mei 2013 archive

Samen NINOVE – Nieuwsbrief 16 mei 2013

Voorwoord door Voorzitter Misja De Ridder: “Veel leesplezier   met onze allereerste nieuwsbrief!”

De   perikelen na de verkiezingen van oktober 2012 liggen alweer een tijdje achter   ons. Het stadsbestuur en de sp.a mandatarissen zijn dan ook sinds enkele   maanden stevig in gang geschoten. Bij de voorstelling van het lenteakkoord,   het bestuursakkoord voor 2012-2018, kon onze partij trots zijn op de grote   overeenkomsten die er vallen te bespeuren met ons eigenste   verkiezingsprogramma en op de ambities die dit stadsbestuur koestert voor het   Ninove van de toekomst. Wij zijn er als partij van overtuigd dat we de juiste   mensen op de juiste plek hebben om dit programma te verwezenlijken. We houden   u daarom op de hoogte van de grote dossiers en uitdagingen via onze   “spots” uitgaven en ons traditionele ledenblad.

Omdat   we communicatie echter erg belangrijk vinden, krijgt u bij deze de eerste   uitgave van onze nieuwsbrief. Hierin kan u maandelijks een verslag verwachten   van wat onze mandatarissen belangrijk vonden op de gemeenteraad, hoe zij als   partij hebben gestemd, welke uitdagingen er voor concrete dossiers nog in de   wachtkamer zitten….

Op deze   manier willen wij de politiek van onze stad en de concrete dossiers of   beslissingen uit de gemeenteraad dichter bij onze leden brengen en waar het   kan ook luisteren naar wat zij te zeggen hebben.

Opmerkingen,   voorstellen, correcties, vragen,… blijven dan ook altijd welkom.

Misja De Ridder

Steun en inbreng van onze leden nodig

Onze   fractie is goed uit de startblokken geschoten. Totnogtoe is het meeste van   onze tijd en energie gegaan naar het onderhandelen van het Lenteakkoord,   inwerken in dossiers, onze stempel drukken op de gemeenteraden. Nu we stilaan   gelanceerd raken, willen we ook absoluut verder werk maken van de interactie   met onze leden, die ons alvast een enorm hart onder de riem hebben gestoken   met hun talrijke opkomst op de 1 meifeesten.

In deze   maandelijkse nieuwsbrief brengen we u graag kort het interessantste nieuws   uit de Gemeenteraad, van de hand van onze twee schepenen, Katie Coppens en   Lieven Meert en onze drie overige raadsleden, Jacques Timmermans, Stijn   Vermassen en Ferdi De Ville. Natuurlijk met de bedoeling om jullie reacties   te vernemen, die ons alleen maar nog beter voorbereid in de Raadszaal kunnen   brengen.

In deze   eerste nieuwsbrief hebben we het nog even over onze plannen voor de komende   zes jaar, in volgende nieuwsbrieven brengen we u de belangrijkste beslissingen die op de Gemeenteraad zijn genomen, en een greep uit onze   interventies.

Ferdi De Ville

Elke maand werken aan een beter Ninove voor jong en oud

Om de   vergrijzingsgolf die ook Ninove treft op te vangen, willen we met het OCMW   verder inzetten op kwaliteitsvolle ouderenzorg. Dat willen we doen door op 4   sporen te werken: verdere ondersteuning van het netwerk aan   thuiszorgdiensten, de bouw van assistentiewoningen (dit is de nieuwe naam   voor serviceflats) in zowel Denderwindeke als Ninove, de planning van een   extra rustoord in Ninove voor zwaar zorgbehoevenden en tot slot willen we ook   gaan voor een lokaal dienstencentrum als ontmoetingscentrum voor senioren.

Qua   sociaal beleid willen we nog meer inzetten op activering van de sociaal   zwakkeren. Met de stimulering van maatwerkbedrijven, sociaal economie initiatieven en een uitbreiding van het aantal artikel 60-jobs willen we deze   mensen integreren op de arbeidsmarkt en hen zo uit de armoede halen.   Specifieke aandacht zal ook gaan naar de strijd tegen de kinderarmoede, de meest onrechtvaardige vorm van armoede.

