augustus 2019 archive

Fabelta-site

Voor de oude Fabelta-site is de provincie een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan aan het opstellen (PRUP). De stad Ninove wordt hierbij betrokken maar is geen eigenaar van de grond. De eigenaar is de Beaulieu-groep. Thans is dit industriegrond gelegen binnen de ring rondom Ninove.  De provincie wenst dit dan ook om te vormen tot woongebied. Dit zal voor de eigenaar een enorme meerwaarde opbrengen. De stad heeft dan ook als compensatie van deze meerwaarde aan de eigenaar gevraagd te investeren op kosten van de eigenaar in het openbaar domein (aanleg wegenis met voldoende parking-groen-speelterrein-sportterrein met eventueel kinderopvang, buurthuis, horeca en winkelvoorzieningen). Voor deze ontwikkeling zou een nieuwe derde brug gebouwd worden in het verlengde van de Fabriekstraat en deze laatste met de Mallaard verbindt voor het gemotoriseerd verkeer. De tweede brug aan de Kaaischool zou enkel voor fietsers en voetgangers nog gebruikt worden. De provincie wenst voor eind 2019 dit PRUP voor te leggen aan de gemeenteraad en provincieraad voor voorlopige vaststelling waarna een bezwaartermijn loopt. Daarna wordt dit definitief vastgesteld en zou het terrein door de eigenaar Beaulieu verkocht worden aan een ontwikkelaar die het PRUP uitvoert. De nieuwe brug en de wegenis zouden mogelijks de komende 5 jaar reeds aangelegd worden. De huizen, appartementen en voorzieningen de daaropvolgende jaren.

Katie Coppens, schepen van stadsvernieuwing

de OCMW site, Inghelantsite

De Kaaischool werd begin 2019 aangekocht door de stad Ninove zodat heel het gebied samen met de gronden naast het ocmw gebouw De Cooman kunnen ontwikkeld worden.

Er zal een bureau aangesteld worden die een gemeentelijk RUP zal opmaken en een visie uitwerkt wat er kan ontwikkeld worden. Alleszins wenst de stad er een nieuw jeugdhuis, een groenpark met evenementenzone, het openleggen van de Denderarm, maximaal twee appartementsgebouwen (voordien was er een visie met 5 gebouwen) en grotendeels behoud van de Kaaischool met horeca , winkeltjes en stadsbeleving langs de Dender.

Ook zal er een visie uitgewerkt worden voor de privé-eigendommen namelijk het binnengebied achter Buscemi en de achtertuinen van de huizen op de

Graanmarkt. Vervolgens zal een architectenwedstrijd uitgeschreven worden om deze visie te ontwerpen waarna het ontwerp kan uitgevoerd worden. Als alles vlot verloopt zal op deze plaats een nieuwe stadsontwikkeling ontstaan met aangenaam wonen, werken en leven aan de Dender.

De financiële toestand van de stad Ninove

Ninove is een financieel gezonde stad maar de reserves om nieuwe investeringen te doen zijn uitgeput.

De stad is volop haar meerjarenplanning aan het opstellen die moet goedgekeurd worden op de gemeenteraad van december 2019.

Hierin worden alle exploitatie-inkomsten (belastingen en retributies) en exploitatie-uitgaven (personeelskosten en werkingskosten) opgenomen maar ook de investeringen die de stad wenst te doen van 2020 tot 2025 zoals wegenis, voetpaden en fietspaden, stadsvernieuwing (nieuwe stationsplein, ontwikkeling van de Ocmw site en Kaaischoolsite, nieuw tweede park tussen Brusselsesteenweg en Burchtdam), investeringen in cultuur en sport.

De stad zal voor deze investeringen moeten gaan lenen wat de vorige jaren niet het geval was.

Ninove zal een financieel gezonde stad blijven. De stad heeft op dit moment zo goed als geen schulden en ietwat schuld aangaan om te kunnen investeringen is goed en noodzakelijk.

Ninove wenst geen nieuwe belastingen of belastingsverhogingen in te voeren. Wel kunnen retributies aangepast worden aan de index.

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur werden de bestaande belastingen en retributies vernieuwd omdat dit wettelijk moet doch zonder tariefwijzigingen noch indexaties.

Eén belasting werd afgeschaft namelijk deze op de bouwgronden. Aanvankelijk ontstond deze belasting op onbebouwde bouwgronden om meer bouwgronden op de markt te krijgen om alzo de prijzen te doen dalen.

Thans is de visie dat in functie van groen en natuur het niet meer wenselijk is de realisatie van bouwgronden te stimuleren zodat deze belasting werd afgeschaft.

Katie Coppens, schepen van financiën

Leemontginning / leemputten in het natuurgebied de Diepe Straten

De stad Ninove ontving een nieuwe aanvraag  van grond –en afbraakwerken De Meuter m.b.t.de leemputten in het Galgenveld / de Diepe Straten (gebied tussen Hof ter Duyst en Outer-Lebeke).

De aanvraag omvatte niet het ontginnen van leem doch wel het opvullen van de leemputten met aarde afkomstig van werven van De Meuter.

De stad Ninove heeft geen beslissingsrecht. Het is namelijk de provincie die in dit dossier beslist NA advies van de stad Ninove omdat dit gebied ligt in een provinciaal RUP.

Ninove heeft daadkrachtig en sterk gemotiveerd een NEGATIEF advies gegeven m.b.t. de aanvraag tot opvulling van de leemputten.

De aanvraag van De Meuter betrof het bekomen van een vergunning voor 3 jaar voor het aanvoeren van aarde naar de leemputten van maandagochtend tot vrijdagavond

en dit een 20 tal vrachtwagens per dag. De aanvoer zou verlopen via de Aalstersesteenweg, Denderhoutembaan, Hof ter Duyst en het wegrijden via het Galgenveld / de Diepe straten naar Outer- Lebeke.

Dit zou een enorme druk op de buurt en onze burgers veroorzaken, constant aan-en afrijden van vrachtwagens, onveilige situaties voor (schoolgaande) fietsers, stof en lawaai gedurende enkele jaren.

Onze stad heeft zich doeltreffend verdedigd in Gent bij de provinciale omgevingscommissie via schepen Wouter Vande Winkel en schepen Katie Coppens die samen met de ambtenaar aanwezig waren.

Katie Coppens licht toe dat de stad Ninove zich met hand en tand verzet tegen verdere ontginning van de leemputten of opvulling van de putten gelet op de zware verstoring voor onze burgers en onze natuur dat dit teweegbrengt.

Stad Ninove wenst de nabestemming van deze leemputten te laten ingaan. Dit betekent het behoud van de ontstane putten en hellingen met aanleg voor zachte recreatie voor wandelaars, fietsers, spelende kinderen met bos en eventueel waterpoelen.

Katie Coppens, schepen van ruimtelijke ordening