Category: Gemeenteraad

50 MILJOEN EURO INVESTERINGEN VOOR DE KOMENDE ZES JAAR

Aan de gemeenteraad van december wordt het meerjarenplan van de komende zes jaar voorgelegd. Er wordt voor maar liefst 50 miljoen euro aan investeringen voorzien. Als coalitiepartner stipt Samen de voornaamste plannen binnen haar bevoegdheidsdomeinen aan.
Financiën: investeringsbestuur zonder belastingverhoging voor onze inwoners
Schepen van Financiën en Ruimtelijke Ordening Katie Coppens wijst op het grote investeringsbudget. “Vele andere steden of gemeenten moeten fors besparen of kunnen nauwelijks investeren, maar wij vormen een uitzondering op die regel. We investeren de komende zes jaar 50 miljoen voor onze inwoners en dat zonder de belastingen te verhogen.” Voor een deel worden de middelen verkregen door een belangrijke financiële impuls van de Vlaamse overheid namelijk de overname van een deel van de pensioenlast van onze stadspersoneel , de subsidie voor het behoud van de open ruimte en de toelage voor grootstedelijke problematieken.
De personenbelasting en de belasting op de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd. Enkele belastingen worden verminderd zoals de belasting op bedrijven voor kleine zelfstandigen (van 124 euro naar 60 euro). Grote bedrijven krijgen een korting voor een hoge tewerkstelling (vanaf 10 werknemers) of duurzame inspanningen en investeringen leveren (zonnepanelen, elektrische laadpalen,…).
De belasting op onbebouwde percelen , ingevoerd in 2013, wordt afgeschaft. Deze belasting was om de verkoop van dure bouwgronden te promoten en daardoor de prijzen te laten dalen. Thans is de redenering dat met oog op behoud van de open ruimte wij bouwen niet meer stimuleren.
De belastingen op sluikstorten worden verhoogd en er komt een nieuwe belasting op de opvulling van leemputten (er was enkel een voor de ontginning). De belasting op reclamedrukwerk blijft zijn nut behouden maar ze wordt gericht naar handelszaken buiten Ninove.
Openbare werken en klimaat : grote plannen in de handelskern en het stationsplein, grote ambities op fietsvlak en klimaat
Schepen van Openbare Werken en Klimaat Wouter Vande Winkel heeft een aantal grote herinrichtingsprojecten op zijn bureau liggen. “Een volledige handelskernvernieuwing ( van de Burchtstraat, Beverstraat tot de Dam) moet onze binnenstad een nieuwe boost geven. Ook de vernieuwing van het stationsplein moet meer zijn dan een grondige facelift. Wat de deelgemeentes betreft ben ik vooral verheugd dat de rioleringswerken in de Krepelstraat eindelijk uitgevoerd worden. Met 1.6 miljoen euro specifiek voor maatregelen voor fietsers zullen we ook nog meer kunnen inzetten op de zachte mobiliteit.
Voor leefmilieu stippen we vooral de nieuwe groenzone aan de Burchtdam aan, dat een meerwaarde zal vormen voor de Ninovieters. Door in te zetten op de fiets, extra groene ruimtes, hoge ambities op klimaatvlak zoals de windenergieplannen, maken we Ninove klaar voor een CO2-vrije toekomst.
Stadsontwikkeling: de OCMW-site, Moeremanssite en Fabelta
Schepen van Ruimtelijke Ordening Katie Coppens kijkt uit naar de ontwikkeling van de OCMW-site, de Moeremanssite en de terreinen van Fabelta. “Het zijn stuk voor stuk projecten waar de ambitie heel hoog ligt. Op de OCMW-site willen we een nieuwe groene ruimte creëren, gecombineerd met wonen en een kwaliteitsvolle publieke plek in de Oude Kaaischool. De relatie met de Dender, die we opnieuw de stad willen binnentrekken, wordt daarbij heel belangrijk: een wandelkade langs de oever moet een echte publiekstrekker worden.”
Sociaal beleidzorgzame wijken, strijd tegen eenzaamheid en kinderarmoede
Schepen van Sociale Zaken Veerle Cosyns maakt geld vrij voor zorgzame wijken. “We investeren in meer sociale werkers om op het terrein – in onze wijken – het samenleven te versterken en een positief nabuurschap te stimuleren. Met de stadsmariniers, de gemeenschapswachten en de wijkagenten, zetten meer dan ooit in op “samen” leven, in de wijken en onze dorpen.”
D
e bestrijding van eenzaamheid en kinderarmoede blijft uiteraard een prioriteit. Via o.a. extra huiswerkbegeleiding bieden we meer kansen aan kwetsbare gezinnen. Er komt ook een extra ontmoetingscentrum voor senioren in Denderwindeke.
Veiligheid, Bib, Cultuur, Economie, Stadsdiensten
Er wordt fors geïnvesteerd in integrale veiligheid, dat ruimer is dan de politiediensten. Zo komen er extra gemeenschapswachten, wijkagenten (en dus een uitbreiding van het politiekorps, breiden we het cameranetwerk slim uit en evalueren we de bestaande politiewerking. De stad zal investeren in een volledige renovatie van de bibliotheek. Een nieuwe plek in onze stad voor kennis, ontmoeting en doen. Ons sterk cultuuraanbod, van Krasj, Plomblom, straattheater De Donderdagen,… blijft behouden.
De reeds vermelde volledige stadskernvernieuwing moet Ninove als handelsstad opnieuw leven in blazen. We kijken ook al uit naar de ontwikkeling van Doorn-Noord, een nieuw en groen industrieterrein dat meer energie moet opleveren dan zal verbruiken.
Het stadsbestuur bekijkt de piste van een nieuwe administratief centrum. Het huidig stadhuis heeft dringend nood aan vernieuwing. Via een publiek-private samenwerking zal de factuur worden beperkt.

