Category: Partij

Vooruit

Vooruit is een socialistische beweging.  Onze kernwaarden Vrijheid, gelijkheid, solidariteit, rechtvaardigheid zijn ons fundament.

Maar al te vaak hebben mensen het gevoel dat ze elke dag keihard hun best doen, maar daar te weinig voor terug krijgen. Al te vaak botsen mensen op stilstand, op obstakels, op oneerlijkheid. Te veel mensen geloven niet meer dat de politiek daar iets aan kan veranderen. Vooruit wil tonen dat het wél kan. 

Want waar het écht om gaat, is dat de politiek moet zorgen dat iedereen een goed en gelukkig leven kan hebben.

Door iedereen garanties te geven op het beste onderwijs, een lonende job of een goed pensioen.

Door iedereen garanties te geven op een gezonde en veilige leefomgeving en de beste gezondheidszorg – fysiek en mentaal.

Door te bouwen aan welvaart en door groei te delen met iedereen. 

Pas als we allemaal samen vooruit gaan, gaan we als samenleving vooruit.

Vaarwel Christine

Vele leuke jaren hebben we je mogen kennen. Niets was je te veel. Positief en goedlachs. In de fleur van jouw leven moeten wij afscheid van jou nemen. We zullen je nooit vergeten. Sterkte aan jouw mama, jacques, Marieke en Dimi, je familie en zovele vrienden. 🌹❤️

5e effectieve kandidaat Kamer, lijst sp.a nr. 16

Beste Kiezer,

KATIE COPPENS, stel mij verkiesbaar op de 5e plaats bij de effectieve kandidaten van de SPA lijst nr. 16 voor het Federaal Parlement (Kamer). Met uw stem is mijn verkiezing mogelijk vanop deze 5e verkiesbare plaats.

KATIE COPPENS is een energieke advocate van 40 jaar; sinds 01.01.2007 ben ik gemeenteraadslid voor de SPA te Ninove en sinds 2013 eerste schepen, thans bevoegd voor ruimtelijke ordening en financiën en dierenwelzijn.

KATIE COPPENS is sportief, veelzijdig geïnteresseerd in de maatschappij en houdt van mensen, natuur en dieren.

Bij de vorige verkiezingen in 2014 behaalde KATIE COPPENS 6.202 stemmen. Ik vraag u dit vertrouwen te bevestigen door voor mij te stemmen. 

KATIE dankt U voor het vertrouwen; ik beloof u mijn volledige inzet voor verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, solidariteit, dierenwelzijn en de realisatie van een sociaal beleid met onder meer verlaagde BTW tot 6% voor elektriciteit, een minimumloon van € 14 / uur, minimumpensioenen van € 1500 / maand, betere terugbetaling van geestelijke gezondheidszorg, plafonneren van accijnzen op brandstoffen en dit via een eerlijker belastingssysteem met een eerlijke bijdrage door de grootste vermogens. 

KATIE beoogt betere levensomstandigheden voor iedereen. Daartegenover dienen de burgers hun plichten na te leven, met respect voor de waarden en normen van onze moderne samenleving.

Zeer vriendschappelijk,   

Katie Coppens

5e effectieve kandidaat Kamer, lijst sp.a nr. 16

 

 

Kandidaat op plaats 3 van de lijst SAMEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidaat op plaats 3 van de lijst SAMEN voor Ninove – Kiest bewust voor menselijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit

Katie_2018

Mijn persoonsgegevens:

Naam: Katie Coppens , ° 17/01/1979 te Ninove (39 jaar)

Woont te 9400 Ninove, Albertlaan 184

Gsm 0479/44.97.24

Partner : Steven Segers, ° 7/7/1984 te Ninove (34 jaar)

Mama van een zoontje Alexander (2 jaar)

Beroep: advocaat met kantoor te 9406 Ninove-Outer, Brakelsesteenweg 173

Tel 054.34.36.60

Website kantoor: www.coppens-pardon.be

Passies: lezen, wandelen, tuinieren, sporten , genieten van het dagelijkse leven

 

