Stijn Vermassen

Author's posts

sp.a schaft terrastaks af, maar tegen tariefverhoging speelpleinwerking.

Het tarief van de speelpleinwerking wordt verhoogd van € 3 naar € 4 per kind voor een volledige dag en van € 1,5 naar € 2 voor een halve dag  per kind. Dit is niet in het belang van de kinderen.

Gezinnen die verschillende kinderen hebben of die het financieel niet breed hebben wordt de speelpleinwerking moeilijk betaalbaar.

Anderzijds heeft het stadsbestuur de retributie op terrassen afgeschaft om het omzetverlies van de handelaren ingevolge het rookverbod te compenseren. Deze afschaffing  is een goed initiatief dat mee goedgekeurd werd door sp.a .

Evenwel is het contradictorisch dat enerzijds deze retributie wordt afgeschaft en anderzijds het tarief voor de speelpleinwerking wordt verhoogd terwijl in heel het land besparingen zich opdringen en het voor vele gezinnen financieel moeilijke tijden zijn.

Voorstel tot invoeren energiepremie – goedkope FRE leningen

Sp.a heeft voorgesteld om een energiepremie in te voeren voor hoogrendementsglas en dakisolatie verleend door de Stad Ninove gelet dat de Federale overheid tal subsidies heeft afgeschaft in het kader van de besparingen. Er dient ook meer geïnvesteerd te worden door de Stad om de openbare stadsgebouwen en de sociale woningen beter te isoleren zodat de energiefacturen dalen.

Het stadsbestuur dient bovendien in het infoblad Ninove de goedkope FRGE leningen te promoten bij de Ninovieters. Dit zijn goedkope leningen tot maximaal € 10.000 aan maximaal 2% voor energiebesparende maatregelen.

Geen gunsten ten voordele van privé-projectontwikkelaars maar wel rekening houden met Ninoofse bevolking

Het huidig stadsbestuur Open VLD en CD&V steunt grote privéprojecten van privé ontwikkelaars die enkel woekerwinsten beogen en kent de meest onlogische vergunningen toe en dit zonder rekening te houden met de nadelige gevolgen voor onze Ninovieters.

De nadelen zijn groot en zowel op vlak van woonbeleid, mobiliteit, werkgelegenheid, overstromingsproblematiek, ruimtelijke ordening.

Het stadsbestuur keurt lukraak aan privé ontwikkelaars aanvragen goed voor inplantingen van verkavelingen, dure appartementen, grote winkelketens, kinderopvangverblijven en dit op vrije landbouwgronden en groenpercelen  en terreinen met sociale, culturele en recreatieve bestemming, terwijl er voldoende bestaande terreinen en gebouwen in onze Stad leegstaan en opgekalefaterd dienen te worden.

Er wordt hierbij geen rekening gehouden met de weerslag ervan op vlot en veilig verkeer, aangenaam  en betaalbaar wonen, waterproblematiek wat hierna blijkt.

De oude bibliotheek in de Dreefstraat staat leef en zou ideaal zijn voor een kinderopvangverblijf te huisvesten of in te richten tot betaalbare flats  en studio’s voor koppels en alleenstaanden. Dure onbetaalbare appartementen zijn er reeds meer dan voldoende in onze stad. De stad wenst ten gunste van een privé-investeerder een vergunning voor een kinderopvangverblijf toe te staan op het vrij perceel groen in de Abdijstraat , één van de weinige groene plaatsen die over zijn in onze stad en dat thans ingericht is als speelterrein. In deze straat zou hierdoor de verkeersdrukte onaangenaam en vervelend toenemen.

Er valt te vrezen dat het stadsbestuur opnieuw dure appartementenblokken wenst neer te zetten op de oude leegstaande OCMW – site in de Burchtstraat en dit opnieuw ten voordele van één privé projectontwikkelaar. Sp.a ijvert voor diversiteit in het wonen. Hier dient een groenpark te komen en betaalbare flats en studio’s voor oud en jong, samenwonenden en alleenstaanden. Dure appartementen zijn er in overschot zoals de nieuwe appartementenblok dat nog bijgebouwd wordt rechtover het stadhuis op de Centrumlaan.