SOCIALE HUISVESTING

In Ninove zijn er twee sociale huisvestingsmaatschappijen actief:

 • SHM Denderstreek te 9300      Aalst, Heilig Hartlaan 44
 • Ninove-Welzijn te 9400      Ninove, Acaciastraat  1

 

In Vlaanderen

 • is er ongeveer 6 procent sociale huisvesting
 • inkomensgewijs komen meer dan 15 procent van de mensen in aanmerking voor een sociale woning
 • de Vlaamse overheid wenst 64 000 extra sociale woningen te realiseren tegen 2020
 • er zijn echter 75 000 extra sociale woningen nodig tegen 2017 om aan de vraag te voldoen

 

In Ninove waren er per 1.01.2008 volgende sociale huisvestingen:

 • Sociale koopwoningen : 42
 • Sociale kavels : 0
 • Sociale huurwoningen : 754
 • Sociale huurwoningen via Sociaal Verhuurkantoor : 21
 • Aandeel sociale huur : 5,09 %
 • Aandeel sociale koop/kavels : 0,28 %

Ninove zit dus onder het gemiddelde percentage van 6%.

 

Volgens het grond- en pandendecreet (van 27.03.2009) dient: 

 •  minstens een kwart van de gezamenlijke oppervlakte van de bebouwbare onbebouwde bouwgronden in handen van Vlaamse besturen te worden aangesneden ter realisatie van een sociaal woonaanbod
 • in elke verkaveling of elk woningbouwproject van een zekere omvang moet een bepaald percentage aan sociale woningen gerealiseerd worden. Deze percentages zijn consequent hoger voor de publieke dan voor de private sector

 

Voor Ninove legt dit decreet een sociaal objectief (doelstelling tegen 2020) op nl.:

 • Sociale koopwoningen : 122
 • Sociale kavels:  9
 • Sociale huurwoningen: 9% of 253 bijkomende sociale woongelegenheden tegen 2020 zodat totaal wordt 754 + 253

Zijn intussen recent gerealiseerd : Oude Postplein, Denderhoutembaan, Nederwijk, Preulegem.