Mandaten:

-2007 – 2012: gemeenteraadslid sp.a

-2013-2018: – schepen sp.a in het kartel sp.a- groen

Bevoegdheden: eerste schepen, schepen van onderwijs, academie beeldende kunst, academie muziek woord en dans, kinderopvang, armoede, integratie, (sociaal) wonen, begraafplaatsen en dierenwelzijn

– Bestuurder van sociale huisvestingsmaatschappij Denderstreek

 

Realisaties als schepen

als schepen van dierenwelzijn met landbouwerafkomst langs moederszijde heeft Katie als fervent dierenliefhebber een dierenwelzijnsbeleid in Ninove uitgebouwd; oprichting van een dierenpolitie in 2014; realisatie van twee hondenlosloopweides  Parklaan en Abdijstraat, dierenbegraafplaats , gasreglement voor niet ruimen van hondenpoep en verwaarlozing van dieren; uitbreiding van de subsidiëring van de dierenasielen, sterilisatie van verwaarloosde katten;

als schepen van begraafplaatsen: liet Katie volledige onderhouds-en verfraaiingswerken van alle begraafplaatsen uitvoeren en realiseerde ze de aanleg van een begraafplaats voor huisdieren

als schepen van het stedelijk onderwijs werd de nieuwbouw in Appelterre en de Parklaan gerealiseerd; de nieuwbouw te Denderwindeke is gestart. Ook de totale vervangingsbouw in de Groeneweg (school de Lettertuin ) zal volgend jaar starten; er werd een schoolopbouwwerker aangeworven voor het netoverschrijdend onderwijs

als schepen van kinderopvang werden diverse subsidiereglementen opgemaakt om de kinderopvanginitiatieven en onthaalmoeders te ondersteunen met subsidies vanuit de stad; een occassionele kinderopvang werd opgestart voor ouders zonder kinderopvang toe te laten Nederlandse les te volgen, te solliciteren, tijdelijk opvang te verschaffen bij de start van een nieuwe job en bij crisissituaties in gezinnen;

als schepen van integratie werd een integratiebeleid uitgewerkt wat voor 2012 onbestaande was in Ninove. Vooreerst werden contactmomenten opgestart tussen de autochtone bevolking en mensen van vreemde herkomst. Jaarlijks gaat een dialoogavond door in november tussen de verschillende levensbeschouwingen en gemeenschappen wat toelaat elkaar beter te leren kennen; jaarlijks gaat in mei Ninomundo – een multicultureel festival – door. Er werd een onthaalmedewerker op de stad en toeleiders aangeworven om de mensen van vreemde origine te begeleiden en toe te leiden naar vrije tijd (sport en cultuur), interimkantoren voor werk, taalonderwijs enz.

als schepen van armoede: werd een spelotheek opgericht en gezorgd voor opvoedingsondersteuningsprogramma’s; de bouw van een sociaal huis / huis van het kind is gestart; toeleiders in de scholen werden aangeworven voor ondersteuning van leerkrachten en ouders voor allerlei zoals pesten, onbetaalde facturen, toeleiding naar sport /cultuur, enz.

als schepen van wonen: werden twee voorrangsreglementen ingevoerd m.b.t. de sociale woningen voor 65 plussers én voor mensen met een handicap; het aantal sociale woningen werd uitgebreid.

 

Doelstelling

Bewust verder werken in een geest van menselijkheid, rechtvaardigheid en solidariteit.

 

https://samenninove.be/

 

 

Groepsaankoop voor stookolie

Als bijlage vindt u een persbericht van sp.a Ninove over de opstart van een nieuwe groepsaankoop voor stookolie. De mensen kunnen inschrijven via het formulier in bijlage en dat ook te vinden is op onze website http://ninove.s-p-a.be

Inschrijven kan tot ten laatste 25 september. Mag ik daarom vragen om eventuele publicatie via uw kanalen ruim voor 25 september te doen zodat we geen mensen moeten ontgoochelen die het bericht te laat zien.

