Category: Geen categorie

Fabelta-site

Voor de oude Fabelta-site is de provincie een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aan het opstellen (PRUP). De stad Ninove wordt hierbij betrokken maar is geen eigenaar van de grond. De eigenaar is de Beaulieu-groep. Thans is dit industriegrond gelegen binnen de ring rondom Ninove.  De provincie wenst dit dan ook om te vormen tot woongebied. Dit zal voor de eigenaar een enorme meerwaarde opbrengen. De stad heeft dan ook als compensatie van deze meerwaarde aan de eigenaar gevraagd te investeren op kosten van de eigenaar in het openbaar domein (aanleg wegenis met voldoende parking-groen-speelterrein-sportterrein met eventueel kinderopvang, buurthuis, horeca en winkelvoorzieningen). Voor deze ontwikkeling zou een nieuwe derde brug gebouwd worden in het verlengde van de Fabriekstraat en deze laatste met de Mallaard verbindt voor het gemotoriseerd verkeer. De tweede brug aan de Kaaischool zou enkel voor fietsers en voetgangers nog gebruikt worden. De provincie wenst voor eind 2019 dit PRUP voor te leggen aan de gemeenteraad en provincieraad voor voorlopige vaststelling waarna een bezwaartermijn loopt. Daarna wordt dit definitief vastgesteld en zou het terrein door de eigenaar Beaulieu verkocht worden aan een ontwikkelaar die het PRUP uitvoert. De nieuwe brug en de wegenis zouden mogelijks de komende 5 jaar reeds aangelegd worden. De huizen, appartementen en voorzieningen de daaropvolgende jaren.

Katie Coppens, schepen van stadsvernieuwing

de OCMW site, Inghelantsite

De Kaaischool werd begin 2019 aangekocht door de stad Ninove zodat heel het gebied samen met de gronden naast het ocmw gebouw De Cooman kunnen ontwikkeld worden.

Er zal een bureau aangesteld worden die een gemeentelijk RUP zal opmaken en een visie uitwerkt wat er kan ontwikkeld worden. Alleszins wenst de stad er een nieuw jeugdhuis, een groenpark met evenementenzone, het openleggen van de Denderarm, maximaal twee appartementsgebouwen (voordien was er een visie met 5 gebouwen) en grotendeels behoud van de Kaaischool met horeca , winkeltjes en stadsbeleving langs de Dender.

Ook zal er een visie uitgewerkt worden voor de privé-eigendommen namelijk het binnengebied achter Buscemi en de achtertuinen van de huizen op de

Graanmarkt. Vervolgens zal een architectenwedstrijd uitgeschreven worden om deze visie te ontwerpen waarna het ontwerp kan uitgevoerd worden. Als alles vlot verloopt zal op deze plaats een nieuwe stadsontwikkeling ontstaan met aangenaam wonen, werken en leven aan de Dender.

De financiële toestand van de stad Ninove

Ninove is een financieel gezonde stad maar de reserves om nieuwe investeringen te doen zijn uitgeput.

De stad is volop haar meerjarenplanning aan het opstellen die moet goedgekeurd worden op de gemeenteraad van december 2019.

Hierin worden alle exploitatie-inkomsten (belastingen en retributies) en exploitatie-uitgaven (personeelskosten en werkingskosten) opgenomen maar ook de investeringen die de stad wenst te doen van 2020 tot 2025 zoals wegenis, voetpaden en fietspaden, stadsvernieuwing (nieuwe stationsplein, ontwikkeling van de Ocmw site en Kaaischoolsite, nieuw tweede park tussen Brusselsesteenweg en Burchtdam), investeringen in cultuur en sport.

De stad zal voor deze investeringen moeten gaan lenen wat de vorige jaren niet het geval was.

Ninove zal een financieel gezonde stad blijven. De stad heeft op dit moment zo goed als geen schulden en ietwat schuld aangaan om te kunnen investeringen is goed en noodzakelijk.

Ninove wenst geen nieuwe belastingen of belastingsverhogingen in te voeren. Wel kunnen retributies aangepast worden aan de index.

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur werden de bestaande belastingen en retributies vernieuwd omdat dit wettelijk moet doch zonder tariefwijzigingen noch indexaties.

Eén belasting werd afgeschaft namelijk deze op de bouwgronden. Aanvankelijk ontstond deze belasting op onbebouwde bouwgronden om meer bouwgronden op de markt te krijgen om alzo de prijzen te doen dalen.