Verder zijn er ook nog projecten voor Preulegem, 2de fase Polderkwartier (A. De Riemaekerstraat) ( voor SHM Denderstreek), Denderhoutembaan (voor Ninove-Welzijn) en  Nederhasselt .

Concreet:

 • Het stadsbestuur dient het tekort aan sociale woningen aan te pakken. Dit dient één van de prioriteiten te zijn de komende jaren. Er zijn ellenlange wachtlijsten van ongeveer drie jaar of langer. De huurprijs op de privé-markt is de laatste jaren enorm gestegen en voor velen gepaard gaande met de stijgende      energieprijzen onbetaalbaar geworden. De Vlaamse Regering eist dat de stad hiertoe grote inspanningen doet de komende jaren en geeft hiervoor      subsidies. Het stadsbestuur had hiervoor gelden kunnen vrijmaken en bestemmen wat zij de laatste decennia steeds heeft nagelaten aangezien sociale      huisvesting en betaalbaar wonen geen prioriteit was, in tegendeel onbelangrijk werd gevonden.
 • Er dienen dringend nieuwe sociale woningen bijgebouwd te worden.
 • We moeten meer inzetten op het sociaal verhuurkantoor waarbij eigenaars voor lange perioden verhuren aan het sociaal verhuurkantoor tegen een niet al te hoge prijs. Het sociaal verhuurkantoor verhuurd deze huizen/appartementen dan onder aan sociaal zwakkere huurders.
 • De leegstaande sociale woningen dienen op korte termijn gerenoveerd te worden om steeds zo vlug mogelijk opnieuw in gebruik te kunnen worden genomen. De renovatie van bestaande sociale woningen wordt de laatste tien jaar op de lange baan geschoven.
 • De huidige sociale woningen vertonen een laag comfort bij gebrek aan onderhoud. Er dienen dringend herstellingen uitgevoerd te worden en de woningen dienen beter geïsoleerd te worden. Er zijn sedert jaren wantoestanden bij Ninove-Welzijn waar geen herstellingen of isolatie wordt doorgevoerd. Deze wantoestanden worden niet aangepakt door het Stadsbestuur die de sociale woningen onbelangrijk vindt.
 • Er dient een veel grotere verscheidenheid te komen in de sociale woningen: sociale woningen voor gezinnen, voor alleenstaande jongeren / ouderen, voor koppels zonder kinderen en sociale kavels waarop kan gebouwd worden.

 

Voorbeelden

 • Door subsidies van minister Freya Van Den Bossche (Sp.a) worden de sociale woningen die meer dan 10 jaar leegstaan in een verkrotte toestand (sociale woningen in de Ooststraat – Weststraat –Dwarsstraat te Ninove ) eindelijk gerenoveerd. Het huidige stadsbestuur wenste hiervoor geen gelden vrij te maken. Dit tot groot ongenoegen van de overige bewoners die verplicht tussen en naast de verkrotte leegstaande sociale woningen dienden te wonen met overlast van ongedierte, onkruid en vocht .
 • Op de site van het oud rustoord in de Burchtstraat wordt door Sp.a Groen geijverd om een gezonde  mix van sociale woningen, sociale voorzieningen (ouderenzorg) , parkgebied en ontmoetingsruimte te voorzien in de plaats van de centraal gelegen zone te verpatsen aan privé-projectontwikkelaars om het nog maar eens vol te bouwen met grote luxe-appartementen
 • In de Fernand Tavernestraat is reeds jaren de aanbouw van 40 sociale woningen voorzien door Ninove –Welzijn doch dit wordt maar niet gerealiseerd. De gemeenteraad gaf op 27.10.2005 reeds haar goedkeuring tot het bouwen van 30 sociale huurappartementen op de site na sloping van het oude gebouw De Wolf gelegen tussen de Fernand Tavernestraat en het Sint-Alloisiuscollege. Deze site is bestemd voor zone sociale woningbouw nl. 30 huurappartementen zoals voorzien in het nieuwbouwproject “Doornwijk”. Dit gebouw is eigendom van Ninove – Welzijn. De subsidies om deze sociale woningen te bouwen werden reeds ontvangen. Er is geen enkele geldige reden om deze sociale woningbouw niet te laten doorgaan.
 • We willen verder onderzoeken of er verplichtingen kunnen opgelegd worden om bij de bouw van een appartementsblok 1 sociaal appartement te voorzien
 • De voormalige eigendom “Zusters Hulp in Nood” aan de Burchtdam 46 te Ninove is voorzien voor sociale woningbouw; dit werd ingediend door de SHM Denderstreek reeds voor 2000. Er is voorzien dat het hoofdgebouw verbouwd wordt en dat de tuin ingeplant wordt met aangepaste sociale woningen; in totaal voor 16 appartementen en 7 woningen voor minder-validen. Dit dossier kent een lange lijdensweg; het werd opgestart jaren geleden en wordt maar niet afgerond.
 • De leegstaande bibliotheek in de Dreefstraat zou geschikt zijn om betaalbare sociale woningen en studio’s te voorzien en mag zeker niet afgebroken worden

