december 2019 archive

Provinciale subsidie voor fietssuggestiestroken en biobermen op Industriezone 2

De Oost-Vlaamse deputatie keurde € 120.000 aan subsidies goed voor 6 projecten, die inzetten op verduurzaming van bedrijventerreinen. De Ninoofse Industriezone 2 krijgt daarvan € 20.000.
Industriezone 2 of het beneden industriepark omvat de Pamelstraat-Oost en de Nederwijk-Oost. Het bestaat sinds eind 1960, maar het duurde nog tot begin de jaren ’70 van de vorige eeuw voor de eerste bedrijven zich daar vestigden. Het gebied beslaat 81 ha tussen de Dender en de spoorweg.

Alle bedrijven in die zone groepeerden zich vanaf september 2015 in een vzw Industriezone 2. Deze vzw ijvert samen met de bedrijven op de Industriezone 2 voor de verbetering van de signalisatie, de verkeersveiligheid en het imago.

De provincie maakt voor volgend jaar € 20.000 vrij. Deze subsidie is bedoeld voor de aanleg van fietssuggestiestroken en biodiverse bermen op het industrieterrein.

50 MILJOEN EURO INVESTERINGEN VOOR DE KOMENDE ZES JAAR

Aan de gemeenteraad van december wordt het meerjarenplan van de komende zes jaar voorgelegd. Er wordt voor maar liefst 50 miljoen euro aan investeringen voorzien. Als coalitiepartner stipt Samen de voornaamste plannen binnen haar bevoegdheidsdomeinen aan.
Financiën: investeringsbestuur zonder belastingverhoging voor onze inwoners
Schepen van Financiën en Ruimtelijke Ordening Katie Coppens wijst op het grote investeringsbudget. “Vele andere steden of gemeenten moeten fors besparen of kunnen nauwelijks investeren, maar wij vormen een uitzondering op die regel. We investeren de komende zes jaar 50 miljoen voor onze inwoners en dat zonder de belastingen te verhogen.” Voor een deel worden de middelen verkregen door een belangrijke financiële impuls van de Vlaamse overheid namelijk de overname van een deel van de pensioenlast van onze stadspersoneel , de subsidie voor het behoud van de open ruimte en de toelage voor grootstedelijke problematieken.
De personenbelasting en de belasting op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd. Enkele belastingen worden verminderd zoals de belasting op bedrijven voor kleine zelfstandigen (van 124 euro naar 60 euro). Grote bedrijven krijgen een korting voor een hoge tewerkstelling (vanaf 10 werknemers) of duurzame inspanningen en investeringen leveren (zonnepanelen, elektrische laadpalen,…).
De belasting op onbebouwde percelen , ingevoerd in 2013, wordt afgeschaft. Deze belasting was om de verkoop van dure bouwgronden te promoten en daardoor de prijzen te laten dalen. Thans is de redenering dat met oog op behoud van de open ruimte wij bouwen niet meer stimuleren.
De belastingen op sluikstorten worden verhoogd en er komt een nieuwe belasting op de opvulling van leemputten (er was enkel een voor de ontginning). De belasting op reclamedrukwerk blijft zijn nut behouden maar ze wordt gericht naar handelszaken buiten Ninove.
Openbare werken en klimaat : grote plannen in de handelskern en het stationsplein, grote ambities op fietsvlak en klimaat
Schepen van Openbare Werken en Klimaat Wouter Vande Winkel heeft een aantal grote herinrichtingsprojecten op zijn bureau liggen. “Een volledige handelskernvernieuwing ( van de Burchtstraat, Beverstraat tot de Dam) moet onze binnenstad een nieuwe boost geven. Ook de vernieuwing van het stationsplein moet meer zijn dan een grondige facelift. Wat de deelgemeentes betreft ben ik vooral verheugd dat de rioleringswerken in de Krepelstraat eindelijk uitgevoerd worden. Met 1.6 miljoen euro specifiek voor maatregelen voor fietsers zullen we ook nog meer kunnen inzetten op de zachte mobiliteit.
Voor leefmilieu stippen we vooral de nieuwe groenzone aan de Burchtdam aan, dat een meerwaarde zal vormen voor de Ninovieters. Door in te zetten op de fiets, extra groene ruimtes, hoge ambities op klimaatvlak zoals de windenergieplannen, maken we Ninove klaar voor een CO2-vrije toekomst.
Stadsontwikkeling: de OCMW-site, Moeremanssite en Fabelta
Schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens kijkt uit naar de ontwikkeling van de OCMW-site, de Moeremanssite en de terreinen van Fabelta. “Het zijn stuk voor stuk projecten waar de ambitie heel hoog ligt. Op de OCMW-site willen we een nieuwe groene ruimte creëren, gecombineerd met wonen en een kwaliteitsvolle publieke plek in de Oude Kaaischool. De relatie met de Dender, die we opnieuw de stad willen binnentrekken, wordt daarbij heel belangrijk: een wandelkade langs de oever moet een echte publiekstrekker worden.”
Sociaal beleidzorgzame wijken, strijd tegen eenzaamheid en kinderarmoede
Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns maakt geld vrij voor zorgzame wijken. “We investeren in meer sociale werkers om op het terrein – in onze wijken – het samenleven te versterken en een positief nabuurschap te stimuleren. Met de stadsmariniers, de gemeenschapswachten en de wijkagenten, zetten meer dan ooit in op “samen” leven, in de wijken en onze dorpen.”
D
e bestrijding van eenzaamheid en kinderarmoede blijft uiteraard een prioriteit. Via o.a. extra huiswerkbegeleiding bieden we meer kansen aan kwetsbare gezinnen. Er komt ook een extra ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke.
Veiligheid, Bib, Cultuur, Economie, Stadsdiensten
Er wordt fors geïnvesteerd in integrale veiligheid, dat ruimer is dan de politiediensten. Zo komen er extra gemeenschapswachten, wijkagenten (en dus een uitbreiding van het politiekorps, breiden we het cameranetwerk slim uit en evalueren we de bestaande politiewerking. De stad zal investeren in een volledige renovatie van de bibliotheek. Een nieuwe plek in onze stad voor kennis, ontmoeting en doen. Ons sterk cultuuraanbod, van Krasj, Plomblom, straattheater De Donderdagen,… blijft behouden.
De reeds vermelde volledige stadskernvernieuwing moet Ninove als handelsstad opnieuw leven in blazen. We kijken ook al uit naar de ontwikkeling van Doorn-Noord, een nieuw en groen industrieterrein dat meer energie moet opleveren dan zal verbruiken.
Het stadsbestuur bekijkt de piste van een nieuwe administratief centrum. Het huidig stadhuis heeft dringend nood aan vernieuwing. Via een publiek-private samenwerking zal de factuur worden beperkt.