 

Samen NINOVE – Nieuwsbrief 16 mei 2013

Voorwoord door Voorzitter Misja De Ridder: “Veel leesplezier   met onze allereerste nieuwsbrief!”

De   perikelen na de verkiezingen van oktober 2012 liggen alweer een tijdje achter   ons. Het stadsbestuur en de sp.a mandatarissen zijn dan ook sinds enkele   maanden stevig in gang geschoten. Bij de voorstelling van het lenteakkoord,   het bestuursakkoord voor 2012-2018, kon onze partij trots zijn op de grote   overeenkomsten die er vallen te bespeuren met ons eigenste   verkiezingsprogramma en op de ambities die dit stadsbestuur koestert voor het   Ninove van de toekomst. Wij zijn er als partij van overtuigd dat we de juiste   mensen op de juiste plek hebben om dit programma te verwezenlijken. We houden   u daarom op de hoogte van de grote dossiers en uitdagingen via onze   “spots” uitgaven en ons traditionele ledenblad.

Omdat   we communicatie echter erg belangrijk vinden, krijgt u bij deze de eerste   uitgave van onze nieuwsbrief. Hierin kan u maandelijks een verslag verwachten   van wat onze mandatarissen belangrijk vonden op de gemeenteraad, hoe zij als   partij hebben gestemd, welke uitdagingen er voor concrete dossiers nog in de   wachtkamer zitten….

Op deze   manier willen wij de politiek van onze stad en de concrete dossiers of   beslissingen uit de gemeenteraad dichter bij onze leden brengen en waar het   kan ook luisteren naar wat zij te zeggen hebben.

Opmerkingen,   voorstellen, correcties, vragen,… blijven dan ook altijd welkom.

Misja De Ridder

Steun en inbreng van onze leden nodig

Onze   fractie is goed uit de startblokken geschoten. Totnogtoe is het meeste van   onze tijd en energie gegaan naar het onderhandelen van het Lenteakkoord,   inwerken in dossiers, onze stempel drukken op de gemeenteraden. Nu we stilaan   gelanceerd raken, willen we ook absoluut verder werk maken van de interactie   met onze leden, die ons alvast een enorm hart onder de riem hebben gestoken   met hun talrijke opkomst op de 1 meifeesten.

In deze   maandelijkse nieuwsbrief brengen we u graag kort het interessantste nieuws   uit de Gemeenteraad, van de hand van onze twee schepenen, Katie Coppens en   Lieven Meert en onze drie overige raadsleden, Jacques Timmermans, Stijn   Vermassen en Ferdi De Ville. Natuurlijk met de bedoeling om jullie reacties   te vernemen, die ons alleen maar nog beter voorbereid in de Raadszaal kunnen   brengen.

In deze   eerste nieuwsbrief hebben we het nog even over onze plannen voor de komende   zes jaar, in volgende nieuwsbrieven brengen we u de belangrijkste beslissingen die op de Gemeenteraad zijn genomen, en een greep uit onze   interventies.

Ferdi De Ville

Elke maand werken aan een beter Ninove voor jong en oud

Om de   vergrijzingsgolf die ook Ninove treft op te vangen, willen we met het OCMW   verder inzetten op kwaliteitsvolle ouderenzorg. Dat willen we doen door op 4   sporen te werken: verdere ondersteuning van het netwerk aan   thuiszorgdiensten, de bouw van assistentiewoningen (dit is de nieuwe naam   voor serviceflats) in zowel Denderwindeke als Ninove, de planning van een   extra rustoord in Ninove voor zwaar zorgbehoevenden en tot slot willen we ook   gaan voor een lokaal dienstencentrum als ontmoetingscentrum voor senioren.

