Category: Geen categorie

Verkiezingen Kamer 9 juni 2024 plaats 6 VOORUIT

Sterretjesregister

Ouders kunnen hun sterrenkindje in Ninove laten begraven op de sterretjesweide. Sinds eind 2023 worden deze kinderen ook ingeschreven in een sterrenregister.

Een kind verliezen is een onvoorstelbaar groot verdriet. Om (groot)ouders, broertjes en zusjes van sterrenkindjes een fysieke plek te geven waar zij kunnen herdenken en rouwen, werd in 2020 een sterretjesweide aangelegd. Deze bevindt zich op de begraafplaats van Ninove.

Sinds eind vorig jaar houdt de dienst burgerzaken ook een sterrenregister bij. Ouders krijgen een bewijs van de registratie van hun kindje in het sterrenregister. Schepen Katie Coppens, bevoegd voor begraafplaatsen: “Ninove heeft in de winter van 2020 een sterretjesweide (ook wel foetusweide) aangelegd op de begraafplaats van Ninove. Sinds eind 2023 wordt ook een sterrenakte afgeleverd aan de ouders die melding doen van hun overleden sterrenkindje. Er werden intussen dan ook een paar sterretjesakten afgeleverd aan ouders van een overleden sterrenkindje. Deze sterrenakten vormen het sterretjesregister.

Windturbines

Het college van burgemeester en schepenen van Ninove nam op maandag 5/02/2024 een beslissing tot ongunstig advies aan het departement omgeving omtrent de twee aangevraagde windturbines van Engie op het oud industriepark en in de ernaast liggende weiden in Ninove.

Schepen Katie Coppens bevoegd voor ruimtelijke ordening geeft toelichting.

Het college geeft een ongunstig advies aan het departement Omgeving.

Het ongunstig advies is gesteund in hoofdzaak op volgende argumenten :

  • De goede ruimtelijke ordening wordt geschaad nl.:het project ENG1 bevindt zich binnen een bestaand ruimtebeslag maar in een oud industriegebied, niet gebufferd door een groenbuffer. Doordat de afstand tot bestaande woningen (minder dan 300 meter) en woongebieden klein is het aantal gehinderden hoog. Het project ENG 2 bevindt zich niet in een bestaand ruimtebeslag maar in weiden in agrarisch gebiedhet project voldoet niet aan de reglementering inzake clustering en bundeling van windturbines. Het project voldoet niet aan de omzendbrief.de aanvraag kan niet voor gunstig advies in aanmerking komen zoals vastgesteld bij de beslissing van de gemeenteraad van 13 september 2018 omdat de projectlocaties zich niet binnen de winwinningsgebieden van het Energielandschap Denderland bevindenmomenteel is de Abdijkerk (beschermd monument) een baken en landschappelijk herkenningspunt als je de stad Ninove nadert en dit vanuit alle windrichtingen. Vergeleken met de windturbines zal dit landschappelijk herkenningspunt in het niets verdwijnen en zal hét kenmerk van de stad Ninove, nl. de scheve toren van de Abdijkerk verwaarloosbaar zijn waardoor de schoonheidswaarde en het typische landmerk verdwijnt. De geplande windturbines hebben een dermate impact op het landschap door hun hoogte in de onmiddellijk omgeving (minder dan 300 meter) van landelijke bebouwing en open landschap dat ze een ernstige verstoring zullen geven in plaats van een meerwaarde.door het ontbreken van de gegevens over het oorspronkelijk omgevingsgeluid kan de grootte van de negatieve impact op de geluidsdruk voor de omwonenden niet berekend of geobjectiveerd worden. Bovendien blijkt uit de geluidsstudie dat zowel overdag als in de avond- en nachtperiode de leefkwaliteit wat betreft geluidsdruk voor de omgeving negatief beïnvloed zal worden.door de nabijheid van de binnenstad van Ninove is het aantal gehinderden onverantwoord hoog (de helft van gebouwen/woningen van de binnenstad van Ninove) met uitbreiding naar Meerbeke en Roosdaal liggen binnen de 4 uur slagschaduw/jaar, waaronder enkel scholen. Bovendien toont de slagschaduwstudie aan dat voor slagschaduwgevoelige objecten de mate van overschrijding van Vlarem II dermate hoog is dat de windturbines veel zullen moeten stilstaan en de rentabiliteit in vraag wordt gesteld.de effecten op de natuur inzonderheid de fauna werden onvoldoende onderzocht. Enkel de negatieve effecten op de broedkolonies van de blauwe reiger werden onderzocht en niet de andere broedende vogelsoorten . De natuurstudie is onvolledig.De impact op mens, gezondheid, landschap, natuur en biodiversiteit valt niet te verantwoorden; dat hier het voorzorgsprincipe moet gehanteerd worden onder de vorm van een ongunstig advies.

