Onderwijs: infrastructuur én beleid

Stad Ninove investeert voor 8,5 miljoen euro in de infrastructuur van het stedelijk basisonderwijs enerzijds en anderzijds wordt ingezet op aanpak van diverse problemen
Stad Ninove investeert 8,5 miljoen euro in vier nieuwe scholen. De stedelijke basisscholen breiden uit of worden vervangen door een nieuwbouw. De Oogappel te Appelterre nam in februari 2017 de nieuwbouw in gebruik. Het schooltje Ikke in de Parklaan werd uitgebreid met twee klaslokalen en een sanitair blok en zal gebruiksklaar zijn na het herfstverlof van 2017. De werken voor een nieuwbouw voor de kleuterschool Windekind aan de Edingsesteenweg te Denderwindeke is gestart en zal gebruiksklaar zijn begin 2019. Voor Appelterre en Denderwindeke betreft het een gloednieuw gebouw met telkens vier klassen, een refter en een sportzaal en administratieve lokalen en EHBO lokaal. Een vierde nieuwbouw zal gerealiseerd worden binnen de vier jaar ter vervanging van de huidige lokalen en de containers in de stedelijke basisschool de Lettertuin in de Groeneweg . Dit zal het grootste project worden. Ook worden op de verschillende stedelijke vestigingen de overkappingen en de speelplaats vernieuwd en uitgebreid . Het volgende project waarin de stad zal investeren is een nieuwbouw voor de stedelijke basisschool De Hazelaar te Nederhasselt doch hiervoor zijn nog geen concrete plannen. Het stedelijk onderwijs heeft een grote stijging van het leerlingenaantal gekend de laatste jaren zodat uitbreiding noodzakelijk is. De schepen van onderwijs Katie Coppens is tevreden met deze forse investeringen.
Tevens wordt een pilootproject opgestart in De Lettertuin in de Groeneweg. Een onthaalmedewerker zal ter ondersteuning van de directie en de leerkrachten diverse problematieken helpen opvangen. Deze ambtenaar zal intakegesprekken houden zowel met ouders als met leerlingen. Dit kan gaan over onbetaalde schoolfacturen, pestgedrag tussen kinderen, problemen tussen ouders aan de schoolpoort, wanneer de communicatie tussen school en ouder moeilijk verloopt wegens anderstaligheid van de ouders of om andere redenen. Vervolgens zal de onthaalmedewerker samen met de ouders naar oplossingen zoeken. Dit kan bestaan in het opstellen van een afbetalingsplan, het aanvragen van een kansenpas, begeleiding voor de inschrijving van het kind in een sportclub enz. De onthaalouder zal tevens pogen de noden (werk, welzijn,…) van ouders en of leerlingen pogen te achterhalen en doorverwijzen zonodig. Ook kunnen oudergroepen ontstaan bijvoorbeeld kunnen sollicitatietrainingen georganiseerd worden of kan een huiswerkklas opgericht worden waar ouders samen met kinderen helpen met het huiswerk of een cursus voorlezen van ouders aan hun kinderen. Elke samenkomst van een oudergroep kan tevens een oefenkans Nederlands betekenen.
Dit project zal geëvalueerd worden na enkele maanden en kan dan uitgebreid worden naar de andere scholen van alle netten op het territorium te Ninove.
In alle scholen worden via Pisad besprekingen gehouden op de scholen omtrent de gevaren van roken, alcohol, drugs, sociale media, sexting. Ook werd door de stad Ninove een meldpunt radicalisering voorzien. Meldingen kunnen anoniem ingediend worden via een meldingsfiche te vinden op de site www.ninove.be. De onthaalmedewerker is ook alert voor erkenning van radicalisering van ouders of leerlingen.

Geef een reactie

Your email address will not be published.