Thans is de visie dat in functie van groen en natuur het niet meer wenselijk is de realisatie van bouwgronden te stimuleren zodat deze belasting werd afgeschaft.

Katie Coppens, schepen van financiën

Leemontginning / leemputten in het natuurgebied de Diepe Straten

De stad Ninove ontving een nieuwe aanvraag  van grond –en afbraakwerken De Meuter m.b.t.de leemputten in het Galgenveld / de Diepe Straten (gebied tussen Hof ter Duyst en Outer-Lebeke).

De aanvraag omvatte niet het ontginnen van leem doch wel het opvullen van de leemputten met aarde afkomstig van werven van De Meuter.

De stad Ninove heeft geen beslissingsrecht. Het is namelijk de provincie die in dit dossier beslist NA advies van de stad Ninove omdat dit gebied ligt in een provinciaal RUP.

Ninove heeft daadkrachtig en sterk gemotiveerd een NEGATIEF advies gegeven m.b.t. de aanvraag tot opvulling van de leemputten.

De aanvraag van De Meuter betrof het bekomen van een vergunning voor 3 jaar voor het aanvoeren van aarde naar de leemputten van maandagochtend tot vrijdagavond

en dit een 20 tal vrachtwagens per dag. De aanvoer zou verlopen via de Aalstersesteenweg, Denderhoutembaan, Hof ter Duyst en het wegrijden via het Galgenveld / de Diepe straten naar Outer- Lebeke.

Dit zou een enorme druk op de buurt en onze burgers veroorzaken, constant aan-en afrijden van vrachtwagens, onveilige situaties voor (schoolgaande) fietsers, stof en lawaai gedurende enkele jaren.

Onze stad heeft zich doeltreffend verdedigd in Gent bij de provinciale omgevingscommissie via schepen Wouter Vande Winkel en schepen Katie Coppens die samen met de ambtenaar aanwezig waren.

Katie Coppens licht toe dat de stad Ninove zich met hand en tand verzet tegen verdere ontginning van de leemputten of opvulling van de putten gelet op de zware verstoring voor onze burgers en onze natuur dat dit teweegbrengt.

Stad Ninove wenst de nabestemming van deze leemputten te laten ingaan. Dit betekent het behoud van de ontstane putten en hellingen met aanleg voor zachte recreatie voor wandelaars, fietsers, spelende kinderen met bos en eventueel waterpoelen.

Katie Coppens, schepen van ruimtelijke ordening

SOCIALE WOONWIJK BERKENHOF NINOVE

Berkenhof26 chalets werden gesloopt en worden vervangen door 37 appartementen of duplex appartementen waarvan 21 geschikt voor rolstoelstoelgebruikers. Einde der werken is voorzien eind 2019. Katie Coppens (Spa/samen) schepen van sociaal wonen met Stijn Vermassen voorzitter Ninove welzijn (Spa/samen)

Educatief pakket Lou

Op dinsdag 23 januari 2018 organiseerde de dienst flankerend onderwijs een vorming voor alle basisscholen in Ninove rond het educatief pakket Lou. Dit pakket, dat gericht is op het kleuteronderwijs, is ontwikkeld om diversiteit in al zijn vormen op een speelse en gewone manier in de klas aan te kaarten, zonder dat hier de aandacht op gevestigd wordt. De diversiteit (geslacht, leeftijd, huidskleur, haarkleur…) zit zo verweven doorheen de boeken en al het bijhorende materiaal, dat het een evidentie wordt.

In 2016 was er reeds een eerste vorming rond dit pakket. Door alle positieve reacties toen én een uitbreiding van het pakket werd nu een tweede vorming georganiseerd. De stad Ninove schonk de deelnemers aan het einde van de vorming een huis van Lou, dat gebruikt kan worden in de klas, in combinatie alle boeken die reeds verschenen zijn.

11 van de 14 basisscholen in Ninove waren aanwezig op deze vorming en gingen nadien met alle materialen aan de slag. Enkele scholen vertelden hoe ze hiermee aan de slag gegaan zijn:

In basisschool de Kameleon worden alle figuurtjes uit het Huis van Lou dagelijks gebruikt in de poppenhoek en bij de thematafel, zodat de kinderen vertrouwd raken met de figuurtjes.

