januari 2017 archive

Realisaties van het Ninoofs stadsbestuur met SPA de afgelopen vier jaar in de meerderheid

StadhuisAls men aan onze Ninovieters vraagt wat het stadsbestuur realiseerde de laatste 4 jaar of aan het realiseren is, moeten de meeste van onze inwoners het antwoord schuldig blijven. Wij communiceren dus veel te weinig. Vandaar dat ik toch graag eens een overzicht geef. Kan en moet er nog meer gedaan worden , zeker maar we doen wel altijd aan voort.

 

 

VEILIGHEID:

camera’s

Gelet op de criminaliteit in Ninove van de laatste weken werden reeds vele stappen ondernomen om de veiligheid te verhogen en kordaat op te treden.

Reeds 2 jaar geleden werden alle stedelijke scholen (7 vestigingen) voorzien van buitencamera’s om de diverse inbraken, diefstallen en vandalisme een halt toe te roepen. Sindsdien zijn daders gepakt waarna geen inbraken meer volgden.

Sinds enkele weken werden 20 camera’s geplaatst in de binnenstad met gezichtsherkenning.

Eind januari 2017 zullen ook 8 ANPR camera’s (camera’s met nummerplaatherkenning) in werking treden op alle Ninoofse invalswegen.

Bovendien bestaat er reeds een ontwerpdossier om een zestigtal camera’s te plaatsen op stadsgebouwen waaronder ook de stedelijke begraafplaatsen vallen.

Gasvaststeller

In december 2016 werd een nieuw gasreglement goedgekeurd dat tal van overlast santioneert met gemeenschapsdienst en gasboetes waaronder hondenpoep, aanhoudend en overdreven lawaaihinder, sluikstorten enz. Een gasvaststeller werd aangesteld ter ondersteuning van de politie. De gasvaststeller kan ook verkeersinbreuken zoals foutparkeren vaststellen.

Gemeenschapswachten

De stad investeert in zes gemeenschapswachten die in een herkenbaar pak de politie zullen ondersteunen om een oogje in het zeil te houden bij evenementen, op de markt, in het park, kortom in de stad en de deelgemeenten. Dit zal aan de stad € 300.000 per jaar kosten. Er zullen drie groepen zijn van telkens twee gemeenschapswachten. Een groep voor in de week, één voor s avonds en één voor in het weekend. Dit zal de eerstkomende maanden in werking treden.

Radicaliseringscel (oprichting LIVC = lokale veiligheidscel m.b.t. radicalisering in kader van terrorisme)

Onmiddellijk na de vreselijke aanslagen in maart 2016 in Brussel heeft Ninove een voortrekkersrol genomen om een LIVC op te starten. Deze werkt zeer goed met snelle meldingen en opvolging van risico’s.

Nieuw politiekantoor

Een nieuw politiekantoor wordt gebouwd aan het postkantoor te Ninove in 2017-2018  met cellen voor aangehoudenen (die nu moeten afgevoerd worden naar Aalst en Dendermonde bij gebrek eraan; met een verhoorzaal voor minderjarigen met audiovisueel materiaal volgens de laatste wetgeving, met een oefenschietbaan en die voldoet aan de nieuwe veiligheidsvoorwaarden.

 

ARMOEDE: een grote prioriteit wegens de stijgende armoede in heel Vlaanderen

Uit cijfermateriaal blijkt dat de armoede in vele Vlaamse gemeenten stijgt naar 10 à 12%.

Vele initiatieven werden genomen om de mensen die het financieel moeilijk hebben bij te staan.

Katrol

Een gezinsbegeleidingsdienst en huiswerkbegeleiding waarbij een coordinator van de stad/OCMW samenwerkt met stagiairs van leerlingen van de hogescholen die voor leerkracht of sociaal medewerker studeren en gezinnen die doorgestuurd worden door de scholen begeleiden voor huiswerk, schuldenproblematiek, enz.

