januari 2020 archive

Schepen van financiën en stadsontwikkeling licht de plannen voor de stad Ninove toe voor de komende jaren

De meerjarenplanning van de stad Ninove 2020-2025

 

 

 

 

 

 

De meerderheid heeft een zeer ambitieus financieel meerjarenplan uitgewerkt.

Stadskernvernieuwing

Dit houdt in de prioritaire ontwikkeling van de OCMW-site. De Kaaischool wordt in 2020 deels gesloopt en een tijdelijke parking wordt aangelegd in afwachting van de ontwikkeling van deze site. De ocmw-site zal ontwikkeld worden met bestemming wonen en voorzieningen voor horeca en winkels maar vooral met nadruk op meer groen en aanleg van een parkzone in onze binnenstad.

Eveneens wordt op deze locatie een jeugdhuis voorzien.

Het Watté gebouw in de Beverstraat zal in 2020 gesloopt worden en de doorsteek naar Ninia wordt gerealiseerd om onze lokale economie in de binnenstad optimaal te ondersteunen.

Ook de Fabelta-site en Moeremanssite worden ontwikkeld en worden woongebied met veel ruimte voor groen en evenementen.

Op Doorn-Noord (het bedrijventerrein achter Modemakers aan de Doorn) zal de bouw van de bedrijven kortelings starten en zullen binnen drie jaar in gebruik genomen worden wat een groei betekent voor de lokale tewerkstelling. Op dit bedrijventerrein zal ook een maatwerkbedrijf zich vestigen. Dit is een vzw die zich niet richt op winst maar op de tewerkstelling van mensen die geen kansen krijgen in het regulier arbeidscircuit.

De gerenoveerde Liberale Kring met prachtige balzaal wordt in 2020 in gebruik genomen voor culturele activiteiten. Op het gelijkvloers zal de ruimte nog ingericht worden onder meer voor co-working (waar thuiswerkers zonder afgeleid te worden kunnen komen werken).

Het stationsplein zal vernieuwd en aangenaam gemaakt worden en zal meer verlicht worden.

Openbare werken

De Dreefstraat werd net vernieuwd, thans is de Pollarestraat aan de beurt.

De Pollarebaan, de Weggevoerdenstraat, de Burchtstraat, de Beverstraat, de Kaardeloodstraat, de voetpaden in de Pamelstraat , enz. zullen volgen in het stadscentrum.

In de dorpen zullen vele wegen en voetpaden (her)aangelegd worden.

Parkeren

De Ninia parking biedt voldoende parking en zal op korte wandelafstand zijn van de binnenstad door de te realiseren doorsteek na sloop Wattégebouw.

De Mallaardparking zal in 2020 totaal vernieuwd kunnen in gebruik genomen worden.

De shop en go zones (30 min gratis parkeren) worden uitgebreid  van 40 naar 70 plaatsen.

Fietsveiligheid

Er worden schoolstraten aangemaakt waar op begin en einde schooluren deels afgesloten worden in kader van een veilige schoolomgeving.

Er wordt ingezet op fietsveilige verbindingen tussen de dorpen naar de stadskern met fietscorridors, fietsstraten en fietssuggestiestroken (waar telkens fietsers voorrang hebben) en afgebakende fietspaden.

Netheid

De netheid in de stad en in de dorpen moet veel beter. Er zullen meer onderhoudsbeurten voorzien worden.

Veiligheid

Het nieuwe politiegebouw gerealiseerd door de huidige meerderheid werd net in gebruik genomen. In de toekomst zullen zowel aan het onthaal als aan de telefoon alle gesprekken tussen politie en de burger opgenomen worden en dit om zowel de rechten van onze burgers en als deze van onze agenten te bewaken.

Het politiepersoneel wordt uitgebreid met onder meer wijkagenten en agenten voor de sociale cel.

Er worden stadsmariniers aangeworven om de veiligheidsproblemen en veiligheidsrisico’s op te sporen en op te lossen. Zij zullen nauw samenwerken met de politie en de gasambtenaren van de stad.

Samenlevingsopbouw en aanpak armoede

Het sociaal huis naast het ocmw wordt na Nieuwjaar in gebruik genomen. Alle sociale diensten van stad en ocmw worden in dit sociaal huis gegroepeerd worden.

Er zal een kinderopvangloket voorzien worden en er komen extra subsidies voor kinderopvang.

Er worden buurtwerkers aangeworven die in de wijken de samenlevingsproblemen zullen aanpakken zoals sluikstort, allerlei overlast, wildgroei, netheid, lawaaihinder, burenruzies,…

De opstart van een wijkgezondheidscentrum in samenspraak met de huisartsen wordt onderzocht en uitgebouwd.