Als   schepen van jeugd gaan we voor de realisatie van twee jeugdhuizen voor onze   jongeren. Naast jeugdhuis het uur in Meerbeke waarvan we deze gemeenteraad   het huurcontract en de subsidieconvenant goedkeurden en dat op 10 mei   feestelijk heropent, wil deze meerderheid ook een extra jeugdhuis in   Ninove-centrum realiseren. Hiervoor denken we in de eerste plaats aan de   Liberale Kring in de Dreefstraat. De jeugdbewegingen willen we verder blijven   ondersteunen want zij zijn een onmisbare schakel in ons jeugdbeleid. Maar ook   de zogenaamde niet-georganiseerde jeugd willen we niet vergeten: we werven   een jeugdopbouwwerker aan die met deze jongeren in bvb de omgeving van eht   stadspark aan de slag gaat.

Tot   slot mogen we niet vergeten dat we als stadsbestuur een stimulerend   fuifbeleid willen voeren, waarbij we feesten stimuleren door bvb de Kuip   aantrekkelijker te maken als fuifzaal, door in overleg met de horeca en buurt   de problemen van kleinere feestzalen en café’s in onze stad en deelgemeenten aan te pakken en de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Bij dit alles willen we erg de nadruk leggen op inspraak en participatie van   de jongeren zelf, onder andere via een grote betrokkenheid van de jeugdraad.

Lieven Meert

We pakken de toenemende nood op verschillende vlakken aan

Er is   nood aan meer schoolgebouwen om het stijgend aantal leerlingen op te vangen,   meer kinderopvang, meer sociale woningen, meer integratie, meer   armoedebestrijding… Er zal ingezet worden op integratie door het aanbod aan   Nederlandse lessen te verruimen. We pogen de inburgeringsprojecten te optimaliseren en uit te breiden. We proberen ook extra huiswerkbegeleiding te   voorzien voor kinderen met taal-en leerachterstand.

Er   dient kinderopvang voorzien te worden voor mensen die moeten solliciteren. Wie een kinderopvang wil opstarten dient beter ondersteund te worden door de stad. Er komt een kinderopvangloket dat alle informatie centraliseert omtrent   kinderopvang voor wie een kinderopvang opstart als voor ouders die   gemakkelijker een beschikbare kinderopvang kunnen vinden.

Het   aanbod aan sociale en betaalbare woningen en appartementen dient uitgebreid te worden. De bestaande sociale woningen dienen gerenoveerd te worden en de kwaliteit van deze woningen dient verbeterd te worden. We onderhandelen hiertoe met de diverse sociale huisvestingsmaatschappijen die willen investeren in onze stad. Een website wordt aangemaakt zodat de ingeschrevenen voor een sociale woning hun wachttijd rechtstreeks kunnen opvolgen.

De (kind)armoede dient aangepakt te worden. Daartoe wordt een spelotheek ingericht voor het uitlenen van speelgoed zowel aan kansarme gezinnen als aan   gezinnen die niet in armoede leven waar ook ter plaatse kan gespeeld worden en de ouders een zithoek hebben waar ze met elkaar kunnen praten en   overleggen en een begeleider hen tevens kan te woord staan omtrent allerlei vragen m.b.t. hun gezin.

Er wordt één dierenbegraafplaats ingericht en samen met de politie wordt de opstart van een dierenpolitie onderzocht waarbij twee agenten een bijkomende opleiding dierenwelzijn volgen om de mensen preventief waar nodig attent te maken op wat beter zou kunnen (voldoende beschutting / water / grootte hok,…) voor hun dier.

Katie Coppens

sp.a-Groen fractie maakt het verschil

Zelfs   de oppositie moet het toegeven: onze sp.a-Groen fractie maakt het verschil. Een echte trendbreuk werd ingezet met het Lenteakkoord. Daarin werden 100 doelstellingen geformuleerd waar we meteen ook werk van maken. Een korte greep eruit:

 • Bescherming van de zelfstandigen en winkeliers uit de  binnenstad, door de betrachting het eerder aangegane akkoord terug te schroeven van de inplanting van een retail-park aan de Brakelsesteenweg
 • Een  mobiliteitsbeleid dat in een Stad als Ninove past, met verbetering en aanleg van noodzakelijke stadsrandparkings en het autoluw maken van het Oudstrijdersplein en de Beverstraat via een pilootproject in 2014
 • De aanleg van kleine parkjes en speelpleintjes in stad en deelgemeenten
 • De verhoogde inspanning inzake sociaal beleid, meer specifiek voor de ouderenzorg
 • De noodzaak van renovatie van bestaande sociale woningen en de bouw van nieuwe. Dit is slechts een kleine greep uit die voorstellen.

Onze fractie zal er alles aan doen om een positief bilan van ons programma waar te maken.

