december 2012 archive

Wist je dat? Voorlopig bewind

Een meerderjarige die tijdelijk of definitief wegens zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn goederen te beheren, kan een voorlopig bewindvoerder toegewezen krijgen door de Vrederechter. Dit kan gevraagd worden in een verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Vredegerecht door elke belanghebbende (familie, kennis, buur, openbaar ministerie). Bij het verzoekschrift dient een omstandig doktersattest bijgevoegd worden van ten hoogste 15 dagen oud. Het verzoekschrift vermeldt : 1°dag, maand, jaar 2° naam, beroep, woonplaats verzoeker, graad van verwantschap 3° dat gevraagd wordt een voorlopig bewindvoerder aan te stellen en motivering waarom dit gevraagd wordt 4° naam, woonplaats van de te beschermen persoon en diens echtgenoot(e) 5° de bevoegde Vrederechter (dit is de Vrederechter van de woonplaats van de te beschermen persoon – dit is dus de persoon voor wie de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder gevraagd wordt. De Vrederechter zal een familielid of een kennis / vertrouwenspersoon of een advocaat aanstellen als voorlopig bewindvoerder die het beheer van de goederen doet (inkomsten ontvangt en uitgaven doet) en hiervan jaarlijks verslag uitbrengt aan de Vrederechter die controle hierop heeft. Er zijn ook regels voor het nemen van een hypotheek, vervreemden van onroerende goederen, enzovoort waarvoor de voorlopig bewindvoerder niet op eigen houtje mag handelen doch een voorafgaande machtiging bij de Vrederechter moet bekomen. Aan een voorlopige bewindvoering kan ook een einde gesteld worden door de Vrederechter via een verzoekschrift dat toelicht waarom de voorlopige bewindvoering overbodig zou geworden zijn. De vrederechter zal oordelen of dit verzoek tot beëindiging van het voorlopig bewind al dan niet (on)terecht is.

Het voorlopig bewind is te onderscheiden van de verlengde minderjarigheid die van toepassing is op een minderjarige die wegens een ernstige geestelijke achterstand definitief niet in staat is zichzelf te leiden en zijn goederen te beheren. Deze minderjarigen kunnen verlengd minderjarig worden verklaard.

Dit is ook te onderscheiden van de bijstand van een gerechtelijk raadsman die kan aangesteld worden voor de bijstand van “verkwisters”. Voor deze  juridische constructies zijn er andere rechtsregels van toepassing.

Herverkiezingen of niet ?

Dhr. Rudy Corijn, medelijstduwer van NVA, diende klacht in tegen de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 om drie redenen:

1° een wagen met CD&V affiches die te dicht stond bij een stemlokaal in centrum Ninove,

2° het om stipt 13 u dichtgaan van het stemlokaal (dat later opnieuw werd geopend) aan het zwembad  waarbij nog een hele rij wachtende mensen aan het aanschuiven waren,

3° een facebookbericht waarbij Forza(Vlaams Belang)-lijsttrekker D’haeseleer pintjes beloofde aan al wie in het kieskotje zijn bolle kleurde en er een foto van namen.

De Raad voor verkiezingsbetwistingen heeft op 17.12.2012 de verkiezingen te Ninove ongeldig verklaard enkel op grond van de derde klacht nl. de pintjesbelofte. De twee andere klachten werden verworpen.

De partijen Open Vld, het kartel SP.a-Groen en CD&V verweren zich en hebben op 26.12.2012 hoger beroep aangetekend bij de Raad van State.

De Raad van State zal uitspraak doen eind februari 2013.

Ofwel bevestigt zij de uitspraak van de Raad voor verkiezingsbetwistingen en worden er binnen de 50 dagen, dit zal in de eerste helft van april 2013 zijn, nieuwe verkiezingen voor groot Ninove georganiseerd.

Ofwel wordt de uitspraak van de Raad voor verkiezingsbetwistingen ongedaan gemaakt en is de verkiezingsuitslag van 14.10.2012 de definitieve uitslag en zullen vanaf maart 2013 de nieuw verkozen gemeenteraadsleden en schepenen hun eed afleggen in de gemeenteraad.

Voorlopig blijven de oude verkozen gemeenteraadsleden en schepenen die verkozen werden op 6.10.2006 in de gemeenteraad zetelen.

Waarom de coalitie Open VLD Sp.a-Groen CD&V op 27.10.2012 tot stand kwam en niet Open VLD Sp.a-Groen NVA

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 is de nieuwe zetelverdeling (in totaal 33 zetels) in de gemeenteraad als volgt: Forza (Vlaams Belang): 9; Open Vld: 9; Sp.a-Groen: 6; NVA: 5; CD&V: 4.