Qua   sociaal beleid willen we nog meer inzetten op activering van de sociaal   zwakkeren. Met de stimulering van maatwerkbedrijven, sociaal economie initiatieven en een uitbreiding van het aantal artikel 60-jobs willen we deze   mensen integreren op de arbeidsmarkt en hen zo uit de armoede halen.   Specifieke aandacht zal ook gaan naar de strijd tegen de kinderarmoede, de meest onrechtvaardige vorm van armoede.

Als   schepen van jeugd gaan we voor de realisatie van twee jeugdhuizen voor onze   jongeren. Naast jeugdhuis het uur in Meerbeke waarvan we deze gemeenteraad   het huurcontract en de subsidieconvenant goedkeurden en dat op 10 mei   feestelijk heropent, wil deze meerderheid ook een extra jeugdhuis in   Ninove-centrum realiseren. Hiervoor denken we in de eerste plaats aan de   Liberale Kring in de Dreefstraat. De jeugdbewegingen willen we verder blijven   ondersteunen want zij zijn een onmisbare schakel in ons jeugdbeleid. Maar ook   de zogenaamde niet-georganiseerde jeugd willen we niet vergeten: we werven   een jeugdopbouwwerker aan die met deze jongeren in bvb de omgeving van eht   stadspark aan de slag gaat.

Tot   slot mogen we niet vergeten dat we als stadsbestuur een stimulerend   fuifbeleid willen voeren, waarbij we feesten stimuleren door bvb de Kuip   aantrekkelijker te maken als fuifzaal, door in overleg met de horeca en buurt   de problemen van kleinere feestzalen en café’s in onze stad en deelgemeenten aan te pakken en de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Bij dit alles willen we erg de nadruk leggen op inspraak en participatie van   de jongeren zelf, onder andere via een grote betrokkenheid van de jeugdraad.

Lieven Meert

We pakken de toenemende nood op verschillende vlakken aan

Er is   nood aan meer schoolgebouwen om het stijgend aantal leerlingen op te vangen,   meer kinderopvang, meer sociale woningen, meer integratie, meer   armoedebestrijding… Er zal ingezet worden op integratie door het aanbod aan   Nederlandse lessen te verruimen. We pogen de inburgeringsprojecten te optimaliseren en uit te breiden. We proberen ook extra huiswerkbegeleiding te   voorzien voor kinderen met taal-en leerachterstand.

Er   dient kinderopvang voorzien te worden voor mensen die moeten solliciteren. Wie een kinderopvang wil opstarten dient beter ondersteund te worden door de stad. Er komt een kinderopvangloket dat alle informatie centraliseert omtrent   kinderopvang voor wie een kinderopvang opstart als voor ouders die   gemakkelijker een beschikbare kinderopvang kunnen vinden.

Het   aanbod aan sociale en betaalbare woningen en appartementen dient uitgebreid te worden. De bestaande sociale woningen dienen gerenoveerd te worden en de kwaliteit van deze woningen dient verbeterd te worden. We onderhandelen hiertoe met de diverse sociale huisvestingsmaatschappijen die willen investeren in onze stad. Een website wordt aangemaakt zodat de ingeschrevenen voor een sociale woning hun wachttijd rechtstreeks kunnen opvolgen.

De (kind)armoede dient aangepakt te worden. Daartoe wordt een spelotheek ingericht voor het uitlenen van speelgoed zowel aan kansarme gezinnen als aan   gezinnen die niet in armoede leven waar ook ter plaatse kan gespeeld worden en de ouders een zithoek hebben waar ze met elkaar kunnen praten en   overleggen en een begeleider hen tevens kan te woord staan omtrent allerlei vragen m.b.t. hun gezin.

Er wordt één dierenbegraafplaats ingericht en samen met de politie wordt de opstart van een dierenpolitie onderzocht waarbij twee agenten een bijkomende opleiding dierenwelzijn volgen om de mensen preventief waar nodig attent te maken op wat beter zou kunnen (voldoende beschutting / water / grootte hok,…) voor hun dier.