De stad Ninove diende het openbaar onderzoek te organiseren .

Er werden intussen 133 analoge bezwaarschriften en 44 digitale bezwaren ingediend waaronder twee petities met 251 ondertekenaars en 81 ondertekenaars.

Het departement beslist uiteindelijk over het al dan niet verlenen van de vergunning.

Het dossier van de aanvrager Engie overtuigt geenszins . De twee windturbines komen dermate dicht tegen de woningen in Ninove zodat enkel een uitermate ongunstig advies passend is.

De windturbine stroken niet met een goede ruimtelijke ordening; de impact op mens, gezondheid, landschap, natuur is immens door te nabijheid van de stadskern.

Ook al is het bestuur voorstander van windturbines als groene stroom maar de impact op de omgeving moet binnen aanvaardbare normen blijven wat hier niet het geval is.

Contactpersoon, Katie Coppens, 1ste schepen: 0479/44.97.24.

Masterplan burchtdam

Ik ben een fiere schepen van begraafplaatsen . De jongens op de begraafplaatsen doen schitterend werk. Ik ben heel dankbaar voor hun inzet.

Tekst Ninove Info editie november 2021

Projectontwikkelaar dient aanvraag in voor nieuwe windturbine langs Expresweg

Momenteel staan er al vier windturbines langs de Expresweg tussen Ninove en Aalst (N28/N45). Projectontwikkelaar Aspiravi heeft bij de provincie Oost-Vlaanderen een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de plaatsing van een bijkomende windturbine. Deze turbine zou geplaatst worden langs N28 op het grondgebied Ninove, net ten noorden van bedrijventerrein Doorn Noord. Momenteel is het openbaar onderzoek voor de vergunningsaanvraag bezig. Dat loopt nog tot en met 4 december.

De provincie beslist over de aanvraag. De stad Ninove geeft enkel advies. “Ik kan daarop nog niet vooruitlopen, maar er is een locatie voorzien voor windturbines op het nieuwe bedrijventerrein Doorn Noord en we moeten bekijken dat ze niet in elkaars vaarwater terechtkomen”, aldus schepen van Klimaat Wouter Vande Winkel (Samen/Groen). “We zullen ook de verschillende adviezen bekijken over slagschaduw, of de geluidsnormen gerespecteerd worden en nog meer.”

Minimumafstand

Schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens (Samen/Vooruit) denkt niet dat er nog een windturbine op Doorn Noord zou kunnen komen als deze aanvraag wordt goedgekeurd. “Er moet een minimumafstand worden bewaard tussen windturbines. Deze aanvraag kwam als een verrassing voor ons. Belangrijk zal zijn tot waar de slagschaduw komt. Die zou alleen tot de bedrijven op Doorn Noord komen en niet tot woningen, maar we moeten alles nog bekijken. We zullen onder meer de resultaten van het openbaar onderzoek afwachten voor we een advies geven.” Coppens benadrukt nog dat deze aanvraag volledig losstaat van het project van de stad die gronden ter beschikking stelde voor het plaatsen van windturbines ten oosten en ten westen van de Edingsesteenweg in Pollare, Denderwindeke en Meerbeke. 

Projectontwikkelaar Aspiravi zal op vraag van de stad Ninove een informatiemoment organiseren in de vorm van een webinar op 16 november om 19.30 uur. Meer info op www.aspiravi.be/ninove.

Openbaar onderzoek vanaf 5 november

Het openbaar onderzoek loopt van 5 november tot en met 4 december 2021. Tijdens het openbaar onderzoek kan het dossier digitaal worden geraadpleegd op https://www.omgevingsloket.be/omvPubliek/ met projectnummer OMV_2021133745. Je kan het dossier ook digitaal inkijken bij de dienst leefmilieu/ruimtelijke ordening van de stad Ninove, Centrumlaan 100.

Inzage is mogelijk na afspraak per telefoon op het nummer 054 50 50 50 of per e-mail naar leefmilieu@ninove.be.

Meer info voor de pers?

Dienst leefmilieu, 054 50 52 02, leefmilieu@ninove.be

Katie Coppens, schepen voor ruimtelijke ordening, 054 50 50 50, katie.coppens@ninove.be  

Wouter Vande Winkel, schepen voor leefmilieu, 054 50 50 50, wouter.vandewinkel@ninove.be

Stadsbestuur plant aanleg park met wandelkade

Actieplan 2021

Remitrans

Gratis vervoer naar het vaccinatiecentrum

Ninove, 23 maart 2021 – De stad gaat een samenwerking aan met vervoermaatschappij De Lijn en de lokale taxibedrijven, zodat iedereen die dat wil in het vaccinatiecentrum geraakt.