Occassionele kinderopvang

Sinds november 2015 bestaat er een occassionele kinderopvang in samenwerking met de privékinderopvang. De stad betaalt wanneer de ouders onvermogend zijn om te betalen en dit om werklozen toe te laten te solliciteren, naar de Nederlandse les te gaan of in crisissituaties in gezinnen.

Niet betaalde schoolfacturen

Bij melding van niet betaalde schoolfacturen door de directie brengt een OCMW afgevaardigde een bezoek aan de ouders om de oorzaken te achterhalen en kijken of er oplossingen samen kunnen uitgewerkt worden.

Spelotheek

Een uitleendienst voor speelgoed voor onze burgers maar ook voor de scholen, kinderopvang aan zeer lage tarieven wordt opgestart tegen de lente 2017.

Mobiel sociaal huis

Dit is reeds een goed jaar in werking. Bezoeken aan alle +65 ouderen om hun noden en zorgen na te gaan en vereenzaamde ouderen op te sporen.

Een schoolopbouwwerker legt zich sinds oktober 2013 toe op projecten met anderstalige kinderen , kleuterparticipatie , …

Kinderarmoedenetwerk: alle diensten komen maandelijks samen om samen te werken en niet naast elkaar te werken CAW, teledienst vzw waar armen het woord nemen, kind en gezin, OCMW, stad, kinderarmoedecoordinator, jeugdwerker stad, …

 

SOCIAAL HUIS

Het sociaal huis (2018) wordt gebouwd in de Burchtstraat om alle sociale diensten te groeperen en een aantal diensten te herhuisvesten ter vereenvoudigen voor de burger (kinderopvangloket, woonloket, kind en gezin, spelotheek , Leerpunt ) . De bovenste verdieping worden betaalbare seniorenappartemensten  voorzien.  

 

SOCIAAL WONEN

Voorrangsreglement voor 65 plussers werd opgemaakt in januari 2016 omdat gepensioneerden die terugvallen op een pensioen en dikwijls geconfronteerd worden met hogere medische kosten een te hoge wachtlijst kenden.

Investeringen in nieuwbouw om lange wachtlijsten weg te werken. Vbn. Fernand Tavernestraat in gebruik sedert eind 2016), Pollareblokken (bouw start 2017-2018), Witherenstraat (in gebruik sedert 2017), Preulegem binnengebied (100 tal) (bouw start na 2018), Burchtdam (100 tal) (bouw start rond 2018), Centrumlaan Limoncello (bouw gestart in 2016), parking rechtover Twijnsterplein (start 2018), Nederhasselt Dorp (appartementen), sociale ouderenappartementen te Denderwindeke i.sm. Ninove Welzijn (in Denderwindeke start in 2018), Berkenhof (start 2017)

Voorrangsreglement voor mindervaliden: wordt uitgewerkt in 2017-2018

 

INTEGRATIE

ONTHAALBELEID NIEUWKOMERS: sinds januari 2017 is er een screener en twee begeleiders die de nieuwkomers uit Wallonië, Brussel en buitenland en anderstalig zijn een onthaalgesprek mee houden om hun noden (werk, Nederlandse les, kinderopvang, onderwijs, cultuur,…) te ontdekken . Een begeleider gaat nadien met hen fysiek mee om hen in te schrijven in de Nederlandse les, bij de VDAB voor werk, bij een werkgever voor werk, enz. om de taaldrempel weg te nemen en effectief meteen met hen aan de slag te gaan voor werk, Nederlandse les enz. Wie zich de eerste dag vestigt in Ninove kan men niet verwachten dat ze meteen de Nederlandse taal machtig zijn maar wel dat ze meteen de nodige contacten hebben om deel te nemen op alle niveau’s aan het maatschappelijk leven zoals iedere burger. Rechten maar ook plichten worden zo ingevuld.