 

Katie Coppens, 0479 449724, katiecoppens@telenet.be

 

Seniorenbeleid in Ninove

Door de toenemende vergrijzing en de grote instroom aan ouderen in Ninove (grote luxe-appartementen in Ninove-centrum) is er in Ninove een sterk toegenomen nood aan zorg voor senioren.

Ouderenzorg gaat ruimer dan rusthuizen, maar betreft:

 • thuiszorg
 • maaltijden aan huis en poetshulp
 • woonzorgcentra
 • serviceflats en assistentiewoningen (de nieuwe term voor serviceflats)
 • kortverblijf voor ouderen die tijdelijk opvang nodig hebben omdat ze bijvoorbeeld bij familie inwonen die even met vakantie gaan, of om te kunnen revalideren
 • dagopvang voor ouderen die ’s avonds bijvoorbeeld door familie worden opgevangen

Het Ninoofs OCMW voorziet momenteel volgende diensten inzake ouderenzorg:

 • Een beperkte tussenkomst in de kosten voor thuiszorg
 • Maaltijden aan huis en poetshulp
 • 37 serviceflats (17 in Ninove, 20 in Denderwindeke)
 • 161 rusthuisbedden
 • 4 kortverblijfbedden
 • 5 plaatsen in dagopvang

Omdat het rusthuis bijna enkel zwaardere profielen opneemt (B en C-scores) komen anderen nauwelijks in aanmerking. Er is momenteel een wachtlijst van om en bij de 300 mensen.  Het rusthuis kan ongeveer een 50-tal nieuwe bewoners per jaar opnemen:  jarenlang wachten dus.

Door grote vraag, die nog zal toenemen (vergrijzing):

Extra plaatsen nodig!

OCMW zette al enkele stappen: plannen voor extra serviceflats in Ninove en Denderwindeke en misschien 2 extra rusthuisplaatsen. Hard blijven op verder werken!

 

Seniorenbeleid is meer dan zorg

Lokaal dienstencentrum: ouderen bijeen brengen, stimuleren contacten, activiteiten organiseren, nood aan een echt seniorenbeleidsplan

Concreet stellen we voor:

Het gratis internet en gratis gebruik van computers in de bibliotheek promoten.

Er dient:

 • werkt gemaakt te worden van de aanleg van volkstuinen waarin de senioren groenten en bloemen kunnen kweken en tuinieren.
 • een zaal ter beschikking gesteld te worden waar senioren wekelijks kunnen samenkomen om te kaarten, schaken, koffie te drinken en dit om isolatie te vermijden.
 • maandelijkse samenkomsten georganiseerd te worden voor dementerende personen en hun familie.
 • betaalbare cultuurwaardebon / vrijetijdsbon uitgereikt te worden om de drempel voor culturele – en vrijetijdsactiviteiten in het Ninoofse te verlagen.
 • cultuur- en vrijetijdsprogramma in de Plomblom in de namiddag voorzien (en niet enkel ’s avonds om 20 uur) en specifiek gericht op senioren.
 • een vrijetijdsprogramma voorzien in de sporthal gericht op senioren.
 • een vrijetijdsprogramma voorzien in het zwembad gericht op senioren.
 • meer rusthuizen /rusthuisbedden waarbij de kosten geplafonneerd worden tot het vermogen van de senioren en hogere kosten niet meer verhaald worden op diens kinderen
 • bij voorkeur één aanspreekpunt voorzien bijvoorbeeld binnen het OCMW voor senioren