Het stadsbestuur wenst een dure megarotonde te maken aan Den Dollar terwijl ze toegeeft dat dit de verkeersfiles niet zal oplossen, duur en ten laste van de Ninoofse belastingbetaler met veel ongemakken. Daarenboven wenst het stadsbestuur rechtover Aveve op de Brakelsesteenweg aan één privé-projectontwikkelaar een vergunning toestaan voor 8 winkelketens wat de handel uit de stad wegtrekt en voor de mobiliteit ter plaatse een hartinfarct zal veroorzaken. Er zijn alternatieven zoals de leegstaande Fabelta-site.

Het stadsbestuur poogt aan één privé-projectontwikkelaar een vergunning af te leveren voor een verkaveling van meer dan 20 woningen in een recent overstromingsgebied in de Halfstraat te Aspelare. Door meer betonnering zou de overstromingsproblematiek nog meer overlast bezorgen zowel aan de nieuwkomers als voor de reed bestaande woningen; de verkeersdrukte die zou ontstaan in dit kleine kalme straatje is bovendien onaanvaardbaar.

Besluit:

Privé-ontwikkelaars van verkavelingen, appartementenblokken die woekerwinsten willen maken hebben voorrang op het belang van onze Ninoofse burgers voor het huidige bestuur van Open Vld-Cd&V. Hieraan wil Sp.a een einde stellen. Vergunningen dienen afgeleverd te worden in het belang van onze Ninoofse bevolking waarbij goed afgetoetst wordt waar een winkelketen, verkaveling, kinderdagverblijf, studio’s en appartementen het best worden ingeplant in onze stad rekeninghoudend met de gevolgen voor mobiliteit, verkeersdrukte, de werkgelegenheid, het aangenaam wonen, de ruimtelijke ordening enz. Bij voorkeur dienen bestaande leegstaande terreinen en gebouwen hergebruikt en herbestemd te worden en de weinige open ruimten behouden te blijven.

Projecten dienen toegestaan te worden op plaatsen waardoor deze voor onze Ninovieters voordelen  meebrengen en zo weinig mogelijk nadelen en niet uitsluitend voordelen voor de projectontwikkelaar die enkel winst voor zichzelf beoogt.

Juridische weetjes: Eenvoudige echtscheiding sedert 1.09.2007

Wist je dat?
Er kan uit de echt gescheiden worden op grond van echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) via de notaris op voorwaarde dat omtrent alles een akkoord bestaat tussen de echtgenoten.

Tot 2007 kon de echtscheiding ook worden uitgesproken via de Rechtbank op grond van zwaarwichtige feiten (overspel, beledigingen, geweld, enz.) van de ene echtgenoot tegen de andere.

Sedert 1.09.2007 kan uit de echt gescheiden worden louter op grond van de “onherstelbare duurzame ontwrichting” waarbij:

  • ofwel na vaststelling door de Rechtbank van zes maanden aparte domiciliëring met akkoord van beide echtgenoten zonder vechtscheiding de echtscheiding automatisch wordt uitgesproken
  • ofwel na vaststelling door de Rechtbank van één jaar aparte domiciliëring zonder vechtscheiding op verzoek van slechts één der echtgenoten volstaat om de echtscheiding uit te spreken.

De echtscheiding kan in beide gevallen via een gewoon verzoekschrift (zonder kostelijke dagvaarding via gerechtsdeurwaarder) aangevraagd worden. Indien er nog voorlopige maatregelen dienen te worden uitgesproken m.b.t. de kinderen, afbetaling hypotheek, verdeling roerende goederen enz. tijdens echtscheiding zal de echtscheiding veelal nog met dagvaarding moeten worden ingeleid.