Katie Coppens

sp.a-Groen fractie maakt het verschil

Zelfs   de oppositie moet het toegeven: onze sp.a-Groen fractie maakt het verschil. Een echte trendbreuk werd ingezet met het Lenteakkoord. Daarin werden 100 doelstellingen geformuleerd waar we meteen ook werk van maken. Een korte greep eruit:

  • Bescherming van de zelfstandigen en winkeliers uit de  binnenstad, door de betrachting het eerder aangegane akkoord terug te schroeven van de inplanting van een retail-park aan de Brakelsesteenweg
  • Een  mobiliteitsbeleid dat in een Stad als Ninove past, met verbetering en aanleg van noodzakelijke stadsrandparkings en het autoluw maken van het Oudstrijdersplein en de Beverstraat via een pilootproject in 2014
  • De aanleg van kleine parkjes en speelpleintjes in stad en deelgemeenten
  • De verhoogde inspanning inzake sociaal beleid, meer specifiek voor de ouderenzorg
  • De noodzaak van renovatie van bestaande sociale woningen en de bouw van nieuwe. Dit is slechts een kleine greep uit die voorstellen.

Onze fractie zal er alles aan doen om een positief bilan van ons programma waar te maken.

Jacques Timmermans

Waken over sociale accenten en inspraak

We   hebben totnogtoe een goed parcours gereden. We hebben een mooi bestuursakkoord onderhandeld, en we doen meer dan ons weren tegen de oppositie. Als gemeenteraadslid waak ik erover dat de sociale agenda van het bestuursakkoord wordt gerealiseerd. Daarnaast zal ik er het schepencollege tot vervelens toe aan herinneren dat we van inspraak en participatie een centraal punt van het akkoord hebben gemaakt. Samen met Jacques en Ferdi zullen wij niet indommelen in de Gemeenteraad maar actief mee zorgen voor de uitvoering van het Lenteakkoord. Spreek ons dan ook gerust aan op elk punt   waar je vragen of ideeën over hebt, en dan zullen wij jullie spreekbuis zijn.

Stijn Vermassen

 

Herverkiezingen of niet ?

Dhr. Rudy Corijn, medelijstduwer van NVA, diende klacht in tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 om drie redenen:

1° een wagen met CD&V affiches die te dicht stond bij een stemlokaal in centrum Ninove,

2° het om stipt 13 u dichtgaan van het stemlokaal (dat later opnieuw werd geopend) aan het zwembad  waarbij nog een hele rij wachtende mensen aan het aanschuiven waren,

3° een facebookbericht waarbij Forza(Vlaams Belang)-lijsttrekker D’haeseleer pintjes beloofde aan al wie in het kieskotje zijn bolle kleurde en er een foto van namen.

De Raad voor verkiezingsbetwistingen heeft op 17.12.2012 de verkiezingen te Ninove ongeldig verklaard enkel op grond van de derde klacht nl. de pintjesbelofte. De twee andere klachten werden verworpen.

De partijen Open Vld, het kartel SP.a-Groen en CD&V verweren zich en hebben op 26.12.2012 hoger beroep aangetekend bij de Raad van State.

De Raad van State zal uitspraak doen eind februari 2013.

Ofwel bevestigt zij de uitspraak van de Raad voor verkiezingsbetwistingen en worden er binnen de 50 dagen, dit zal in de eerste helft van april 2013 zijn, nieuwe verkiezingen voor groot Ninove georganiseerd.

Ofwel wordt de uitspraak van de Raad voor verkiezingsbetwistingen ongedaan gemaakt en is de verkiezingsuitslag van 14.10.2012 de definitieve uitslag en zullen vanaf maart 2013 de nieuw verkozen gemeenteraadsleden en schepenen hun eed afleggen in de gemeenteraad.

