden op de verschillende stedelijke vestigingen de overkappingen en de speelplaats vernieuwd en uitgebreid . Het volgende project waarin de stad zal investeren is een nieuwbouw voor de stedelijke basisschool De Hazelaar te Nederhasselt doch hiervoor zijn nog geen concrete plannen. Het stedelijk onderwijs heeft een grote stijging van het leerlingenaantal gekend de laatste jaren zodat uitbreiding noodzakelijk is. De schepen van onderwijs Katie Coppens is tevreden met deze forse investeringen.
Tevens wordt een pilootproject opgestart in De Lettertuin in de Groeneweg. Een onthaalmedewerker zal ter ondersteuning van de directie en de leerkrachten diverse problematieken helpen opvangen. Deze ambtenaar zal intakegesprekken houden zowel met ouders als met leerlingen. Dit kan gaan over onbetaalde schoolfacturen, pestgedrag tussen kinderen, problemen tussen ouders aan de schoolpoort, wanneer de communicatie tussen school en ouder moeilijk verloopt wegens anderstaligheid van de ouders of om andere redenen. Vervolgens zal de onthaalmedewerker samen met de ouders naar oplossingen zoeken. Dit kan bestaan in het opstellen van een afbetalingsplan, het aanvragen van een kansenpas, begeleiding voor de inschrijving van het kind in een sportclub enz. De onthaalouder zal tevens pogen de noden (werk, welzijn,…) van ouders en of leerlingen pogen te achterhalen en doorverwijzen zonodig. Ook kunnen oudergroepen ontstaan bijvoorbeeld kunnen sollicitatietrainingen georganiseerd worden of kan een huiswerkklas opgericht worden waar ouders samen met kinderen helpen met het huiswerk of een cursus voorlezen van ouders aan hun kinderen. Elke samenkomst van een oudergroep kan tevens een oefenkans Nederlands betekenen.
Dit project zal geëvalueerd worden na enkele maanden en kan dan uitgebreid worden naar de andere scholen van alle netten op het territorium te Ninove.
In alle scholen worden via Pisad besprekingen gehouden op de scholen omtrent de gevaren van roken, alcohol, drugs, sociale media, sexting. Ook werd door de stad Ninove een meldpunt radicalisering voorzien. Meldingen kunnen anoniem ingediend worden via een meldingsfiche te vinden op de site www.ninove.be. De onthaalmedewerker is ook alert voor erkenning van radicalisering van ouders of leerlingen.

De Speelotheek Speelodroom

Spelodroom

De speelotheek is geopend op 20.09, een uitleendienst van speelgoed voor jong en oud.
De speelotheek is tot stand gekomen door een samenwerking van drie partners Teledienst vzw, ocmw en de stad.
De stad en ocmw stellen hun infrastructuur gratis ter beschikking alsook de bekostiging van een coordinator Lien ; Teledienst vzw zorgt voor de opleiding van de vrijwilligers en het speelgoed.
Er is speelgoed van nul jaar tot onbeperkte leeftijd aangezien ook veel gezelschapsspelen en puzzels ter beschikking zijn waar geen leeftijd op staat.
Er werd speelgoed verzameld door Teledienst via een oproep maar ook nieuw speelgoed werd aangekocht zodat kwalitatief en leerrijk speelgoed aanwezig is.
Intussen kreeg de speelotheek ook een herkenbaar logo met veel kleur en een leuke naam speel-o-droom . De scholen konden via een wedstrijd namen indienen waaruit een naam werd gekozen door de drie partners.
De naam werd ingediend door Lieve Foutré , kleuterleidster in de stedelijke basisschool De Oogappel in Appelterre en zij motiveerde deze keuze als een droom die voor veel mensen zal uitkomen, kinderen , hun ouders, leerkrachten, studentleerkrachten, orthopedagogen, iedereen die met kinderen te  maken heeft …daarom Speelodroom. Bedankt Lieve Foutré voor deze inzending.
De speelotheek zal geopend zijn elke woensdag van 11 tot 17 uur.
Voor de afhaling van speelgoed zullen de kinderen dienen vergezeld te zijn door een ouder of grootouder.
Het speelgoed dient binnen een bepaalde termijn teruggebracht te worden en kan uitgeleend worden aan zeer democratische prijzen van €  2 per kwartaal en aan een lager tarief voor families met een kansenpas.
De speelotheek zal ter beschikking zijn voor particulieren maar ook voor scholen en kinderopvanginitiatieven.
Dit is een lovenswaardig project voor kinderen om speelgoed toegankelijk te maken voor iedereen en  ook voor de vrijwilligers van Teledienst die enorm enthousiast zijn hier te werken.