 

Juridische weetjes: Eerstelijnsbijstand en tweedelijnsbijstand

Eerstelijnsbijstand (gratis juridisch advies) en tweedelijnsbijstand (geheel of gedeeltelijke gratis bijstand van een advocaat in een procedure)
1e lijnsbijstand: dit is gratis mondeling juridisch advies door een advocaat. Dit gaat door in het OCMW te Ninove, Burchtstraat 50 op dinsdagnamiddag van 14-16 uur. Er dient vooraf een afspraak via het OCMW vastgelegd te worden. (tel.: 054.51.53.50)
2e lijnsbijstand: Personen met beperkte financiële middelen kunnen (geheel of gedeeltelijk) gratis bijstand van een advocaat bekomen in het kader van een procedure. Elke advocaat kan pro deo optreden. Indien de aangesproken advocaat dit niet wenst, kan men zich tot het pro deo bureau richten dat gevestigd is te Aalst, Graanmarkt 1, elke werkdag van 11u30 tot 12u30 (tel.: 053.82.07.97).
De maximale inkomsten van een alleenstaande of een gezin (gezinsinkomsten betekent dat alle inkomsten van alle personen die onder één dak wonen dienen te worden opgeteld) om gerechtigd te zijn op 2e lijnsbijstand zijn als volgt:
Alleenstaande: volledig gratis (max. € 907,00 netto/maand); gedeeltelijk gratis (tussen € 907,00 en € 1.165,00 netto/maand)
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste: volledig gratis (max. € 1.165,00 netto/maand (=gezinsinkomen)); gedeeltelijk gratis (tussen € 1.165,00 en € 1.423,00 netto/maand (=gezinsinkomen)).
Alle bedragen worden verhoogd met € 154,04 per persoon ten laste.
Bij gedeeltelijk gratis 2e lijnsbijstand beslist het pro deo bureau hoeveel de persoon zelf aan de advocaat moet betalen. Dit schommelt meestal tussen € 25 à € 125.
Documenten: Voor een aanvraag 2e lijnsbijstand dient men volgende stukken af te geven: 1/ een uittreksel uit het bevolkingsregister (gratis af te halen op het stadhuis) en de inkomstenbewijzen van de laatste twee maanden (rekeninguittreksel of loonfiches).”

Moet er nog Zout zijn?

Vorig jaar heb ik kunnen vaststellen dat het strooien van zout niet afdoende georganiseerd wordt om de schade in landbouwbedrijven te voorkomen. of een goede bereikbaarheid te garanderen bij mensen die soms wat verder af wonen.

Sommige landbouwbedrijven bv. een bedrijf gelegen aan het einde van de Gentsestraat in Outer moest alle melk weggieten wegens de onbereikbaarheid van het bedrijf. Nochtans zijn deze gelegen aan de openbare weg doch de melkwagen van het melkbedrijf die de melk kwam ophalen kon de weg niet oprijden.

Ik neem aan dat dit geen alleenstaand geval is zodat het past de landbouwbedrijven én andere ernstige situaties te inventariseren en minstens dit landbouwbedrijf als prioritaire strooiplaats op te nemen.

Het stadsbestuur heeft bevestigd dat er aan een inventaris gewerkt wordt met prioritaire strooiplaatsen. Ik ben benieuw wat een eventuele serieuze winterprik komende maanden zal geven.

Meer dierenwelzijn te Ninove

Politiezone Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken is de enige zone in Vlaanderen met een volwaardige dierenpolitie en dit sedert 2007. Een jaar later nam de Waalse politiezone te Hoei een gelijkaardig initiatief.
Reeds 42 gemeenten in Vlaanderen hebben al een Schepen voor dierenwelzijn. In Nederland hebben erg veel politiezones iemand in dienst die weet om te gaan met dieren.
De Stad Ninove heeft reeds een inspanning gedaan voor sterilisatie van zwerfkatten.
In andere steden werd door het stadsbestuur campagne gevoerd tegen de steeds toenemende dierendumping, rond hondenpoep en rond het effect van vuurwerk op paarden, honden en andere gezelschapsdieren.
In Sint – Truiden is de ervaring van de politie dat er veel meer meldingen zijn sedert dat een aparte man zich met dierenwelzijn bezig houdt. In 85 gevallen werd een PV opgemaakt waarvan 53 gevallen expliciete inbreuken betroffen op de wet op de dierenbescherming.
Vele burgers hechten belang aan dierenwelzijn.
Ik stel dan ook voor om binnen het Ninoofse politiekorps iemand verantwoordelijk te maken voor dierenwelzijn en naar analogie ook een Schepen bevoegd maken voor dierenwelzijn in onze Stad Ninove

