Wist je dat? Voorlopig bewind

Een meerderjarige die tijdelijk of definitief wegens zijn gezondheidstoestand niet in staat is zijn goederen te beheren, kan een voorlopig bewindvoerder toegewezen krijgen door de Vrederechter. Dit kan gevraagd worden in een verzoekschrift neergelegd ter griffie van het Vredegerecht door elke belanghebbende (familie, kennis, buur, openbaar ministerie). Bij het verzoekschrift dient een omstandig doktersattest bijgevoegd worden van ten hoogste 15 dagen oud. Het verzoekschrift vermeldt : 1°dag, maand, jaar 2° naam, beroep, woonplaats verzoeker, graad van verwantschap 3° dat gevraagd wordt een voorlopig bewindvoerder aan te stellen en motivering waarom dit gevraagd wordt 4° naam, woonplaats van de te beschermen persoon en diens echtgenoot(e) 5° de bevoegde Vrederechter (dit is de Vrederechter van de woonplaats van de te beschermen persoon – dit is dus de persoon voor wie de aanstelling van een voorlopig bewindvoerder gevraagd wordt. De Vrederechter zal een familielid of een kennis / vertrouwenspersoon of een advocaat aanstellen als voorlopig bewindvoerder die het beheer van de goederen doet (inkomsten ontvangt en uitgaven doet) en hiervan jaarlijks verslag uitbrengt aan de Vrederechter die controle hierop heeft. Er zijn ook regels voor het nemen van een hypotheek, vervreemden van onroerende goederen, enzovoort waarvoor de voorlopig bewindvoerder niet op eigen houtje mag handelen doch een voorafgaande machtiging bij de Vrederechter moet bekomen. Aan een voorlopige bewindvoering kan ook een einde gesteld worden door de Vrederechter via een verzoekschrift dat toelicht waarom de voorlopige bewindvoering overbodig zou geworden zijn. De vrederechter zal oordelen of dit verzoek tot beëindiging van het voorlopig bewind al dan niet (on)terecht is.

Het voorlopig bewind is te onderscheiden van de verlengde minderjarigheid die van toepassing is op een minderjarige die wegens een ernstige geestelijke achterstand definitief niet in staat is zichzelf te leiden en zijn goederen te beheren. Deze minderjarigen kunnen verlengd minderjarig worden verklaard.

Dit is ook te onderscheiden van de bijstand van een gerechtelijk raadsman die kan aangesteld worden voor de bijstand van “verkwisters”. Voor deze  juridische constructies zijn er andere rechtsregels van toepassing.

1 reactie

  1. Dag,na vele jaren onder voorlopige bewindvoering (terecht) vind ik het tijd hiermee te stoppen.Alleen word ik jammer genoeg nog steeds behandeld als de persoon die ik vroeger was,depressief,gokverslaafd enz.Na lang vechten en wilskracht en begrip is al dit verleden tijd en wil ik graag men leven terug.Nu voelt dit als een tbr.Als het kan graag wat tips.
    mvg eddy

Geef een reactie

Your email address will not be published.