maart 2014 archive

VERDUIDELIJKING VAN DE VRIJSTELLINGEN EN BELASTBAARHEID VAN EIGENAARS VAN BOUWGRONDEN IN NINOVE

Het reglement is het modelreglement opgesteld door Wonen Vlaanderen.

In Ninove werd de personenbelasting en onroerende voorheffing niet verhoogd doch wel de belasting op de onbebouwde percelen ingevoerd .

De brieven werden verstuurd op basis van het register van onbebouwde percelen dat gekoppeld is aan het kadaster. Het kadaster loopt altijd een jaar achter zodat wie intussen door verkoop geen eigenaar meer is toch een brief kan ontvangen hebben.

Er werd een vragenlijst bijgevoegd omdat door enkel op de vragen ja/neen te antwoorden de ambtenaren weten wie vrijgesteld is en wie belastbaar is.

Enkel wie belastbaar is ontvangt later een aanslagbiljet om te betalen. De huidige brief en vragenlijst was dus enkel een aangifteformulier om te onderzoeken wie al dan niet vrijgesteld is en wie dus een aanslagbiljet zal toegestuurd worden op een later tijdstip.

Aan de hand van een aantal voorbeelden wordt het reglement verduidelijkt:

1e Bent u eigenaar van meerdere niet-bebouwde percelen gelegen op het grondgebied van Ninove?

Wie slechts eigenaar is van één onbebouwd perceel in Ninove is vrijgesteld en dit tot vijf jaar na de invoering van het reglement of dus tot eind 2018.

Er wordt enkel naar bouwgronden gelegen in Ninove gekeken.

Hoeveel bouwgronden men buiten Ninove heeft maakt niet uit (in tegenstelling tot andere gemeenten die WEL rekening houden met bouwgronden gelegen buiten hun gemeenten om te zeggen dat de eigenaar meer dan één bouwgrond heeft en dan ook bijvoorbeeld de enige bouwgrond in de gemeente te belasten)

Hoeveel huizen, appartementen,  bossen, weiden (die geen bouwgrond zijn)  men heeft maakt niet uit.

Wie twee of meerdere bouwgronden in Ninove heeft moet op alle bouwgronden betalen (€ 200 per bouwgrond), dus ook op de eerste bouwgrond tenzij men geniet van één van de vrijstellingen.

2e Kan het niet bebouwde perceel tijdens het heffingsjaar bestemd worden voor bebouwing. Ja dan belastbaar tenzij men geniet van een vrijstelling.

Neen , dan vrijgesteld.

Hier konden een aantal redenen worden aangeduid waarom het niet kon worden bestemd voor bebouwing en diende de reden te worden aangeduid.

3e Bent u een door de overheid erkende jeugd-of sportvereniging?

Ja: dan vrijgesteld.

Neen, dan mogelijks belastbaar tenzij men in aanmerking komt voor een andere vrijstelling.

4e Heeft u kinderen.

Neen , dan mogelijks belastbaar tenzij men in aanmerking komt voor een andere vrijstelling.

Ja (kopie identiteitskaart kinderen). Hier kan men in aanmerking komen voor een vrijstelling nl. wie kinderen onder de 30 jaar heeft , bijvoorbeeld 2 kinderen onder de 30 jaar wordt voor twee bouwgronden gelegen in Ninove vrijgesteld omdat deze mogelijks gehouden worden om later te schenken aan de kinderen om later op te bouwen. Dan is er vrijstelling tot de kinderen 30 jaar zijn.

Dus als men vier bouwgronden heeft in Ninove en 2 kinderen onder de 30 jaar, moet men er in dat geval maar op twee bouwgronden betalen.

5e Paalt het perceel aan een bebouwd perceel dat tevens uw eigendom is en één ononderbroken ruimtelijk geheel vormt met dat niet bebouwde perceel (niet afgescheiden door haag of andere afsluiting)?

Een bouwgrond naast de woonst met maximum 30 meter aan de straatkant kan vrijgesteld worden (dus meer dan 30 meter is altijd belastbaar) in geval dit een ononderbroken geheel vormt ( of met andere woorden niet afgesloten door een haag of een afsluiting).

6e Bent u op 1 januari van het aanslagjaar minder dan een jaar eigenaar van het perceel?

Dan is er vrijstelling.

7e Was het perceel verpacht voor 1 januari 2014 (zo ja pachtcontract toevoegen)

In geval van een pacht aan een landbouwer is de bouwgrond vrijgesteld.

8e heeft u een stedenbouwkundige aanvraag ingediend of een vergunning verkregen voor het oprichten van een voor wonen bestemd gebouw ?

Zo ja is er vrijstelling voor het jaar van behandeling van de bouwaanvraag en voor de twee aanslagjaren volgend op het jaar waarop de stedenbouwkundige vergunning verkregen werd.

9e Maakt het perceel deel uit van een verkavelingsvergunning? Zo ja datum van de verkavelingsvergunning.

Er is vrijstelling gedurende vijf kalenderjaren die volgen op een verkavelingsvergunning zodat een verkavelingsvergunning van 2009 in 2014 vrijstelling geeft maar niet meer vanaf 2015 bijvoorbeeld.

Het onderdeel DIERENWELZIJN uit het sp.a verkiezingsprogramma van 25 mei 2014

doc01818820140227143124

 

 

 

 

 

 

 

 

doc01818920140227143158