 

ONDERWIJS

4 miljoen euro investeringen in het stedelijk Ninoofs onderwijs: nieuwbouw te Appelterre met opening september 2017, nieuwbouw Denderwindeke met opening eind 2018, nieuwbouw Parklaan Ikke met opening november 2017, drie nieuwe overkappingen in Seringen, Appelterre 13a en Parklaan en een extra danszaal voor de muziekacademie in de sporthal (sedert 2015)

 

KINDEROPVANG

Occasionele kinderopvang (zie hoger bij armoede): sinds november 2015

Subsidiereglement : de stad geeft sinds 2014 met een nieuw reglement subsidies aan opstartende en bestaande kinderopvanginitiatieven ter ondersteuning.

Online boeken stedelijke kinderopvang Kadeeken Parklaan: sinds 15.12.2016 kan men online boeken (ook manueel ter plaatse kan nog) en dit om de lange wachtrijen te vermijden voor schoolvakanties

 

BEGRAAFPLAATSEN

Onderhoud: alle begraafplaatsen krijgen een grote opknapbeurt met aanleg van worteldoek en lavasteentjes omdat pesticiden verboden zijn sinds januari 2015. In de krant van enkele weken geleden kregen we 9/10 voor onderhoud en uitstraling van onze Ninoofse begraafplaatsen terwijl er 4 jaar gelden schande over hun toestand gesproken werd. Bedankt aan de begraafplaatsenploeg van onze stad.

Natuurbegraafplaats: in 2018 komt er in Ninove centrum een begraafplaats voor afbreekbare asurnen die begraven worden in een terrein dat aangelegd wordt als park.

Overkappingen: nieuwe overkappingen om afscheid te nemen werden geplaatst op de begraafplaats van Appelterre, Outer en Meerbeke.

 

DIERENBELEID

Dierenpolitie: sinds januari 2014 is er een dierenpolitie in Ninove.

Twee hondenlosloopweides: sinds de lente van 2015 werd de eerste hondenlosloopweide geopend in het park. een tweede hondenlosloopweide volgt in 2017-2018 aan de Abdijstraat.

Dierenbegraafplaats: een betaalbare dierenbegraafplaats wordt geopend in het centrum aan de Groeneweg in 2017-2018.

 

EVENEMENTEN EN CULTUUR

Tal van evenementen en culturele activiteiten in de winter en de zomer. Onze stad bruist.

 

SPORT

Kunstgrasveld Ninove en Denderwindeke.

Atletiekpistetribune met ondersteuning van de stad.

 

MOBILITEIT

Verkeersremmende maatregelen en autoluw centrum in 2018.

Parkeren:er is een hoge parkeerdruk in de stad maar langdurig parkeren kan heel goedkoop in Ninove namelijk in Ninia winkelcentrum op de Centrumlaan parkeert men een volledige dag voor slechts € 4,00 (vier euro).

 

LEEFMILIEU

Sluikstorten: mobiele camera circuleert in de stad en deelgemeenten

 

LOKALE ECONOMIE

Leegstandsheffing : zal worden ingevoerd om de leegstand in de stad weg te werken. Dit wordt gesteund door de lokale middenstanders

Geen megaretailcentrum op de Brakelsesteenweg: de stad verzet zich tegen dit megaretailcentrum omdat de mobiliteit en doorstroming reeds verzadigd is op de Brakelsesteenweg

 

JEUGD

Tweede jeugdhuis:in het park (2018)

Jeugdwerkers: twee jeugdwerkers werden aangeworven die jongeren in het park en in de stad aanspreken wanneer er overlast (lawaai vb.) wordt vastgesteld

Speeltuintjes: in de deelgemeenten worden aan de woonwijken diverse speeltuintjes aangelegd (Meerbeke, Outer, Groeneweg, Neigem, Keldermeersbaan Ninove centrum…)

 

Enzo veel meer.

 

Wordt vervolgd.

 

Katie Coppens, eerste schepen, schepen van onderwijs, armoede, integratie, wonen, kinderopvang, begraafplaatsen en dierenwelzijn