 

Katie Coppens, 0479 449724, katiecoppens@telenet.be

Inrichting van een KMO zone op het terrein van de Paraphane (gelegen te Désiré de Bodtkaai – Fabriekstraat) op korte termijn

Er is een groot gebrek aan plaats voor KMO bedrijven en het terrein van de Paraphane leent zich ideaal hiertoe. Dit is belangrijk werkgelegenheid bij te creëren.

Deze site staat reeds meer dan drie jaar leeg; de eigenaar wil het terrein laten opsplitsen en verkopen aan KMO bedrijven; er is een lange wachtlijst van KMO’s die een vestigingsplaats zoeken.

Deze site is opgenomen in het komende jaar op te maken MASTERPLAN WONEN (voor het gebied OCMW-site Burchtstraat – Kaaischool – Paul De Montplein, Desiré De Bodtkaai tot Fabriekstraat).

Voor sp.a lijkt het nogal evident dat het terrein van Paraphane uit het Masterplan gehaald wordt, gesplitst wordt en verkocht wordt aan KMO’s en niet herbestemd wordt voor wonen.

Het Masterplan zal nog vele jaren duren voor het gerealiseerd wordt en er is nood aan KMO zone.

Dit gebied dat thans industriegebied is, kan zonder herbestemming en binnen korte tijd verkocht worden aan KMO’s om er zich te vestigen.

Indien dit terrein dient herbestemd te worden van industriegebied naar woongebied dient dit wettelijk voorafgegaan te worden door tal van studies, bij gebeurlijke vervuiling mogelijks verregaande bodemsanering (meer dan voor KMO- of industriegebied) en zal er wettelijk elders in Ninove een plaats moeten gezocht worden om het verlies aan  industriegebied / KMO zone te compenseren tot ergernis van de plaatselijke omwonenden.

Er zijn dus enkel maar voordelen aan het inrichten van dit gebied voor KMO bedrijven op korte termijn. De huidige meerderheid stelt dat zij met de eigenaar van deze site zullen samenwerken om dit binnen de kortst mogelijke termijn te realiseren.

Waterwoningen (=drijvende woningen) en paalwoningen

Er is vraag van Waterwegen en Zeekanalen om een studie te doen naar de haalbaarheid om waterwoningen en paalwoningen te realiseren langs de Dender. Dit lijkt sp.a voorbarig gelet dat hierdoor het groen langs de Dender verdwijnt en er nog steeds de heersende overstromingsproblematiek is aan de Dender waarvoor tot op heden nog bijna geen maatregelen zijn genomen en waarvoor eerst gelden dienen vrijgemaakt te worden.

MASTERPLAN WONEN voor het gebied van de ocmw-site Burchtstraat – Kaaischool – Paul De Montplein, Desiré De Bodtkaai tot Fabriekstraat

Voor dit gebied wordt een MASTERPLAN WONEN opgemaakt dat moet goedgekeurd worden door de gemeenteraad van april 2013.

Het oude OCMW gebouw zal gesloopt worden. In afwachting van de uitvoering van het Masterplan zal het thans bestaande verharde deel van de OCMW site gebruikt worden als parking.

Dit Masterplan zal een voorstel inhouden tot het inplanten van een mix van privé-woningen, sociale woningen, seniorenwoningen, strijkwinkel, Kind & Gezin, kringloopwinkel, ziekenfonds, vrije tijd zoals bvb. cinema, groene zones (park, tuinen) enz.

Er zijn vier grote actoren bij betrokken: de Stad, het OCMW, Waterwegen en Zeekanalen (voor de Dender en de oevers) en het gemeenschapsonderwijs (eigenaar van de Kaaischool).