De stedelijke kleuterschool Ikke werkte het boek ‘Lou op weg naar school’ na de eerste vorming al volledig uit, nu zijn zij aan de slag gegaan met de andere boeken ‘Lou in het herfstbos’ en Lou viert carnaval’.

Ook in basisschool De Wonderwijzer Meerbeke ging men vorige maand aan de slag met het boek ‘Lou viert carnaval’.

 

Schepen van onderwijs, Katie Coppens

 

LouLou_2

 

TAALSPEELBAD BREIDT UIT NAAR KROKUS-EN HERFSTVAKANTIE

katietaalbad4

Sinds 2011 organiseert de dienst integratie tijdens de zomervakantie een taalspeelbad voor anderstalige kinderen van 6 tot 12 jaar. Zo kunnen zij hun taalkennis versterken vóór zij in september terug naar school gaan. De kinderen worden ondergedompeld in de Nederlandse taal via sport, spel, activiteiten en uitstappen. Het taalspeelbad groeide de voorbije 6 jaar van 30 plaatsen in 2011 tot 65 plaatsen in 2017. Na positieve reacties van de scholen en deelnemers werd beslist om het taalspeelbad uit te breiden naar de krokus-en herfstvakantie. Inschrijven kan via de school of bij de dienst integratie.

 

Info Dienst integratie, integratie@ninove.be 054 31 32 48

schepen van integratie, Katie Coppens

NIEUWE HONDENLOSLOOPWEIDE AAN DE ABDIJSTRAAT

Op openbaar domein en in de parken moeten honden aan de leiband. Ze mogen enkel vrij rondlopen op een hondenlosloopweide. Er is al een hondenlosloopweide aan het stadspark. Nu komt er een tweede hondenlosloopweide van ongeveer 1.100 m² bij in de graszone tussen de Abdijstraat en de Kloosterweg. Er zijn zitbanken voorzien en twee speciale afvalbakken voor hondenpoep.

Schepen van dierenwelzijn, Katie Coppens

Extra camera’s in de binnenstad en dorpen tegen vandalisme en snelheid

Stad Ninove investeerde in 2015 in camera’s aan de stedelijke scholen om inbraak en vandalisme tegen te gaan.

In 2017 werd om 500.000 euro in camera’s geïnvesteerd in de binnenstad en de invalswegen , met inbegrip van camera’s met nummerplaatherkenning die ingezet worden om diefstallen en andere criminaliteit op te lossen.

In 2018 worden de camera’s uitgebreid voor een bedrag van 380.000 euro in de binnenstad en dorpen ter bescherming van braak en vandalisme ten aanzien van stadsgebouwen en de begraafplaatsen.

 

Schepen van onderwijs en begraafplaatsen Katie Coppens

Voorrangsreglement voor mensen met een beperking m.b.t. de wachtlijsten van sociale woningen wordt ingevoerd in Ninove (goedgekeurd op gemeenteraad van 23-11-2017)

Komen in aanmerking : verstandelijke, motorische, visuele en auditieve beperking, autisme, niet-aangeboren hersenletsel , al dan niet in combinatie met psychische problematiek of gedrags- en emotionele stoornissen.

Shm Ninove Welzijn zal maximaal twee toewijzigen doen per jaar en shm Denderstreek zal maximaal één toewijzing doen per jaar van een sociale woning aan een alleenstaande, koppel of gezin waarvan iemand deel uitmaakt van de doelgroep.

In Ninove zijn 751 woningen van Ninove Welzijn en 183 woningen van Denderstreek voorhanden en 46 woningen van de sociaal verhuurkantoor, in totaal 980 sociale woningen.

Er worden ook steeds woningen bijgebouwd en gerenoveerd om de wachtlijsten weg te werken.

Er staan een 1000 tal wachten op de wachtlijsten van Ninove Welzijn en Denderstreek .

Gelet op de grote wachtlijsten en het feit dat mensen met een beperking gemakkelijk geweigerd worden op de privé-markt zal dit voorrangsreglement soelaas brengen voor mensen met een beperking.

In 2017 werd reeds een voorrangsreglement voor 65 plussers goedgekeurd waardoor jaarlijks ook enkele sociale woningen bij voorrang aan een 65 plusser wordt toegewezen gelet op hun terugval op een pensioenen soms hoge medische kosten.

 

Schepen van sociaal wonen en huisvesting Ninove Katie Coppens