Jacques Timmermans

Waken over sociale accenten en inspraak

We   hebben totnogtoe een goed parcours gereden. We hebben een mooi bestuursakkoord onderhandeld, en we doen meer dan ons weren tegen de oppositie. Als gemeenteraadslid waak ik erover dat de sociale agenda van het bestuursakkoord wordt gerealiseerd. Daarnaast zal ik er het schepencollege tot vervelens toe aan herinneren dat we van inspraak en participatie een centraal punt van het akkoord hebben gemaakt. Samen met Jacques en Ferdi zullen wij niet indommelen in de Gemeenteraad maar actief mee zorgen voor de uitvoering van het Lenteakkoord. Spreek ons dan ook gerust aan op elk punt   waar je vragen of ideeën over hebt, en dan zullen wij jullie spreekbuis zijn.

Stijn Vermassen

 

DIENST INTEGRATIE, CULTUUR en SOCIALE ZAKEN organiseren NINOMUNDO

Ninomundo

 

 

 

 

 

NinoMundo serveert de ‘Nieuwe Wereld’

Zaterdag 18 mei aan het oud stadhuis van Ninove

Het multiculturele festival NinoMundo brengt wereldmuziek op smaak met een wereldse culinaire markt, gekruid met workshops en kinderanimatie.

In 2005 waren er 18 vreemdelingen per duizend inwoners van Ninove. In 2010 waren er per duizend Ninovieters reeds 29,4 inwoners van vreemde herkomst. Dit laatste cijfer is nog steeds beduidend minder het Vlaamse cijfer (63,9 vreemdelingen per 1000 inwoners), maar het is een niet te verwaarlozen demografische evolutie dat het aantal ‘nieuwe’ Ninovieters van jaar tot jaar toeneemt. Allerlei integratie-initiatieven, gecoördineerd door de dienst Sociale Zaken, proberen deze mensen zo goed mogelijk wegwijs in hun nieuwe thuisomgeving te maken. Een van de nieuwe initiatieven is NinoMundo.

Op zaterdag 18 mei (Sinksenzaterdag) worden het Oudstrijdersplein en de Beverstraat omgetoverd in een multiculturele pleisterplaats waar jong en oud mekaar ontmoeten. Want ‘intercultureel’ samenleven geeft kleur aan onze stad.

Culinaire markt (15 uur tot 19 uur)

Op de culinaire markt stellen een 20-tal mensen uit alle werelddelen hun culinaire specialiteiten voor. Aan een democratische prijs koop je er heerlijke exotische snacks en hapjes. Een unieke gelegenheid om te proeven van het vele ‘wereldlekkers’ dat Ninove te bieden heeft.

Workshops en infostands (vanaf 15 uur)

 • 15 uur: Poskita / djembé (tot 17      uur): Heel wat volkeren in West-Afrika gebruiken de djembé als      muziekinstrument bij hun sociale bijeenkomsten en feesten. Maar de djembé      is oorspronkelijk een healinginstrument. Poskita combineert de beide      functies in een energieke workshop.
 • 15 uur: NanaDankwa / Afrikaans zandschilderen (tot 17      uur): Schilderen met zand en textiel is een populaire kunstvorm in vele      delen van Afrika. Onder begeleiding van Nana Dankwa krijg je het snel      onder de knie en kan je genieten van je eigen zandschilderij: mooi en met      een natuurlijke charme.
 • 15 uur: Afrika-at-home / taalbad Swahili (tot 16.30      uur). Eunice Wambui, een Belgische van Keniaanse origine, laat ons op een      originele en boeiende manier kennismaken met Swahili, de voornaamste taal      van Oost-Afrika. Dankzij ‘The Lion King’ ken je trouwens meer Swahili dan      je denkt. Wist je dat Simba “leeuw” in het Swahili betekent?
 • 16.30 uur: EcuadorGallery / Cumbia + Pinata (tot 18      uur): De Cumbia is een bekende dans in heel wat Latijns-Amerikaanse      landen. De dansworkshop eindigt met een Piñatafeest: wie de piñata kapot      krijgt, mag met de snoepjes naar huis.
 • 16.30 uur: Afrika-at-home / De koffer van Mzee (tot 18      uur): De koffer van Mzee zit vol Afrikaanse voorwerpen, instrumenten en      kleding. Eunice Wambui neemt ons mee op een boeiende en actieve reis langs      alle facetten van de Afrikaanse samenleving van vroeger en nu.
 • 17 uur: Dance your life / ‘Bollywood’ (tot 18      uur): De ‘Bollywood’ is een vrolijke en expressieve dans, ontstaan uit de      Indische film. Hij is een mix van verschillende stijlen en invloeden: van      klassiek en folkloristisch tot modern. Maar met alle schoonheid,      expressiviteit en esthetiek eigen aan de Indische dans.
 • 19.30 uur: Ecuadorgallery / Latino Mix (tot 21      uur): Leer de basisstappen van bekende ritmes zoals salsa, merengue,      cumbia en reggaeton.
 • De allerkleinsten kunnen hun hart ophalen op het      springkasteel of zich laten grimeren als een stoere leeuw of een charmante      prinses.
 • Diverse infostands rond zuiderse of duurzame      projecten stellen hun werking voor.