Er zijn twee stuurgroepen: stuurgroep OCMW en stuurgroep De Bodtkaai.

Er zullen diverse hoorzittingen voor de omwonenden georganiseerd worden (de eerste reeds in juni 2012)  en gesprekken met de grond – en gebouweigenaren om het plan af te toetsen.

Dit Masterplan kan vervolgens gerealiseerd worden in een samenwerking van Stad, OCMW, aannemers, sociale huisvestingsmaatschappijen enz.

Dit wordt alvast één van de grootste te realiseren projecten in onze stad de komende jaren. Zal de Kaaischool behouden blijven? Welke gebouwen/groen komen in de plaats van het oude ziekenhuis? Wordt vervolgd.

sp.a schaft terrastaks af, maar tegen tariefverhoging speelpleinwerking.

Het tarief van de speelpleinwerking wordt verhoogd van € 3 naar € 4 per kind voor een volledige dag en van € 1,5 naar € 2 voor een halve dag  per kind. Dit is niet in het belang van de kinderen.

Gezinnen die verschillende kinderen hebben of die het financieel niet breed hebben wordt de speelpleinwerking moeilijk betaalbaar.

Anderzijds heeft het stadsbestuur de retributie op terrassen afgeschaft om het omzetverlies van de handelaren ingevolge het rookverbod te compenseren. Deze afschaffing  is een goed initiatief dat mee goedgekeurd werd door sp.a .

Evenwel is het contradictorisch dat enerzijds deze retributie wordt afgeschaft en anderzijds het tarief voor de speelpleinwerking wordt verhoogd terwijl in heel het land besparingen zich opdringen en het voor vele gezinnen financieel moeilijke tijden zijn.

Voorstel tot invoeren energiepremie – goedkope FRE leningen

Sp.a heeft voorgesteld om een energiepremie in te voeren voor hoogrendementsglas en dakisolatie verleend door de Stad Ninove gelet dat de Federale overheid tal subsidies heeft afgeschaft in het kader van de besparingen. Er dient ook meer geïnvesteerd te worden door de Stad om de openbare stadsgebouwen en de sociale woningen beter te isoleren zodat de energiefacturen dalen.

Het stadsbestuur dient bovendien in het infoblad Ninove de goedkope FRGE leningen te promoten bij de Ninovieters. Dit zijn goedkope leningen tot maximaal € 10.000 aan maximaal 2% voor energiebesparende maatregelen.

Geen gunsten ten voordele van privé-projectontwikkelaars maar wel rekening houden met Ninoofse bevolking

Het huidig stadsbestuur Open VLD en CD&V steunt grote privéprojecten van privé ontwikkelaars die enkel woekerwinsten beogen en kent de meest onlogische vergunningen toe en dit zonder rekening te houden met de nadelige gevolgen voor onze Ninovieters.

De nadelen zijn groot en zowel op vlak van woonbeleid, mobiliteit, werkgelegenheid, overstromingsproblematiek, ruimtelijke ordening.

Het stadsbestuur keurt lukraak aan privé ontwikkelaars aanvragen goed voor inplantingen van verkavelingen, dure appartementen, grote winkelketens, kinderopvangverblijven en dit op vrije landbouwgronden en groenpercelen  en terreinen met sociale, culturele en recreatieve bestemming, terwijl er voldoende bestaande terreinen en gebouwen in onze Stad leegstaan en opgekalefaterd dienen te worden.

Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de weerslag ervan op vlot en veilig verkeer, aangenaam  en betaalbaar wonen, waterproblematiek wat hierna blijkt.

De oude bibliotheek in de Dreefstraat staat leef en zou ideaal zijn voor een kinderopvangverblijf te huisvesten of in te richten tot betaalbare flats  en studio’s voor koppels en alleenstaanden. Dure onbetaalbare appartementen zijn er reeds meer dan voldoende in onze stad. De stad wenst ten gunste van een privé-investeerder een vergunning voor een kinderopvangverblijf toe te staan op het vrij perceel groen in de Abdijstraat , één van de weinige groene plaatsen die over zijn in onze stad en dat thans ingericht is als speelterrein. In deze straat zou hierdoor de verkeersdrukte onaangenaam en vervelend toenemen.