“We willen de drempel voor vaccinatie zo laag mogelijk houden,” vertelt Veerle Cosyns, voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD). “Daarom is het heel belangrijk dat er ook een oplossing is voor mensen die moeilijk in het vaccinatiecentrum raken.” In samenwerking met Geraardsbergen werkte stad Ninove dan ook maatregelen uit die het vaccinatiecentrum voor iedereen vlot bereikbaar moet maken. “Zowel met De Lijn, met de NMBS als met private taxibedrijven worden overeenkomsten afgesloten om dat mogelijk te maken,” vertelt schepen van mobiliteit Wouter Vande Winkel.

Gratis openbaar vervoer, stad neemt kosten busticket op zich

Elke inwoner kan op de dag van zijn vaccinatie gratis met de bus naar het vaccinatiecentrum in Ninove komen. Een SMS met het tekstbericht VCNIN naar het nummer 4884 op de dag van de vaccinatie volstaat. Per gsm kunnen maximum 2 gratis heen- en-terug tickets worden aangevraagd. Inwoners die geen gsm hebben, kunnen een papieren ticket aanvragen via het callcenter op het gratis nummer 0800 20 507. Het ticket wordt dan onmiddellijk per post opgestuurd. Gevraagd wordt om steeds je afspraakbevestiging voor de vaccinatie bij te hebben.

De stad betaalt De Lijn hiervoor 3 euro voor een heen-en-terug ticket. De samenwerking loopt tot de sluiting van het vaccinatiecentrum.

Ook de NMBS biedt een gratis treinticket aan voor wie zich van en naar een vaccinatiecentrum moet verplaatsen. Het ticket kan zowel voor de eerste als voor de tweede prik worden aangevraagd. Het vervoersbewijs is alleen geldig op de dag van vaccinatie en kan overal – online of in het station – aangevraagd worden. Wie gebruik wil maken van het ticket, wordt gevraagd dit samen met de afspraakbevestiging voor de vaccinatie spontaan te tonen aan de treinconducteur.

Samenwerking met de lokale taxibedrijven

Voor inwoners die geen eigen vervoer hebben, én niet in staat zijn het openbaar vervoer te gebruiken, én geen netwerk hebben om hulp inzake vervoer aan te vragen, biedt de stad een oplossing door een samenwerkingsovereenkomst met de lokale taxibedrijven. Drie erkende taxibedrijven uit Ninove, Taxi Sam, Tax-C en Taxi Roesbeekhoeve engageren zich om aan een forfaitaire prijs het vervoer naar het vaccinatiecentrum te verzorgen voor mensen die er niet zelfstandig, of met hulp uit het eigen netwerk, kunnen geraken.

De stad biedt het taxivervoer gratis aan, aan inwoners die 70 jaar of ouder zijn, of aan inwoners die in het bezit zijn van een parkeerkaart voor personen met een handicap. Valt men buiten deze doelgroep, betaalt men 5 euro voor een taxirit heen- en terug naar het vaccinatiecentrum rechtstreeks aan het taxibedrijf. Het resterende bedrag wordt door de stad betaald.

Het taxivervoer is enkel mogelijk wanneer men niet zelfstandig, of met hulp van familie of vrienden, in het vaccinatiecentrum kan geraken.

Een taxirit reserveren kan door te bellen naar het callcenter op het gratis nummer 0800 20 507, nadat men zijn uitnodigingsbrief kreeg. Ook rolstoel- of rollatorgebruikers kunnen gebruik maken van het taxivervoer. Taxi Sam biedt aangepast rolstoelvervoer aan. Ook hier loopt de reservatie via het callcenter van het vaccinatiecentrum.

De senioren en mindervaliden zijn zo geholpen, maar tegelijkertijd ziet de stad het ook als een hulpmiddel voor de hard getroffen taxisector op hun grondgebied. Zo kunnen zij toch weer wat meer ritten uitvoeren.

Burgemeester Tania De Jonge: “Onze doelstelling is duidelijk, we willen alle Ninovieters naar het vaccinatiecentrum krijgen, ook de mensen die minder mobiel zijn en over geen vervoersmiddelen beschikken. Als deze maatregelen moeten daar bij helpen.”

Meer info voor de pers:

Dienst noodplanning, 054 50 50 50, noodplanning@ninove.be

Dienst mobiliteit, 054 50 50 50, mobiliteit@ninove.be