U kan de actie voor meer dierenwelzijn steunen door een profielbadge op je facebook toe te voegen via deze link.

Groeten

Katie

Camerabewaking door vaste en mobiele camera’s

In verschillende steden (Damme, Knokke, Aalst, Leuven,…) werden reeds dossiers opgestart voor camerabewaking in de stad voor preventieve en repressieve aanpak van overlast en criminaliteit. Dit ter bescherming van de burgers en de openbare gebouwen tegen vandalisme. Deze camera’s worden geplaatst aan parkings langs autosnelwegen, straten, pleinen (markt) en parken. De privacy van de burgers mag vanzelfsprekend niet geschonden worden. De camera’s mogen niet gericht worden op woningen.

Een dergelijk systeem kan een krachtig hulpmiddel zijn voor onze politie diensten. Patrouilles kunnen beter gestuurd worden en misdaadopheldering is meer dan bij gebaat.

Er werd een commissie opgericht van gemeenteraadsleden die de camerabewaking zal voorbereiden waarna een voorstel wordt gedaan aan de gemeenteraad die zal stemmen omtrent dit initiatief.
Dit is een goed initiatief voor de veiligheid, al wil ik wel waarschuwen enorme bedragen te spenderen aan dit dossier. In Aalst voorziet men een investering van ongeveer 1 miljoen EUR. Ninove is heeft 45.000 inwoners minder dus lijkt het me logisch dat onze stad het met een kleiner bedrag kan doen.

Vele veilige groeten!

Katie

 

Juridische weetjes: budgetbeheer via ocmw versus collectieve schuldenregeling

Wist U dit?

Hoge schuldenlast: budgetbeheer via ocmw versus collectieve schuldenregeling via de Arbeidsrechtbank en de gevolgen voor beslag op loon, meubels, woning enz.
Bij budgetbeheer beheert het ocmw de financiën van een persoon / gezin met een hoge schuldenlast. Het ocmw ontvangt de inkomsten en doet de betaling van de vaste uitgaven en betaalt aan de betrokkene maandelijks een leefgeld voor voeding en kledij en medische uitgaven. De schuldeisers en gerechtsdeurwaarders kunnen in dit systeem nog altijd beslag leggen op loon, meubels, woning enz. van deze persoon /gezin.

Bij aanvraag van een collectieve schuldenregeling via een advocaat stelt de Arbeidsrechtbank een schuldbemiddelaar aan. Vanaf dan kan geen beslag meer via gerechtsdeurwaarder op loon, woning, meubels, auto noch uithuiszetting ingevolge achterstallige huishuur. De schuldbemiddelaar geeft maandelijks of wekelijks een leefgeld aan de schuldenaar en stelt een afbetalingsplan op voor de schuldeisers waarbij de schuld in hoofdsom wordt terugbetaald aan de schuldeisers met kwijtschelding aan de schuldenaar van intresten en gerechtskosten (en soms ook kwijtschelding van een deel van de hoofdsom) en dit gespreid over een aantal jaren waarna de schuldbemiddeling wordt stopgezet en de betrokkene schuldenvrij een nieuwe start kan nemen.

Interview met Ninof TV over ons kartel

Na onze persvoorstelling ’s ochtends voor de geschreven pers mochten we het ’s avonds nog eens gaan uitleggen bij Ninof TV. Van boven op de Pollaarse bergen hadden we een prachtig zicht op onze prachtige stad.

Van waar konden we beter dit prachtige kartel toelichten?

sp.a groen geïnterviewd door Ninof TV