Er valt te vrezen dat het stadsbestuur opnieuw dure appartementenblokken wenst neer te zetten op de oude leegstaande OCMW – site in de Burchtstraat en dit opnieuw ten voordele van één privé projectontwikkelaar. Sp.a ijvert voor diversiteit in het wonen. Hier dient een groenpark te komen en betaalbare flats en studio’s voor oud en jong, samenwonenden en alleenstaanden. Dure appartementen zijn er in overschot zoals de nieuwe appartementenblok dat nog bijgebouwd wordt rechtover het stadhuis op de Centrumlaan.

Het stadsbestuur wenst een dure megarotonde te maken aan Den Dollar terwijl ze toegeeft dat dit de verkeersfiles niet zal oplossen, duur en ten laste van de Ninoofse belastingbetaler met veel ongemakken. Daarenboven wenst het stadsbestuur rechtover Aveve op de Brakelsesteenweg aan één privé-projectontwikkelaar een vergunning toestaan voor 8 winkelketens wat de handel uit de stad wegtrekt en voor de mobiliteit ter plaatse een hartinfarct zal veroorzaken. Er zijn alternatieven zoals de leegstaande Fabelta-site.

Het stadsbestuur poogt aan één privé-projectontwikkelaar een vergunning af te leveren voor een verkaveling van meer dan 20 woningen in een recent overstromingsgebied in de Halfstraat te Aspelare. Door meer betonnering zou de overstromingsproblematiek nog meer overlast bezorgen zowel aan de nieuwkomers als voor de reed bestaande woningen; de verkeersdrukte die zou ontstaan in dit kleine kalme straatje is bovendien onaanvaardbaar.

Besluit:

Privé-ontwikkelaars van verkavelingen, appartementenblokken die woekerwinsten willen maken hebben voorrang op het belang van onze Ninoofse burgers voor het huidige bestuur van Open Vld-Cd&V. Hieraan wil Sp.a een einde stellen. Vergunningen dienen afgeleverd te worden in het belang van onze Ninoofse bevolking waarbij goed afgetoetst wordt waar een winkelketen, verkaveling, kinderdagverblijf, studio’s en appartementen het best worden ingeplant in onze stad rekeninghoudend met de gevolgen voor mobiliteit, verkeersdrukte, de werkgelegenheid, het aangenaam wonen, de ruimtelijke ordening enz. Bij voorkeur dienen bestaande leegstaande terreinen en gebouwen hergebruikt en herbestemd te worden en de weinige open ruimten behouden te blijven.

Projecten dienen toegestaan te worden op plaatsen waardoor deze voor onze Ninovieters voordelen  meebrengen en zo weinig mogelijk nadelen en niet uitsluitend voordelen voor de projectontwikkelaar die enkel winst voor zichzelf beoogt.

Moet er nog Zout zijn?

Vorig jaar heb ik kunnen vaststellen dat het strooien van zout niet afdoende georganiseerd wordt om de schade in landbouwbedrijven te voorkomen. of een goede bereikbaarheid te garanderen bij mensen die soms wat verder af wonen.

Sommige landbouwbedrijven bv. een bedrijf gelegen aan het einde van de Gentsestraat in Outer moest alle melk weggieten wegens de onbereikbaarheid van het bedrijf. Nochtans zijn deze gelegen aan de openbare weg doch de melkwagen van het melkbedrijf die de melk kwam ophalen kon de weg niet oprijden.

Ik neem aan dat dit geen alleenstaand geval is zodat het past de landbouwbedrijven én andere ernstige situaties te inventariseren en minstens dit landbouwbedrijf als prioritaire strooiplaats op te nemen.

Het stadsbestuur heeft bevestigd dat er aan een inventaris gewerkt wordt met prioritaire strooiplaatsen. Ik ben benieuw wat een eventuele serieuze winterprik komende maanden zal geven.