Na 14.10.2012 heeft Open VLD als grootste partij (met evenveel zetels als Forza doch waarmee Open VLD geen coalitie wenst te vormen) contact opgenomen met de tweede grootste partij het kartel Sp.a-Groen om besprekingen aan te vatten om een meerderheid te vormen.

Rekeninghoudend met de zetelverdeling hebben deze twee partijen niet genoeg zetels om een meerderheid te vormen zodat drie partijen nodig zijn.

Open VLD drong aan bij Sp.a-Groen om de besprekingen te starten met CD&V erbij. Sp.a-Groen heeft Open VLD er op gewezen dat de Ninoofse bevolking een voorkeur heeft voor NVA (NVA: 5 zetels; CD&V: 4 zetels en kleinste partij). Op aandringen van SP.-Groen is Open VLD akkoord gegaan om met NVA te onderhandelen. Twee weken waren er onderhandelingen tussen het kartel Sp.a-Groen, Open VLD en NVA.

NVA eiste als kleinste partij van deze drie partijen de grootste sociale bevoegdheden en dit ten nadele van Sp.a voor wie sociale bevoegdheden zeer belangrijk zijn om haar sociaal programma te kunnen realiseren. Eerstens eiste NVA het voorzitterschap van het OCMW waarop zij niet gerechtigd waren aangezien dit steeds toekomt aan de tweede grootste partij (sp.a-groen); de eerste grootste partij  krijgt de burgemeester (Open VLD). NVA stapte van deze eis af doch vorderde vervolgens het volledige sociale pakket van Sp.a op (wonen, socialen woningen, armoedebestrijding, integratie, kinderopvang). Dit betekent dat sp.a enkel nog ocmw en jeugd en onderwijs , dierenwelzijn en begraafplaatsen zou overhouden aangezien iedere partij en dus ook Open VLD (sociale zaken) een minimum aan sociale bevoegdheden had opgeëist.

Op vrijdag 26.10.2012 werd aan NVA een laatste maal gevraagd om akkoord te gaan om een coalitie te vormen met Open VLD en SP.a-Groen. Daarbij zou NVA grote bevoegdheden krijgen nl. twee schepenen bevoegd voor  Financiën en Personeel enerzijds en Ruimtelijke Ordening anderzijds. Dit zijn twee van de grootste te verdelen bevoegdheden op stadsniveau. NVA heeft dit geweigerd en zelf beslist om niet deel te nemen aan de meerderheid. De volgende dag werden er dan ook gesprekken gevoerd met CD&V die akkoord was met de bevoegdheden Financiën en Personeel en Cultuur en geen eisen stelden zodat de meerderheid tot stand kwam.

Als socialistische en dus in se sociale partij was een coalitie met NVA dan ook onmogelijk geworden die eiste van SP.a dat ze al haar sociale bevoegdheden zou afgeven. Dit zou nooit aanvaard worden door de algemene vergadering van SP.A. NVA heeft dus zelf de stekker uitgetrokken . Zo kwam CD&V bij de meerderheid die de bevoegdheden aanvaardde wat hen voorgesteld werd.

De coalitie Open VLD, SP.a-Groen, CD&V kwam tot stand op 27.10.2012.

Nieuwjaarswensen

BELEIDSNOTA

Sinds de coalitievorming eind oktober zijn de coalitiepartijen Sp.a Groen , Open Vld en Cd&V reeds enkele weken bezig om een beleidsnota uit te schrijven.

Daarin staan de hoofdlijnen wat deze partijen de komende zes jaren willen realiseren en het budget willen aan besteden.

Dit betreft plannen opstellen voor het uitwerken van grote projecten zoals de invulling van de oude OCMW site aan de Burchtstraat en Kaaischoolstraat, de invulling van de Paraphane-site, de heraanleg van het Stationsplein, de ontwikkeling van een nieuw jeugdhuis, de renovatie en uitbreiding van sociale woningen, de opvangcapaciteiten in het onderwijs, een integratiestrategie uitwerken om de instroom van allochtone mensen in goede banen te leiden op vlak van onderwijs, jobs, taalopleidingen enzovoort.

Er wordt ook nagedacht over de investeringen in de deelgemeenten zoals heraanleg wegeninfrastructuur en ontmoetingsplaatsen.

Alle materies komen hier aan bod zoals wonen, veiligheid, dierenwelzijn, mobiliteit, parkeergelegenheid, jeugdbeleid, ouderenbeleid, mindervalidenbeleid, industrie en kmo’s, onderwijs en noem maar op.