september 2014 archive

Katie Coppens, schepen voor onderwijs, integratie en armoedebestrijding pakt de armoede aan in Ninove

Op 1 augustus 2014 werd Evelien Van hoorde aangesteld als deeltijds schoolopbouwwerker voor de stad Ninove. De stad ontvangt hiervoor subsidies van de Vlaamse overheid.

Schoolopbouwwerker is een nieuwe functie binnen de stad Ninove en richt zich vooral op het integratiebeleid en flankerend onderwijsbeleid. De schoolopbouwwerker zal samenwerken met de scholen in Ninove om acties op te zetten om het Nederlands taalgebruik in de scholen te stimuleren, gelijke onderwijskansen te garanderen voor alle kinderen, de betrokkenheid van ouders bij het schoolgebeuren vergroten, te zorgen dat meer kleuters naar de kleuterschool gaan (gelet dat er geen schoolverplichting bestaat voor kleuters),… Enkele van haar acties zijn een pictogrammenboekje voor scholen, het taalspeelbad voor anderstalige kinderen tijdens de zomervakantie en de opstart van een taal-o-theek (met dvd’s en video’s en prentboeken een taal en via gezelschapsspelen een taal leren; deze kunnen ook uitgeleend worden) in samenwerking met de bibliotheek. Daarnaast zal de schoolopbouwwerker een netwerkoverschrijdend scholenoverleg op gang brengen tussen de stad, de Ninoofse scholen en alle andere partijen die betrokken zijn bij het onderwijs en de huiswerkbegeleiding op zich nemen .

Samen met de schoolopbouwwerker is op 1 augustus ook de nieuwe integratieambtenaar Brent Van Lierde gestart. Zij zijn te bereiken via integratie@ninove.be .

Ook is Cynthia Dejaegher  op 1.09.2014 in dienst getreden als ambtenaar armoede / gelijke kansen en dit de helft in dienst van de stad en de helft in dienst van het ocmw.

Zij zal zich inzetten voor de opstart van de spelotheek (uitlenen van speelgoed aan kinderen en kinderopvangvoorzieningen en onthaalouders) , de opstart van het huis van het kind, de samenwerking met tabiti vzw die voor mensen in armoede gratis dierenvoeding verschaft en medische verzorging voor huisdieren, uitbouwen van occassionele kinderopvang , het sinterklaasfeest, kansenpas (waardoor deelnemers slechts ¼ van de prijs betalen en ocmw bijlegt), week van de armoede, paaseierenraap, ter aarde bestelling van behoeftigen.

Vanaf oktober 2014 treedt ook een kinderarmoedecoordinator bij het ocmw in dienst die nauw zal samenwerken met de integratieambtenaar, schoolopbouwwerker, ambtenaar armoede / gelijke kansen.

Dit moet de stad en het ocmw de kans bieden om de stijgende armoede te bestrijden in Ninove.

 

Spots 8.09.2014 – Kinderopvang

kinderopvang

Met de nieuwe regering werd het reeds aangekondigd: kinderopvang zal duurder worden. Nochtans is kinderopvang is reeds een grote hap uit het budget van de burgers.

In de voorschoolse kinderopvang (0-3 jaar)bestaan kinderopvangplaatsen aan inkomensgerelateerde tarieven (IKG systeem: bijdrage door de ouders wordt betaald afhankelijk van het inkomen). Er is kinderopvang die werkt zonder inkomensgerelateerde tarieven en zelfstandig hun tarief bepalen wat duurder is.  Het IKG systeem bestaat sinds 2009 en zelfstandige opvanginitiatieven hebben vrij de keuze om via het IKG systeem te werken of via zelfstandige prijsbepaling.

De plaatsen voor inkomensgerelateerde kinderopvang zijn echter geprogrammeerd door de Vlaamse overheid. Telkens Kind en Gezin een oproep doet naar kinderopvanginitiatieven kunnen deze zich inschrijven waarna Kind en Gezin beslist binnen de budgettaire grenzen van de Vlaamse overheid welke kinderopvanginitiatieven IKG – plaatsen krijgen. De Vlaamse overheid past het deel van de prijs boven het inkomensgerelateerde deel  – betaald als bijdrage door de ouders -bij. Zo is er betaalbare kinderopvang voor iedereen.

We moeten dus hopen dat wanneer de nieuwe regering kinderopvang duurder maakt er ter compensatie meer IKG plaatsen bijkomen.

In Ninove is er een kinderopvang van die gecoördineerd wordt door de stad (IBO Kadeeken van 2,5 tot 12 jaar (IBO=initiatief buitenschoolse kinderopvang) in de Parklaan te Ninove). Daartoe werd door de stad een gebouw gebouwd die voldoet aan de strenge voorwaarden van kinderopvang. Er bestaat een reglement dat burgers met een beperkt inkomen het sociaal tarief (aan 50%) kunnen aanvragen.

Voor financieel kwetsbare gezinnen hebben we dus het sociaal tarief in de stedelijke kinderopvang en hebben we het IKG systeem in de kinderopvanginitiatieven aan wie deze gunst reeds werd gegeven.

Anderzijds doet de stad Ninove ook een inspanning naar onthaalouders toe die het niet altijd financieel even gemakkelijk hebben. Nochtans zijn zij onontbeerlijk om de steeds grotere vraag aan kinderopvang aan tegemoet te komen.

Schepen van Kinderopvang Katie Coppens legt op de gemeenteraad van 11.09.2014 een subsidiereglement ter stemming voor waarbij aan alle onthaalouders op het Ninoofs grondgebied een jaarlijkse locatiepremie (€ 150 tot 8 kinderen; € 250 vanaf 9 kinderen) ontvangen mits voorlegging van een aantal documenten en mits tijdig via de stad de subsidie aan te vragen  (voor 31.10.2014 en vanaf 2015 ieder jaar voor 31.03.2015). Dit kan dienen om vormingen te betalen, materiaal aan te kopen of de kwaliteit van de kinderopvang op welke manier dan ook te verbeteren.

Bovendien kan een jaarlijkse anciënniteitsbonus (1-5 jaar € 100; 6-10 jaar € 150; 11 -15 jaar € 200; 16-20 jaar € 250; vanaf 21 jaar € 300) afhankelijk van het aantal actieve jaren die de onthaalouder gepresteerd heeft en dit om hen te ondersteunen en de kinderopvang te Ninove stimuleren en aantrekkelijker te maken.

De stad doet dus al een inspanning door haar buitenschoolse kinderopvang Kadeeken waar 106 kinderen buiten de schooluren kunnen worden opgevangen (ook aan sociale tarieven) en geeft een nieuwe subsidie vanaf 2014 aan de onthaalouders om het te motiveren verder hun kinderopvang verder te zetten rekeninghoudend met hun beperkt sociaal statuut.