Voorlopig blijven de oude verkozen gemeenteraadsleden en schepenen die verkozen werden op 6.10.2006 in de gemeenteraad zetelen.

Waarom de coalitie Open VLD Sp.a-Groen CD&V op 27.10.2012 tot stand kwam en niet Open VLD Sp.a-Groen NVA

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 is de nieuwe zetelverdeling (in totaal 33 zetels) in de gemeenteraad als volgt: Forza (Vlaams Belang): 9; Open Vld: 9; Sp.a-Groen: 6; NVA: 5; CD&V: 4.

Na 14.10.2012 heeft Open VLD als grootste partij (met evenveel zetels als Forza doch waarmee Open VLD geen coalitie wenst te vormen) contact opgenomen met de tweede grootste partij het kartel Sp.a-Groen om besprekingen aan te vatten om een meerderheid te vormen.

Rekeninghoudend met de zetelverdeling hebben deze twee partijen niet genoeg zetels om een meerderheid te vormen zodat drie partijen nodig zijn.

Open VLD drong aan bij Sp.a-Groen om de besprekingen te starten met CD&V erbij. Sp.a-Groen heeft Open VLD er op gewezen dat de Ninoofse bevolking een voorkeur heeft voor NVA (NVA: 5 zetels; CD&V: 4 zetels en kleinste partij). Op aandringen van SP.-Groen is Open VLD akkoord gegaan om met NVA te onderhandelen. Twee weken waren er onderhandelingen tussen het kartel Sp.a-Groen, Open VLD en NVA.

NVA eiste als kleinste partij van deze drie partijen de grootste sociale bevoegdheden en dit ten nadele van Sp.a voor wie sociale bevoegdheden zeer belangrijk zijn om haar sociaal programma te kunnen realiseren. Eerstens eiste NVA het voorzitterschap van het OCMW waarop zij niet gerechtigd waren aangezien dit steeds toekomt aan de tweede grootste partij (sp.a-groen); de eerste grootste partij  krijgt de burgemeester (Open VLD). NVA stapte van deze eis af doch vorderde vervolgens het volledige sociale pakket van Sp.a op (wonen, socialen woningen, armoedebestrijding, integratie, kinderopvang). Dit betekent dat sp.a enkel nog ocmw en jeugd en onderwijs , dierenwelzijn en begraafplaatsen zou overhouden aangezien iedere partij en dus ook Open VLD (sociale zaken) een minimum aan sociale bevoegdheden had opgeëist.

Op vrijdag 26.10.2012 werd aan NVA een laatste maal gevraagd om akkoord te gaan om een coalitie te vormen met Open VLD en SP.a-Groen. Daarbij zou NVA grote bevoegdheden krijgen nl. twee schepenen bevoegd voor  Financiën en Personeel enerzijds en Ruimtelijke Ordening anderzijds. Dit zijn twee van de grootste te verdelen bevoegdheden op stadsniveau. NVA heeft dit geweigerd en zelf beslist om niet deel te nemen aan de meerderheid. De volgende dag werden er dan ook gesprekken gevoerd met CD&V die akkoord was met de bevoegdheden Financiën en Personeel en Cultuur en geen eisen stelden zodat de meerderheid tot stand kwam.

Als socialistische en dus in se sociale partij was een coalitie met NVA dan ook onmogelijk geworden die eiste van SP.a dat ze al haar sociale bevoegdheden zou afgeven. Dit zou nooit aanvaard worden door de algemene vergadering van SP.A. NVA heeft dus zelf de stekker uitgetrokken . Zo kwam CD&V bij de meerderheid die de bevoegdheden aanvaardde wat hen voorgesteld werd.

De coalitie Open VLD, SP.a-Groen, CD&V kwam tot stand op 27.10.2012.

Lijsttrekker Katie Coppens en Steven Groeninck uit Mijn Restaurant gaan er samen voor op 14/10/2012 (Spa-Groen):