Alle workshops zijn gratis. Reserveren is niet verplicht, maar soms is het aantal deelnemers wel beperkt. Kom dus op tijd, alle workshops beginnen stipt.

Concerten

 • 15 uur – 16.30 uur: Folly Bébé: Folly      Bébé was een absolute rock- en popster in zijn thuisland Togo en de rest      van West-Afrika. Maar de kronkels van het leven deden hem eind vorige eeuw      in Ninove aanspoelen. Van hieruit tracht Folly Bébé zijn plaats te      veroveren als componist, arrangeur, zanger en multi-instrumentalist. Op      NinoMundo speelt hij met zijn groep de pannen van het dak in een aanstekelijke      mix van Afrikaanse ritmes en westerse melodieën. Ontdek dit Afrikaanse      toptalent van ‘eigen’ bodem.
 • 18 uur – 19.30: Mec Yek: Ergens      halfweg de jaren 90 verzeilt Meerbekenaar Piet Maris, frontman van Jaune      Toujours, in zigeunermiddens. Veldwerk bij de Roma in Slovakije vormt de      grondslag van zijn nieuwe groep Mec Yek. Het doet meer dan één      zigeunerwenkbrauw fronsen, maar het werkt aanstekelijk. Tegenwoordig      bestaat Mec Yek uit zes muzikanten (accordeon, rietblazers, contrabas,      drums/percussie en de stemmen van twee Romanizangeressen). De groep zingt      evergreens van ginder met teksten vanuit de Roma-realiteit, over de liefde      en de schrik voor het racisme. Het repertoire bestaat zowel uit snelle,      ritmische liederen als trage, trieste melodieën. Live is de groep nooit      minder dan indrukweekend: van a capella tot onverwachte, energieke      blazersuitspattingen. Maar grappig genoeg is Mec Yek een zigeunergroep      zonder viool.
 • 21 uur – 23 uur: Los Callejeros: Los      Callejeros (‘de straatmuzikanten’) besluiten NinoMundo met een      hyperswingende muzikale wereldreis. De muziek is niet in één vakje te      stoppen, ze is een samensmelting van reggae, cumbia, salsa, gipsy en ska.      Ook de muzikanten vormen een bont allegaartje: ze komen uit Peru, Cuba,      Mexico, Bolivia en Belgïe. Wat hen samenbrengt? De liefde voor muziek. En      het respect voor hun nieuwe thuisland België.

Tentoonstelling Hervé de Koba

De affiche van NinoMundo werd ontworpen door keramist, schilder en grafisch ontwerper Hervé de Koba. Hervé (°1978) is afkomstig uit Kameroen; hij studeerde plastische kunsten en kunstgeschiedenis aan de universiteit van Yaoundé. Vanuit zijn atelier ‘Kobaliq’ in zijn nieuwe thuisstad Ninove zoekt hij zijn weg als kunstenaar. Hedendaags, maar in thema’s en symboliek toch refererend aan de cultuur en de eigenheid van de Afrikaanse samenleving. “Zonder het verleden is het onmogelijk om een toekomst op te bouwen.”

Hervé de Koba exposeert in het oud stadhuis van Ninove van donderdag 2 tot en met maandag 20 mei. Op NinoMundo zorgt hij voor een doorlopende demonstratie ‘Afrikaanse keramiek’.

Openingsuren:

– maandag, dinsdag en woensdag: 9 uur tot 12 uur en 14 uur tot 16 uur

– donderdag: 9 uur tot 12 uur en 14 uur tot 18.30 uur

– vrijdag: 9 uur tot 12 uur

– zondag: 14 uur tot 18 uur

Praktisch

 • NinoMundo, ‘een vrolijk én gratis festival’
 • Zaterdag 18 mei vanaf 15 uur
 • Oudstrijdersplein + Beverstraat Ninove
 • Bij regenweer gaan de workshops door in het oud      stadhuis (Oudstrijdersplein)