Sociale woningbouw

Berkenhof nieuwbouw (aan de Pamelstraat) wordt in 2020 in gebruik genomen.

De Pollarewijk (De Blokken) zullen volledig vernieuwd worden door Ninove Welzijn.

Eversem (Okegem) wordt vernieuwd.

Preulegem zal voorzien in 80 nieuwe sociale woningen en appartementen via Denderstreek.

Parkzone

Het groengebied achter de Burchtdam wordt toegankelijk gemaakt voor fietsers en wandelaars.

Er wordt een work-out (buitenfitnesstoestellen) aangelegd.

Sport

Naast de aanleg van een work-out worden twee kunstgrasvelden meegefinancierd.

De stad heeft in de vorige legislatuur reed het kunstgrasveld in Pollare, Ninove, Denderwindeke en Lebbeke (hockey) substantieel meegefinancierd.

Het skatepark en het zwembad worden vernieuwd.

Bibliotheek

De Ninoofse bibliotheek krijgt een metamorfose, een drastische vernieuwing waarna de spelotheek (uitlenen speelgoed; thans gevestigd op de onderwijslaan) er ook zal ondergebracht worden.

Cultuur, verenigingsleven

De stad blijft hen verder optimaal ondersteunen met subsidies en structurele ondersteuning.

Onderwijs

De stad blijft het onderwijs verder optimaal ondersteunen en wil een plaats zijn waar elk kind zich goed voelt en kan groeien.

De school De Lettertuin in de Groeneweg wordt vervangen door een nieuwbouw.

Ouderen

Een nieuw reglement voor de mantelzorgpremie wordt uitgewerkt met extra middelen zodat meer betoelaging en een grotere groep zal in aanmerking komen.

Ouderverenigingen krijgen extra middelen voor activiteiten.

Het woonzorgcentrum Klateringen wordt dementievriendelijk ingericht met tuin.

Mindervaliden

Na de invoering van de mindervalidenmobiliteitscentrale (vervoer van mindervaliden) via het ocmw worden alle stadsgebouwen toegankelijk gemaakt voor mindervaliden.

Carnaval

De stad voorziet een subsidie om de carnavalgroepen te ondersteunen met het vinden van een werkhal voor hun voorbereidingen. De prijzengeld dat toekomt aan de carnavalsgroepen werd daarenboven verhoogd met 30%.

Dierenwelzijn

Door de dierenbegraafplaats, twee hondenlosloopweides en het verbod op vuurwerk heeft het dierenwelzijn zijn bestaansrecht gekregen in Ninove.

Er wordt een subsidie ingevoerd voor burgers die katten laten steriliseren /castreren en bijkomende hondenlosloopweides.

De dierenpolitie en gasambtenaren doen gericht controles op en pakken dierenleed aan.

Klimaat

De stad zet verder in op de klimaatdoelstellingen met groendaken en klimaatvriendelijke infrastrutuur in de stadsgebouwen, uitbreiding van de elektrische oplaadpalen voor auto s, de opstart van het windmolenproject.

Dienstverlening , ICT en stadspatrimonium

Alle stadsgebouwen en een aantal pleinen en centrale plaatsen in de stad én in de dorpen zullen voorzien worden van wifi.

Verbouwingswerken zullen uitgevoerd worden aan het stadhuis op de Centrumlaan (regeninsijpeling via het dak, aanpassen elektriciteit,…) voor een betere dienstverlening en digitalisering met één centraal ontvangstbalieplein en één centraal telefoonnummer.

Participatie en communicatie

Er zal meer gecommuniceerd worden omtrent de uitvoering van voornoemde projecten met meer terugkoppeling met de burger waarvan meer inspraak zal gevraagd worden.

De belastingen

Er worden geen belastingen verhoogd of nieuwe belastingen ingevoerd behalve voor sluikstort en leemontginning wordt de belasting wel verhoogd.

Voor bedrijven wordt een korting voorzien voor bedrijven die hoge tewerkstelling voorzien en duurzaamheidsmaatregelen nemen (zoals autodelen, elektrische laadpalen, zonnepanelen, enz.)

De belasting op onbebouwde percelen werd afgeschaft in functie van de bewaring van de open ruimte.

 

SP.A hoopt op deze manier terug gehoor te krijgen bij de misnoegde Ninovieter die radicaal Vlaams Belang (Forza) stemde in Ninove.

 

Katie Coppens, eerste schepen, schepen van financiën, ruimtelijke ordening en stadontwikkeling, Begraafplaatsen en dierenwelzijn